33

Yawmsaub yuav cawm dim

  1Koj uas ua kom puam tsuaj 'e,
   koj tsis tau raug kev puam tsuaj
   los koj yuav raug txom nyem lauj!
  Koj yog tus uas fav xeeb,
   tiamsis tsis tau muaj leejtwg
   fav xeeb rau koj.
  Thaum koj tseg tsis ua kom puam tsuaj,
   koj yuav raug puam tsuaj,
  thaum koj tseg tsis fav xeeb lawd,
   luag yuav fav xeeb rau koj.
  2Au Yawmsaub, thov koj hlub peb,
   peb tos rawv koj.
  Thov koj ua peb txhais npab rau txhua tagkis,
   thiab cawm peb dim
   rau lub sijhawm uas raug ceeblaj.
  3Thaum hnov koj lub suab nroo ntws
   ib tsoom neeg cia li khiav,
  thaum koj sawv tsees,
   ib tsoom tebchaws khiav ri sua.
  4Tej uas txeeb tau los raug muab sau zog
   ua ke ib yam li kab muab sau zog ua ke.
  Tej neeg kuj dhia caws qia mus huas
   ib yam li kooj txig dhia caws qia.
  5Yawmsaub raug qhuas ntxhias
   vim nws nyob lub chaw siab,
  nws pub txojkev ua ncaj
   thiab txojkev ncaj ncees puv nkaus Xi‑oo.
  6Nws yuav ua nej lub chaw ruaj khov
   rau nej lub caij nyoog,
  thiab yuav ua txojkev dim thiab tswvyim
   thiab kev txawj ntse nplua mias rau nej.
  Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yog yam uas tsim txiaj kawg.

  7Saib nawj, cov uas siab loj siab tuab
   nyob sab nraud taij hu,
  cov uas cheem kom sib hum xeeb
   kuj quaj lwj siab ntsuav.
  8Tej niag kev kuj nyob ntsiag to,
   tsis muaj neeg mus mus los los lawm.
  Tej lus cog tseg raug muab rhuav pov tseg,
   cov uas ua timkhawv raug saib tsis taus,
   tej neeg tsis muaj leejtwg hwm.
  9Lub tebchaws quaj ntsuag
   thiab ntaug zog zuj zus,
  Lenpanoo poob ntsej muag
   thiab qhuav zuj zus mus.
  Lub vos hav Saloo zoo yam nkaus
   ntuj nrag teb do,
  Npasas thiab lub roob Khamee
   zeeg nplooj tag.

  10Yawmsaub hais tias,
   “Nimno kuv yuav sawv tsees,
  nimno kuv yuav raug qhuas ntxhias,
   nimno kuv yuav raug luag thiaj.
  11Nej xeeb npluag qoob rau hauv plab,
   thiab nej yug tau quav nyab xwb.
  Nej tej pa zoo li tej nplaim taws
   uas yuav hlawv nej kub hnyiab tag huvsi.
  12Ib tsoom neeg yuav zoo li
   raug muab hlawv ua hmoov zeb sib,
  thiab zoo li tej hav pos
   uas raug muab txiav hlawv pov tseg.”

  13Nej cov uas nyob deb,
   cia li mloog saib kuv tau ua li cas,
  nej cov uas nyob ze,
   cia li lees paub kuv lub hwjchim.
  14Cov neeg muaj txim hauv Xi‑oo kuj ntshai,
   cov uas tsis hwm Vajtswv
   kuj ceeb tshee hnyo.
  “Peb cov leejtwg yuav nrog
   nplaim taws kub ceev nyob tau ua ke?
  Peb cov leejtwg yuav nrog tej hluavtaws
   uas kub mus ib txhis nyob tau ua ke?”
  15Tus uas ua lub neej ncaj ncees
   thiab hais lus raug cai,
  thiab tsis nyiam tej uas quab yuam luag li lus,
   thiab nkaum tes tsis txais tej nyiaj xiab,
  thiab ntsaws qhov ntsej tsis mloog tej lus
   uas ntaus tswvyim ua kom los ntshav,
   thiab qe muag tsis saib tej kev phem,
  16mas tus ntawd yuav tau nyob
   saum lub chaw siab,
  nws lub chaw nraim cev yog lub chaw
   ruaj khov uas xuas pob zeb ua,
  nws yuav tau mov noj
   thiab yuav tsis txhawj dej haus.

  17Koj lub qhov muag yuav pom
   tus vajntxwv muaj meej mom,
   thiab pom lub tebchaws uas nthuav dav.
  18Koj lub siab yuav xav txog
   txojkev ntshai thaum ub, hais tias,
  “Tus uas txheeb npe dua twg lawm?
   Tus uas luj tej se nyob qhovtwg?
  Tus uas tshuaj saib tej chaw tsom faj
   nyob qhovtwg lawm?”
  19Koj yuav tsis pom haiv neeg
   uas khav theeb dua li lawm,
  yog haiv neeg uas hais lus tsis meej
   uas koj mloog tsis tau,
  thiab hais lwm yam lus
   uas koj tsis nkag siab.
  20Cia li tsa muag ntsia Xi‑oo,
   yog lub nroog uas peb coj tej kevcai
   raws li teem cia.
  Koj lub qhov muag yuav pom Yeluxalees,
   yog lub chaw nyob tus yees,
  yog lub tsev ntaub
   uas yuav tsis muab tshais chaw,
  tej tswg uas rub lub tsev ntaub
   yuav tsis muab rho li,
   thiab tej hlua tsa tsev yuav tsis tu ib txoj li.
  21Yawmsaub yuav muaj hwjchim meej mom
   nrog peb nyob qhov ntawd,
  qhov ntawd muaj tej dej cag
   thiab tej niag dej dav,
  tsis muaj tej nkoj loj
   uas nquam duav phuaj mus,
   tsis muaj nkoj txwg zoo nkauj hla mus.
  22Rau qhov Yawmsaub
   yog tus uas tu plaub rau peb,
   Yawmsaub yog tus uas kav peb,
  Yawmsaub yog peb tus Vajntxwv,
   nws yuav cawm peb dim.

  23Koj tej hlua rub daim ntaub hauv nkoj taug,
   mas rub tsis tau tus ncej nyob ruaj
   thiab rub tsis tau daim ntaub dav.
  Thaum ntawd tej uas lws thiab txeeb tau los
   ntau ntau yuav raug muab faib,
  txawm yog tej neeg ceg tawv
   kuj yuav muab tau los.
  24Tsis muaj ib tug uas nyob
   hauv lub tebchaws yuav hais tias,
   “Kuv mob lawm.”
  Cov neeg uas nyob qhov ntawd
   yuav tau txais kev zam txim.