29

Yeeb ncuab ntaus Yeluxalees

  1Au Ali‑ee, Ali‑ee 'e,
   lub nroog uas Davi tsa tsev ntaub nyob,
  cia li tsav lub xyoo ntxiv rau lub xyoo,
   cia li ua kevcai raws sijhawm uas teem cia.
  2Txawm li cas los kuv yuav ua kom Ali‑ee
   raug kev txom nyem nyuaj siab,
  thiab yuav muaj kev ntsaj laws
   thiab quaj ntsuag,
  thiab lub nroog yuav ua rau kuv
   zoo li lub thaj uas hlawv xyeem.
  3Kuv yuav ua yeej vij puag ncig koj,
   thiab kuv yuav ua tej chaw tsom faj vij ntaus koj,
   thiab tsub av nce mus tawm tsam koj.
  4Koj yuav hais hauv qhov chaw uas tob kawg
   hauv ntiajteb tuaj,
  koj tej lus yuav tawm hauv tej hmoov av
   hauv qhov chaw qes tuaj,
  koj lub suab yuav tawm hauv av tuaj
   yam li dab lub suab,
  koj tej lus yuav hais lus ntxhi
   hauv tej hmoov av tuaj.
  5Koj cov tshawj chim coob coob
   yuav zoo li tej hmoov av mos,
  thiab cov uas ua nruj ua tsiv
   yuav zoo li tej npluag qoob uas ya ploj tag.
   Ib pliag ntshis, tib ntsais muag xwb,
  6Yawmsaub uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus yuav los xyuas koj,
  ua xob nthe thiab ntuj qeeg
   thiab muaj suab nrov heev,
  muaj khaub zeeg cua
   thiab cua daj cua dub ntsawj,
   thiab muaj nplaim taws hlawv du lug.
  7Mas ib tsoom tebchaws coob coob
   uas tawm tsam Ali‑ee,
  yog txhua tus uas ntaus nws
   thiab nws tej chaw ruaj khov,
  thiab ua rau nws raug kev
   txom nyem nyuaj siab,
  lawv yuav zoo yam nkaus li
   zaj npau suav uas ua yog toog hmo ntuj.
  8Ib yam li tus uas tshaib plab
   ua npau suav tias nws tabtom noj
   los tsim los tseem tshaib,
  thiab ib yam li tus uas nqhis dej
   ua npau suav tias nws tabtom haus
   los tsim los kuj qaug zog thiab tseem nqhis,
  mas ib tsoom tebchaws coob coob
   uas tuaj ntaus lub roob Xi‑oo
   yuav zoo ib yam li ntawd.

Tej lus ntuas

  9Cia li ua neeg feeb tsis meej
   thiab ua neeg ruam,
   cia li rov ua rau nej dig muag tsis pom kev,
  cia li ntog tiamsis tsis yog
   qaug cawv txiv hmab,
  cia li ntog puj poog tiamsis tsis yog
   qaug cawv ntxwg.
  10Vim Yawmsaub ua rau nej tsaug zog heev,
   thiab kaw nej lub qhov muag
   uas yog cov xibhwb cev nws lus,
  thiab kauv nej lub taubhau uas yog
   cov xibhwb hais pom tom hauv ntej.
11Tej yog toog no huvsi zoo yam li tej lus uas nyob hauv thooj ntawv uas ntaus cim kaw cia lawd rau nej. Thaum luag muab rau ib tug uas txawj nyeem thiab hais tias, “Nyeem no saib,” los tus ntawd yuav hais tias, “Kuv nyeem tsis tau, vim yog ntaus cim kaw lawm.” 12Thaum luag muab rau ib tug uas tsis txawj nyeem thiab hais tias, “Nyeem no saib,” nws kuj hais tias, “Kuv tsis txawj nyeem ntawv.”

  13Tus Tswv hais tias, “Cov neeg no
   lam tuaj ze kuv ntawm lub ncauj,
  thiab hwm kuv ntawm daim tawv ncauj
   tiamsis lawv lub siab nyob deb kuv,
  thiab lawv tsuas yog hwm kuv
   raws li neeg tej kevcai uas cim tau.
  14Vim li no kuv yuav ua txujci phimhwj
   rau haiv neeg no dua,
  yog yam uas phimhwj kawg
   thiab xav tsis thoob.
  Tej neeg uas muaj tswvyim lub tswvyim
   yuav puam tsuaj mus,
  thiab tej neeg txawj ntse txojkev txawj ntse
   yuav ploj tag.”
  15Cov uas muab tej haujlwm uas
   nws npaj tseg zais tsis qhia Yawmsaub,
   yuav raug txom nyem lauj!
  Lawv ua haujlwm hauv qhov tsaus ntuj
   thiab lawv hais tias,
  “Leejtwg yuav pom peb?
   Leejtwg yuav paub?”
  16Nej ntxeev ib puas tsav yam.
   Yuav suav tias tus Kws puab laujkaub av
   tsuas zoo li av nplaum xwb lov?
  Thiab yam uas tsim tau los
   yuav hais rau tus uas tsim tias,
   “Nws tsis tau tsim kuv,” no lov?
  Thiab yam uas muab puab tau los
   yuav hais rau tus uas puab tias,
   “Nws tsis txawj dabtsi li,” no lov?

Muaj vam rau yav tom hauv ntej

  17Tsis yog tshuav tsis ntev lov
   uas Lenpanoo yuav ciaj ua teb ntsu qoob,
   thiab tej teb ntsu qoob yuav ciaj ua hav zoov?
  18Hnub ntawd cov neeg lag ntseg
   yuav hnov tej lus hauv thooj ntawv,
  thiab cov neeg dig muag
   yuav pom kev hauv qhov tsaus ntuj
   thiab qhov tsaus dub nciab.
  19Cov uas tsis muab hlob yuav rov
   zoo siab xyiv fab rau hauv Yawmsaub,
  cov neeg uas pluag yuav zoo siab
   rau hauv tus Dawb Huv hauv cov Yixayee.
  20Cov uas ua nruj ua tsiv yuav ploj mus,
   cov neeg thuam luag yuav tsis muaj lawm,
  thiab txhua tus uas nrhiav ntshis ua phem
   yuav raug muab txiav pov tseg,
  21yog cov uas hais lus qhau luag cai,
   thiab ua hmab ua hlua cuab
   tus uas tu plaub ntawm rooj loog,
  thiab hais tsis tseeb
   qhau tus uas tsis txhaum cai.

22Vim li no, Yawmsaub uas txhiv Aplahas
   hais li no txog Yakhauj caj ces tias,
  “Yakhauj yuav tsis poob ntsej muag
   dua li lawm,
  thiab lawv lub plhu yuav tsis ntshaus
   dua li lawm.
  23Thaum lawv pom lawv tej tub ki
   uas kuv txhais tes ua hauv lawv nruab nrab,
  lawv yuav xam pom tias
   kuv lub npe dawb huv.
  Lawv yuav hwm
   Yakhauj tug Tswv uas Dawb Huv,
   thiab paub ntshai Yixayee tus Vajtswv.
  24Cov uas lub siab yuam kev
   yuav txawj nkag siab,
  thiab cov uas yws tuj taws
   yuav yeem txais kev qhuab qhia.”