32

Tus vajntxwv ncaj ncees

  1Saib nawj, yuav muaj ib tug vajntxwv
   kav ncaj ncees,
   thiab cov thawj yuav txiav txim ncaj.
  2Lawv txhua tus yuav zoo yam nkaus li
   lub chaw nraim cua,
   yog lub chaw uas roos cua daj cua dub,
  zoo yam li tus dej cag hauv teb qhua,
   thiab zoo yam li tus duab ntxoov ntxoo
  ntawm txhib zeb uas loj heev
   hauv tebchaws qhuav nkig nkuav.
  3Thaum ntawd cov uas lub qhov muag
   pom kev yuav tsis qe muag,
   cov uas lub qhov ntsej mloog yuav tau hnov.
  4Cov uas lub siab heev yuav txawj ntse,
   cov uas tus nplaig nrhiav nrhiav lus
   yuav hais lus meej nriav nrawm nroos.
  5Luag yuav tsis hu tus neeg ruam tias
   yog neeg tsim txiaj,
  thiab yuav tsis hu tus uas siab nkhaus tias
   yog neeg ncaj dua li lawm.
  6Tus neeg ruam yeej hais tej lus ruam
   thiab nws lub siab
   kuj ntaus tswvyim ua txhaum,
  nws ua tej kev phem
   thiab hais tsis tseeb txog Yawmsaub,
  nws ua rau cov uas tshaib tseem yoo
   thiab nkaum tes tsis pub
   rau cov uas nqhis tau haus.
  7Tus neeg siab nkhaus tej tswvyim
   phem kawg, nws xav tswvyim phem
  hais lus dag ua rau cov pluag puam tsuaj,
   txawm yog cov pluag tej lus thov raug cai kuj xij.
  8Tus neeg tsim txiaj xav ua yam uas zoo xwb,
   nws nyob ruaj vim qhov uas nws ua zoo.

Ntuas cov pojniam hauv Yeluxalees

  9Nej cov pojniam uas tau zoo nyob,
   cia li sawv tsees, thiab mloog kuv hais.
  Nej cov ntxhais uas tsis txhawj dabtsi li,
   cia li tig ntsej mloog kuv tej lus.
  10Nej cov pojniam uas tsis txhawj dabtsi li,
   tshuav ib xyoos ntau xwb
   nej yuav ceeb tshee hnyo,
  vim tej vaj txiv hmab yuav tsis txi txiv,
   lub caij sau txiv yuav los tsis txog nej.
  11Nej cov pojniam uas tau zoo nyob,
   cia li tshee hnyo,
  nej cov uas tsis txhawj dabtsi li,
   cia li ceeb tshee hnyo lauj!
  Cia li hle tsoos tsho nyob liab qab,
   thiab muab khaub seev tsaj
   los npua ntawm duav.
  12Cia li ntaus hauv siab
   txog tej teb uas zoo zoo
   thiab tej txiv hmab uas txi ncw,
  13thiab txog kuv haiv neeg tej av
   uas tuaj pos kaus ntsaj pos kaus ntsim,
  thiab tej vaj tse uas xyiv fab hlo
   hauv lub nroog uas lomzem.
  14Rau qhov vajntxwv lub tsev
   yuav raug muab tso tseg,
  lub nroog uas muaj neeg nyob coob
   yuav tsis muaj neeg nyob lawm,
  lub roob thiab tej chaw tsom faj
   yuav nyob do cuas mus ib txhis,
  yuav ua nees luav qus lub chaw hom khaj,
   thiab ua tshav zaub rau tej yaj tej tshis nog,
  15mus txog thaum hliv Vaj Ntsuj Plig
   saum ntuj los rau peb,
  thiab tebchaws moj sab qhua
   yuav ntxeev ua teb ntsu qoob,
  thiab tej teb zoo qoob
   yuav ntom nti li hav zoov.
  16Thaum ntawd kev ua ncaj yuav nyob
   hauv tebchaws moj sab qhua,
  thiab txojkev ncaj ncees yuav nyob
   hauv tej teb ntsu qoob.
  17Qhov uas ua ncaj ncees
   yuav ua rau muaj kev thaj yeeb,
  thiab txojkev ncaj ncees yuav ua
   kom nyob tus yees tso siab plhuav
   mus ib txhis.
  18Kuv haiv neeg yuav nyob kaj siab lug
   rau hauv lub tsev uas tso siab plhuav
   thiab so hauv lub chaw tus yees.
  19Yuav los lawg ua rau hav zoov piam tag,
   thiab lub nroog
   yuav raug muab tshem pob tag,
  20los nej cov uas tseb noob ntawm ntug dej,
   thiab tso nyuj thiab nees luav
   nyob kab ntsab yuav tau nyob kaj siab lug.