39

Hexekhiya txais tos Npanpiloo cov tim xyoob

(2Vntx. 20:12-19)

1Thaum ntawd Npaladas tus tub Melaudanpaladas uas ua vajntxwv hauv Npanpiloo txib cov tim xyoob coj tsab ntawv thiab tshav ntuj mus pub rau Hexekhiya vim yog nws hnov xov tias Hexekhiya mob thiab nquag lawm. 2Mas Hexekhiya zoo siab txais tos lawv thiab coj lawv mus saib nws tej txhab nyiaj, saib tej nyiaj, tej kub, tej txuj lom, tej roj tsim txiaj, thiab saib lub txhab uas rau cuab yeej ua rog, yog txhua yam uas nyob hauv nws tej txhab. Tsis tshuav ib yam hauv nws lub tsev thiab thoob plaws hauv nws lub tebchaws uas nws tsis muab qhia rau lawv saib. 3Mas Yaxaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus tuaj cuag vajntxwv Hexekhiya, thiab hais rau nws tias, “Cov neeg no tuaj hais dabtsi? Thiab lawv tuaj qhovtwg tuaj cuag koj?” Hexekhiya teb tias, “Lawv tuaj deb deb li tuaj, yog tuaj Npanpiloo tebchaws tuaj.” 4Yaxaya nug tias, “Lawv pom dabtsi hauv koj lub vaj lub tsev?” Hexekhiya teb tias, “Lawv pom txhua yam hauv kuv lub vaj lub tsev, tsis tshuav ib yam hauv kuv tej txhab uas kuv tsis tau muab qhia rau lawv saib li.”
5Ces Yaxaya txawm hais rau Hexekhiya tias, “Cia li mloog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tej lus. 6Saib maj, lub caij lub nyoog tabtom los txog uas txhua tsav txhua yam hauv koj lub vaj lub tsev thiab tej uas koj tej poj koob yawm txwv khaws tau cia los txog hnub no yuav raug muab coj mus rau Npanpiloo, tsis tshuav ib yam dabtsi kiag li. Yawmsaub hais li no ntag. 7Thiab koj tej tub uas koj yug muaj qee leej yuav raug muab coj mus thiab lawv yuav ua nraug sam rau hauv vajntxwv Npanpiloo lub tsev.” 8Mas Hexekhiya hais rau Yaxaya tias, “Yawmsaub tej lus uas koj hais no kuj zoo.” Rau qhov nws xav hauv lub siab tias, “Yuav muaj kev thaj yeeb thiab nyob kaj siab lug mus tag kuv sim neej.”