59

Cov pejxeem lub txim

  1Saib maj, Yawmsaub txhais tes tsis luv
   uas yuav cawm tsis tau kom dim,
   lossis nws lag ntseg tsis hnov lus.
  2Tiamsis tim nej tej kev txhaum
   quas nej thiab nej tus Vajtswv,
  thiab nej lub txim roos
   nws lub ntsej muag lawm, nws thiaj tsis hnov,
  3rau qhov nej txhais tes qias puas tsuas
   vim lo ntshav
  thiab nej tej ntiv tes qias vim nej tej kev txhaum.
   Nej lub qhov ncauj hais lus dag,
   nej tus nplaig yws tej lus phem.
  4Tsis muaj leejtwg kom ncaj ncees,
   tsis muaj leejtwg ua plaub ncaj
  lawv vam khom tej lus uas tsis muaj qabhau,
   lawv hais lus dag xwb,
  lawv xeeb kev phem hauv plab
   thiab yug kev txhaum txim.
  5Lawv puag qe nab raj kub sai,
   lawv ntos sab kab laug tsov.
  Tus uas noj tej qe ntawd kuj tuag,
   muab lub qe twg tsoo nab
   muaj taug kuj tawm los.
  6Lawv tej sab kab laug tsov ua tsis tau ris tsho,
   neeg yuav muab tej uas lawv ua
   los hnav tsis tau.
  Lawv tej haujlwm yog ua txhaum xwb
   thiab lawv txhais tes ua nruj ua tsiv.
  7Lawv txhais kotaw dhia mus ua phem,
   lawv maj nroos ua rau tus uas tsis txhaum
   nqaij ntuag ntshav nrog.
  Lawv tsuas yog xav qhov uas txhaum xwb,
   lawv txojkev yog
   muab ua puam tsuaj tag du lug.
  8Lawv tsis paub txojkev hum xeeb,
   tej uas lawv ua tsis muaj ib qho ncaj kiag li.
   Lawv rhawv lawv tej kev nkhaus.
   Leejtwg taug tej kev ntawd
   kuj tsis paub kev hum xeeb.

  9Vim li no qhov uas txiav txim ncaj
   nyob deb ntawm peb,
   thiab txojkev ncaj ncees raws tsis cuag peb.
  Peb nrhiav qhov kaj,
   kuj tsuas yog pom qhov tsaus ntuj nti xwb,
  peb nrhiav txojkev kaj ci,
   tiamsis peb taug kev tsaus dub nciab xwb.
  10Peb xuas nrhiav ntsa loog
   ib yam li tus uas dig muag,
  peb xuas nrhiav yam nkaus li
   cov uas tsis muaj ntsiab muag.
  Peb dawm thaum tav su
   yam nkaus li thaum tsaus ntuj zuag.
  Nyob hauv cov neeg uas muaj zog
   peb zoo li cov uas tuag xwb.
  11Peb txhua tus nyooj yam nkaus li dais,
   peb quaj qas ntsuav yam li nquab taug,
  peb nrhiav qhov uas txiav txim ncaj
   tiamsis tsis muaj kiag li,
  peb nrhiav txojkev cawm dim,
   los nyob deb peb heev.
  12Peb tej kev fav xeeb ntau zuj zus
   rau ntawm koj xubntiag,
   thiab peb lub txim kuj ua timkhawv kom peb.
  Peb tej kev fav xeeb yeej nrog nraim peb
   thiab peb paub peb tej kev txhaum txim,
  13yog qhov uas peb fav xeeb
   thiab tsis lees yuav Yawmsaub,
  thiab qhov uas thim tsis ua
   raws li peb tus Vajtswv,
  yog qhov uas hais tej lus
   quab yuam thiab fav xeeb,
   thiab hais tej lus dag uas npaj rau hauv lub siab.
  14Qhov uas txiav txim ncaj
   raug muab ntiab rov qab lawm,
   thiab txojkev ncaj ncees nyob deb deb li,
  txojkev tseeb twb vau tag
   rau lub tshav puam hauv moos,
  thiab qhov uas ua siab ncaj
   mus tsis tau rau hauv lawm.
  15Tsis muaj kev tseeb kiag li,
   tus uas tso kev phem tseg
   kuj raug luag tsim txom.

  Yawmsaub pom thiab tsis txaus siab
   rau qhov uas txiav txim tsis ncaj kiag li.
  16Nws pom tias tsis muaj leejtwg kiag li,
   nws phimhwj qhov uas
   tsis muaj leejtwg cheem.
  Mas nws txhais tes
   thiaj coj txojkev cawm dim los,
   thiab nws txojkev ncaj ncees hwj nws cia.
  17Nws muab txojkev ncaj ncees los
   ua lub tsho hlau hnav,
  thiab muab txojkev cawm dim los
   ua lub mom hlau ntoo.
  Nws muab txojkev ua pauj los ua ris tsho hnav,
   thiab muab qhov uas kub siab lug
   ua lub tsho kauv nws.
  18Nws yuav ua pauj
   raws li lawv twb ua los lawd,
  nws yuav npau taws
   rau cov uas tawm tsam nws,
   thiab ua pauj rau nws cov yeeb ncuab.
  Nws yuav ua pauj rau
   cov uas nyob raws ntug hiavtxwv.
  19Lawv thiaj yuav ntshai Yawmsaub lub npe
   rau sab hnub poob,
  thiab yuav hwm nws lub hwjchim ci ntsa iab
   rau sab hnub tuaj.
  Nws yuav tuaj yam li tus
   niag dej ntsawj uas Yawmsaub tej cua nplawm.

  20“Nws yuav tuaj rau hauv Xi‑oo
   ua tus uas txhiv lawv,
  yog tuaj cuag Yakhauj cov neeg
   uas tso kev fav xeeb tseg.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
21Yawmsaub hais tias, “Kuv mas kuv tej lus cog tseg rau lawv yog li no. Kuv tus Ntsuj Plig uas nyob ntawm nej thiab kuv tej lus uas kuv muab rau hauv nej lub qhov ncauj, yuav tsis ncaim ntawm nej lub qhov ncauj thiab tsis ncaim ntawm nej tej menyuam thiab nej tej xeeb ntxwv lub qhov ncauj txij nimno mus ib txhis.” Yawmsaub hais li no ntag.