3

Txiav txim rau Yeluxalees thiab Yuda

  1Saib maj, tug Tswv uas yog Yawmsaub
   tus muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  tabtom tshem tus ncej thiab tus las
   uas txheem lub nroog Yeluxalees thiab Yuda mus,
  yog nws tshem tus ncej
   uas yog tej mov noj tag nrho huvsi
  thiab tus ncej
   uas yog tej dej haus tag nrho huvsi,
  2thiab tus uas siab loj siab tuab
   thiab tus tub rog, tus uas tu plaub,
  thiab tus uas cev Vajtswv lus,
   tus uas saib sij saib yaig, tus kev txwj laus,
  3tus thawj uas kav tsib caug leej
   thiab tus uas muaj meej mom,
  tus uas ua chaw sablaj,
   tus uas txawj ua yees siv,
   tus uas txawj ua khawv koob.
  4Kuv yuav tsa tej menyuam yaus ua lawv li thawj,
   thiab tej menyuam mos yuav kav lawv.
  5Thiab tej pejxeem ib leeg
   yuav quab yuam ib leeg,
  txhua tus yuav quab yuam nws tus phoojywg,
   thiab txhua tus quab yuam nws kwvtij zej zog.
  Tej menyuam yuav tsis hwm
   tej poj koob yawm txwv,
  thiab tus neeg tsis tsim txiaj
   kuj tsis hwm tus uas muaj koob meej.

  6Yuav muaj ib tug mus tuav nkaus
   nws ib tug kwvtij hauv nws leej txiv lub tsev
  hais tias, “Koj muaj lub tsho ntev,
   ces koj yuav ua peb cov tus thawj,
  thiab koj yuav kav tej niag pawg thwv cib
   uas pob tag no.”
  7Mas hnub ntawd nws yuav hais tias,
   “Kuv tsis yeem ua tus uas kho.
  Hauv kuv tsev kuj tsis muaj mov noj
   thiab tsis muaj tsho ntev.
  Koj tsis txhob tsa kuv
   ua tus uas coj tej pejxeem.”
  8Yeluxalees kuj dawm thiab Yuda kuj ntog,
   vim yog lawv tej lus thiab lawv tej haujlwm
   tawm tsam Yawmsaub,
  fav xeeb rau nws lub ntsej muag
   uas ci ntsa iab.

  9Qhov uas lawv tu plaub tsis ncaj
   rov ua timkhawv tom lawv,
  lawv piav lawv qhov txhaum
   ib yam li lub moos Xaudoo,
   lawv tsis npog li.
  Lawv yuav raug txim lauj
   vim lawv coj tej xwm txheej phem
   los rau lawv tus kheej.
  10Cia li hais rau cov uas ncaj ncees
   tias lawv yuav nyob kaj siab lug,
  vim lawv yuav tau saws
   raws li lawv twb ua lawm.
  11Cov neeg limhiam yuav raug txom nyem lauj!
   Vij sub vij sw yuav poob rau saum lawv.
  Lawv txhais tes tau ua yam twg
   lawv yuav raug yam ntawd.
  12Kuv cov neeg mas tej menyuam yaus
   quab yuam lawv thiab cov pojniam kav lawv.
  Kuv haiv neeg 'e,
   nej cov thawj coj nej yuam kev,
  thiab ua rau nej tsis pom qab mus txoj twg.

  13Yawmsaub los tu plaub ntug,
   nws sawv tsees txiav txim rau tej neeg.
  14Yawmsaub txiav txim rau cov kev txwj laus
   thiab cov uas ua thawj hauv nws haiv neeg
  hais tias, “Nej yog cov uas tau noj
   lub vaj txiv hmab tag lawm,
  thiab tej qhov txhia chaw
   uas nej txeeb ntawm cov pluag los
   kuj nyob puv nkaus hauv nej tsev.
  15Qhov uas nej muab kuv haiv neeg
   tsuam kom txia roj
  thiab tsuj pes ntiag tej neeg pluag ntsej muag,
   nej ua dabtsi li ntawd?”
  Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus hais li no ntag.

Txiav txim rau cov pojniam hauv Yeluxalees

  16Yawmsaub hais tias, “Vim Xi‑oo cov ntxhais
   khav theeb mus kev tsa ntswg ncuv,
   ua qhov muag cu ciav tsis paub txaj muag,
  mus kev ua plhom moj ntsuav kauj ruam
   mos nyoos, tswb nyiaj nrov ziag hauv kotaw,
  17Yawmsaub yuav ua kom Xi‑oo
   tej ntxhais taubhau ua kiav txhab qawj,
  thiab ua rau lawv plaubhau
   hle tag do hau cuas.”
18Hnub ntawd Vajtswv yuav muab lawv tej tsoos ua zam sau mus, yog tooj taw, hlaws rig taubhau, xauv caj dab uas zoo li thaum lub hli xiab, 19khawb nyiaj, tooj tes, pluaj ntaub rig caj dab, 20phuam, tooj npab, siv sia, lub hum roj tsw qab, thiab tej pov hum, 21lub nplhaib txam txwm ntawm ntiv tes, thiab lub khawb qhov ntswg, 22lub tsho tsuj tseeb, tsho ntev, daim ntaub kauv thiab hnab nyiaj, 23cev tsoos tsho ntaub nyias, cev tsoos tsho ntaub mag, hauv phuam saum taubhau thiab ntaub kauv taubhau.
  24Tej roj tsw qab yuav tsis muaj,
   tsuas muaj tus ntxhiab tsw lwj xwb.
  Tsis muaj siv sia tsuas muaj hlua sia xwb,
   tsis muaj plaubhau los ntxias kom zoo nkauj
   tsuas muaj do hau cuas xwb,
  tsis muaj tsoos tsho zoo hnav
   tsuas muaj khaub seev tsaj hnav xwb,
  tsis muaj qhov zoo nkauj lawm,
   tsuas muaj poob ntsej muag xwb.
  25Nej cov txivneej yuav raug ntaj tuag tag,
   nej cov tub rog uas siab loj siab tuab
   yuav tuag tag hauv tshav rog.
  26Xi‑oo tej rooj loog yuav quaj ntsuag
   thiab quaj lwj siab ntsuav,
   Xi‑oo yuav nyob do cuas thiab zaum hauv av.