36

Xenakhawli tuaj ntaus Yeluxalees

(2Vntx. 18:13,17-37; 2VKk. 32:9-19)

1Xyoo kaum plaub uas Hexekhiya ua vajntxwv kav mas Axilia tus vajntxwv Xenakhawli tuaj ntaus Yuda txhua lub moos uas muaj ntsa loog ruaj khov mas txeeb tau huvsi. 2Axilia tus vajntxwv txib Lasakhe coj ib pab tub rog coob tawm ntawm lub moos Lakhi mus rau ntawm vajntxwv Hexekhiya hauv Yeluxalees. Mas nws mus sawv ntawm tus ciav dej uas tso dej tawm ntawm lub pas sab ped los, yog ntawm txojkev uas mus rau daim teb Ntxhua Xov. 3Hikhiya tus tub Eliyakhi uas yog tus saib xyuas vajntxwv lub tsev thiab Sena uas yog tus tub sau ntawv thiab Axas tus tub Yau‑av uas yog tus uas sau ntaub ntawv keeb kwm, mas lawv tuaj cuag Lasakhe.
4Lasakhe hais rau lawv tias, “Cia li hais rau Hexekhiya tias, ‘Tus huabtais loj uas yog Axilia tus vajntxwv hais tias, Koj tso siab rau dabtsi li kod? 5Koj xav tias nej tej nyuag lus sablaj xwb yog daim phiaj thiab hwjchim ua tau rog no lov? Nimno koj vam leejtwg es koj thiaj fav xeeb rau kuv? 6Koj sim xav saib, nimno koj vam khom Iyi uas yog tus pas nrig tauj deg uas lov lawm, yog leejtwg nrig yuav chob nws txhais tes. Iyi tus vajntxwv Falau zoo yam nkaus li ntawd rau txhua tus uas vam khom nws. 7Tiamsis yog koj hais rau kuv tias, “Peb tso siab rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv,” mas tus Vajtswv ntawd puas yog tus uas Hexekhiya muab tej chaw siab uas pe hawm nws thiab nws tej thaj xyeem rhuav pov tseg, thiab hais rau Yuda thiab Yeluxalees tias, “Nej yuav tsum pe Vajtswv ntawm lub thaj no xwb?”
8“ ‘Cia li tuaj nrog kuv tus tswv uas yog Axilia tus vajntxwv cog lus tseg. Kuv yuav muab ob txhiab tus nees rau koj yog tias koj nrhiav tau neeg caij cov nees ntawd. 9Koj yuav ua li cas raws tau kuv tus tswv li ib tug thawj rog uas me dhau tej rau thaum koj tseem vam khom Iyi thiab lawv tej tsheb ua rog thiab tej tub rog caij nees? 10Tsis yog li ntawd xwb, qhov uas kuv tuaj ntaus lub tebchaws no ua kom puam tsuaj tsis yog Yawmsaub nrog nraim lov? Yawmsaub hais rau kuv tias, Cia li mus ntaus lub tebchaws no thiab ua kom puam tsuaj.’ ”
11Mas Eliyakhi thiab Sena thiab Yau‑av hais rau Lasakhe tias, “Thov koj hais ua lus Alas rau peb uas yog koj li tub qhe, peb yeej paub tej lus ntawd. Thov tsis txhob hais ua lus Yuda rau cov neeg uas nyob saum tej ntsa loog tau hnov.” 12Tiamsis Lasakhe hais tias, “Tsis yog kuv tus vajntxwv txib kuv tuaj hais tej lus no rau nej thiab nej tus vajntxwv xwb. Yeej yog hais rau cov uas nyob saum tej ntsa loog uas lawv twb yuav noj lawv tej quav thiab haus lawv tej zis thiab ntag.”
13Mas Lasakhe sawv ntsug qw ua lus Yuda nrov nrov hais tias, “Cia li mloog tus huabtais loj uas yog Axilia tus vajntxwv tej lus. 14Vajntxwv hais li no tias, Tsis txhob cia Hexekhiya dag ntxias nej, vim nws tsis muaj peevxwm pab tau nej dim. 15Tsis txhob cia Hexekhiya ua rau nej vam khom Yawmsaub rau tej lus uas hais tias ‘Yawmsaub yuav pab peb dim tiag tiag li. Lub nroog no yuav tsis poob rau hauv Axilia tus vajntxwv txhais tes.’ 16Tsis txhob mloog Hexekhiya hais. Axilia tus vajntxwv hais li no tias, Cia li nrog kuv sib raug zoo thiab tawm tuaj cuag kuv, mas nej txhua tus nyias yuav tau noj nyias tej txiv hmab txiv cev thiab txhua tus nyias yuav tau haus nyias tej qhov dej, 17mus txog thaum kuv rov tuaj coj nej mus rau lub tebchaws uas zoo ib yam li nej lub tebchaws, yog lub tebchaws uas muaj qoob loo thiab cawv txiv hmab, yog lub tebchaws uas muaj mov noj thiab muaj vaj txiv hmab. 18Cia li ceev faj tsam ces Hexekhiya yuav coj nej yuam kev thiab hais tias, ‘Yawmsaub yuav cawm peb dim.’ Puas muaj ib tug dab twg hauv ib tsoom tebchaws uas pab tau nws lub tebchaws dim hauv Axilia tus vajntxwv txhais tes? 19Lub moos Hama thiab lub moos Apa tej dab dua twg tag lawm? Lub moos Xefava‑i tej dab dua twg lawm? Tej dab ntawd pab tau Xamali dim hauv kuv txhais tes thiab lov? 20Tej tebchaws no tej dab huvsi tsis muaj ib tug dab twg uas pab tau nws lub tebchaws dim hauv kuv txhais tes, mas Yawmsaub yuav cawm Yeluxalees dim hauv kuv txhais tes thiab lov?”
21Tiamsis lawv ntsiag twjywm tsis teb ib los li rau qhov vajntxwv Hexekhiya twb qhia hais tias, “Tsis txhob teb ib los li.” 22Hikhiya tus tub Eliyakhi uas yog tus saib xyuas vajntxwv lub tsev thiab Sena uas yog tus tub sau ntawv thiab Axas tus tub Yau‑av uas yog tus uas sau ntawv keeb kwm, lawv rov los cuag Hexekhiya ua ris tsho ntuag tag, thiab qhia Lasakhe tej lus rau vajntxwv.