13

Tej lus uas hais txog Npanpiloo

1Tej lus uas Vajtswv qhia rau Yaxaya uas yog Amoj tus tub pom txog Npanpiloo.
  2Cia li tsa tus chij ntaus rog
   rau saum lub roob do hau,
  cia li hu lawv, cia li co tes kom lawv nkag
   cov thawj lub rooj loog mus rau hauv.
  3Kuv twb hais rau cov uas kuv xaiv cia lawm
   thiab twb hu kuv cov tub rog
   uas siab loj siab tuab
  yog kuv cov uas khav theeb thiab khav ntxhias,
   kom lawv mus ua raws li kuv chim.

  4Mloog saib, lub suab nrov ntshu nrooj
   saum tej roob yam li ib pab neeg coob coob.
  Mloog saib, lub suab ntawd yog tej tebchaws
   thiab tej haiv neeg tuaj txoos ua ke.
  Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   tabtom txhij tub rog coob coob mus ntaus rog.
  5Lawv tuaj tej tebchaws uas deb tuaj
   thiab tuaj qab ntuj kawg tuaj,
  twb yog Yawmsaub
   thiab nws kev chim tej cuab yeej,
   thiaj ua rau lub ntiajteb puam tsuaj huvsi.

  6Cia li quaj nyiav rau qhov
   hnub uas Yawmsaub teem cia los ze lawm,
  hnub ntawd yuav los yog hnub uas Vajtswv
   tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yuav coj kev puam tsuaj los.
  7Vim li ntawd txhua txhais tes yuav tsaug leeg
   thiab txhua tus lub siab yuav yaj tag.
  8Lawv yuav poob siab tag,
   lawv yuav raug kev mob kev ntsaj.
  Lawv yuav nti yam nkaus li
   pojniam mob plab yug menyuam.
  Lawv ib leeg yuav saib ib leeg
   hle muag hlo ceeb kawg nkaus
   ua ntsej muag thim xem tag.
  9Saib maj, Yawmsaub hnub tabtom los,
   ua nyaum npau taws vog chim heev
   ua rau lub ntiajteb nyob do cuas cia
  thiab muab tej neeg txhaum
   rhuav tshem ploj tag.
  10Tej hnub qub saum ntuj
   thiab tej ntsauv hnub qub yuav tsis ci lawm.
  Txawm yog lub hnub tawm tuaj
   los yuav tsaus ntuj nti
   thiab lub hli yuav tsis muaj duab ci lawm.
  11Kuv yuav rau txim rau lub ntiajteb
   vim yog tej kev phem,
   thiab tej neeg limhiam vim lawv tej kev txhaum.
  Kuv yuav ua rau cov neeg muab hlob
   tej kev khav theeb ploj tag
  thiab yuav txo cov neeg ua limhiam ntais ntuj
   uas tsab ua loj poob tag.
  12Kuv yuav ua kom ceeblaj nrhiav tau
   tej txivneej heev dua li nrhiav tau tej tseem kub,
  thiab ceeblaj nrhiav tau neeg
   heev dua li nrhiav tau tej kub ntawm Aufi.

  13Kuv yuav ua kom lub ntuj ntseeg nkaws,
   thiab lub ntiajteb ua zog koog txav dua ib qho,
  vim yog Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus npau taws
   rau hnub uas nws chim heev.
  14Txhua tus nyias yuav tig rov mus
   rau nyias haiv neeg
  thiab txhua tus nyias yuav khiav mus
   rau nyias lub tebchaws,
  ib yam nkaus li tus kauv seb
   uas raug luag raws
  thiab yam li tej yaj uas tsis muaj
   tus uas sau los ua ib pab.
  15Yog luag ntsib tug twg
   mas tus ntawd yuav raug muab nkaug,
   thiab ntes tau tus twg mas yuav raug ntaj tua.
  16Lawv tej menyuam mos yuav
   raug muab ntsawm rau hauv av tuag tag
   tab meeg ntawm lawv xubntiag,
  lawv tej tsev yuav raug lws
   thiab lawv tej pojniam yuav raug yuam.
  17Kuv tabtom tshum cov Midia lub siab
   kom tawm tsam lawv,
  cov Midia yog cov uas tsis ntshaw tej nyiaj
   thiab tsis nyiam tej kub.
  18Lawv tej hneev yuav tua tej tub hluas tuag tag.
   Lawv yuav tsis khuvleej tej menyuam mos,
  thiab lawv lub qhov muag
   yuav tsis tab ncuab tej menyuam yaus.
  19Mas lub nroog Npanpiloo uas yog lub nroog
   ci nplas zoo dua lwm lub tebchaws,
  thiab yog cov Kheedia lub koob meej
   thiab yog lub chaw uas lawv khav ntxhias,
  mas yuav zoo ib yam li
   lub moos Xaudoo thiab Kaumaula
   rau thaum Vajtswv muab rhuav tshem tag.
  20Yuav tsis muaj leejtwg mus nyob
   hauv Npanpiloo lossis nyob txhua tiam neeg.
  Yuav tsis muaj ib tug Alam
   mus tsa tsev ntaub rau hauv,
  thiab tsis muaj ib tug yug yaj yuav coj
   nws pab yaj mus pw rau qhov ntawd.
  21Tej tsiaj qus yuav pw rau hauv,
   thiab lawv tej tsev
   yuav muaj lib nyug nyob puv nkaus,
  tej noog ntxhuav yuav nyob qhov ntawd,
   thiab tej dab tshis yuav seev cev yees rau hauv.
  22Tej hma liab yuav quaj nqov
   hauv tej chaw tsom faj,
  thiab tej hma ntsuab yuav quaj nqov
   hauv vajntxwv tej vaj tse zoo nkauj.
  Lub nroog ntawd li sijhawm twb los ze lawm,
   thiab nws tej hnub nyoog
   yuav rub tsis tau ntev lawm.