57

  1Tus uas ncaj ncees puam tsuaj,
   thiab tsis muaj leejtwg quav ntsej,
  cov uas xyaum zoo raug muab ntes coj mus lawm
   thiab tsis muaj leejtwg txawj nkag siab.
  Rau qhov tus uas ncaj ncees tuag
   mas nws raug muab coj tawm
   hauv qhov uas txom nyem lawm.
  2Nws nkag mus rau hauv qhov uas kaj siab lug lawm.
   Cov uas ua lub neej ncaj ncees
   kuj tau so hauv nws lub chaw pw.
  3“Nej cov uas yog pojniam txawj ua neeb tej tub
   thiab cov uas yog tus ua nkauj ua nraug
  thiab tus poj muag cev tej tub ki
   cia li txav los ze ntawm no.
  4Nej thuam luag leejtwg?
   Nej rua ncauj luag thiab hlev nplaig rau leejtwg?
  Nej tsis yog cov neeg fav xeeb
   thiab cov neeg dag li menyuam lov?
  5Nej kub siab lug mus sib deev
   hauv tej qab ntoo xeeb
   thiab hauv txhua tsob qab ntoo ntsuab,
  nej muab nej tej menyuam tua
   rau hauv tej kwj ha thiab hauv tej qab tsuas.
  6Nej li feem mas yog tej dab
   ntawm tej pob zeb du du hauv hav dej,
   tej dab ntawd yog nej li feem ntag.
  Nej hliv cawv txiv hmab haiv laig
   thiab coj qoob loo mus xyeem rau tej dab ntawd.
  Twb muaj tej no, kuv tseem yuav hloov siab
   tsis rau txim rau nej lov?
  7Saum ib lub roob loj thiab siab
   nej mus ua chaw pw
  thiab nej coj qhov txhia chaw
   nce mus xyeem rau dab qhov ntawd.
  8Nej twb rhais ntxais rau nraum nej qhov rooj
   thiab ntawm nej tus npuab rooj,
  vim nej tso kuv tseg nej thiaj tshem
   nej daim pam vov saum nej lub txaj pw,
  nej nce mus pw rau saud
   thiab kho chaw dav dav li.
  Nej nrog lawv hais hum
   thiab nej nyiam nrog lawv pw
   thiab nej saib qhov uas lawv liab qab.
  9Nej pleev roj tsw qab thiab tshuaj
   tsw qab ntxiag mus nrhiav dab Maulej.
  Nej tso neeg mus nrhiav deb deb li,
   txawm yog hauv tub tuag teb
   los nej tseem txib neeg nqes mus thiab.
  10Txawm yog kev deb deb
   ua rau nej txog siav kawg,
   los nej twb tsis hais tias, ‘Tag kev vam lawm.’
  Nej tseem muaj kev txhawb
   kom nej rov muaj zog nej thiaj tsis tsaug leeg.

  11“Nej ua siab puas tsus ntshai leejtwg
   nej thiaj dag kuv tsis nco txog kuv
   thiab tsis xav txog kuv mentsis li?
  Yog kuv qos ncauj ntev los lawm
   nej thiaj tsis ntshai kuv lov?
  12Kuv yuav hais txog nej tej kev ncaj ncees
   thiab tej uas nej ua,
   tiamsis tej ntawd pab tsis tau nej.
  13Thaum nej thov hu,
   kuj cia nej tej dab mlom coob ntawd l
   os cawm nej los maj!
  Cua yuav muab tej dab mlom ntawd
   ntsawj mus, ib nyuag nthwv cua xwb
   yuav nqa kiag tej ntawd mus.
  Tiamsis tus uas cawm siav rau hauv kuv
   yuav tau lub tebchaws ua nws tug,
  thiab yuav tau kuv lub roob uas dawb huv
   ua qub txeeg qub teg.”

Yawmsaub yuav pab thiab kho nws haiv neeg tej mob

  14Yuav muaj lus hais tias, “Tsub av,
   tsub av kom siab, thiab npaj txojkev,
   cia li tshem tej uas tsuam kuv haiv neeg txojkev.”
  15Rau qhov tus uas siab kawg,
   tus uas nyob ib txhis tsis kawg,
  tus uas lub npe hu ua Dawb Huv
   hais li no tias, “Kuv nyob qhov chaw
   uas siab thiab dawb huv,
  thiab nrog tus uas lees nws qhov txhaum
   thiab txo nws lub hwjchim nyob,
  yuav txhawb tus uas txo hwjchim tus ntsuj plig
   thiab txhawb tus uas lees
   nws qhov txhaum lub siab.
  16Kuv yuav tsis tawm tsam mus ib txhis,
   thiab kuv yuav tsis chim mus li,
  rau qhov neeg tus ntsuj plig
   yuav qaug zog ntawm kuv xubntiag,
   yog cov neeg uas kuv pub muaj txojsia nyob.
  17Kuv chim vim yog lawv txojkev siab hlob
   ua txhaum muaj txim,
  kuv thiaj ntaus lawv thiab fee plhu
   thiab chim lawm.
  Tiamsis lawv tseem tig rov qab mus
   ua raws li lawv lub siab nyiam.
  18Kuv twb pom tej uas lawv ua tag lawm,
   mas kuv yuav kho kom lawv zoo.
  Kuv yuav coj lawv thiab yuav nplij lawv lub siab,
  thiab kuv yuav ua rau cov uas quaj ntsuag
   muaj lus qhuas ntawm lub qhov ncauj.”
  19Yawmsaub hais tias,
   “Muaj kev thaj yeeb,
  kev thaj yeeb rau cov uas nyob deb
   thiab cov uas nyob ze.
   Kuv yuav kho kom lawv zoo.”
  20Tiamsis cov neeg limhiam
   zoo yam nkaus li dej hiavtxwv
   ntas mus ntas los, tsis txawj tus li,
  thiab tej dej ntawd do kom
   tej txo thiab tej tog khaub tog tsuag sawv tuaj.
  21Kuv tus Vajtswv hais tias,
  “Cov neeg limhiam
   yuav tsis muaj lub siab tus li.”