34

Yawmsaub rau txim rau ib tsoom tebchaws thiab Edoo

  1Ib tsoom tebchaws 'e,
   cia li txav los ze thiaj tau hnov,
   ib tsoom neeg 'e, cia li tig ntsej mloog.
  Thov cia lub ntiajteb
   thiab ib puas tsav yam hauv ntiajteb mloog
  thiab lub qab ntuj thiab txhua yam
   uas tshwm los hauv qab ntuj cia li mloog.
  2Vim Yawmsaub chim siab heev
   rau ib tsoom tebchaws sawvdaws,
   thiab npau taws rau lawv tej pab tub rog huvsi.
  Nws rau txim rau lawv kom puam tsuaj
   thiab muab lawv cob rau luag tua.
  3Lawv cov uas raug tua
   yuav raug muab laim pov tseg,
  thiab lawv tej cev tuag
   yuav tsw lwj ntxiag thoob plaws,
   lawv tej ntshav yuav ntws lug saum tej roob.
  4Tej hnub qub saum ntuj
   yuav lwj ploj tag huvsi,
   thiab lub ntuj yuav kauv zog li thooj ntawv.
  Tej hnub qub saum ntuj huvsi
   yuav zeeg tag nrho
  yam nkaus li nplooj txiv hmab zeeg
   thiab zeeg yam nkaus li nplooj txiv cev zeeg.
  5Kuv rab ntaj twb haus tsau saum ntuj lawm.
   Saib maj, rab ntaj nqes los
   txiav txim rau Edoo,
  yog haiv neeg uas kuv twb rau txim
   kom puam tsuaj lawm.
  6Yawmsaub muaj rab ntaj
   uas raus ntshav thiab lo roj nplua mias,
  lo menyuam yaj thiab tshis li ntshav
   thiab lo tej txiv yaj li roj ntawm lub raum,
  rau qhov Yawmsaub muaj kev
   sib tua xyeem hauv lub moos Npauxa
   thiab sib tua loj heev hauv lub tebchaws Edoo.
  7Nyuj qus yuav ntog tuag nrog lawv ua ke,
  thiab tej thav txiv nyuj
   kuj nrog tej txiv nyuj muaj zog ntog ua ke.
  Lawv lub tebchaws yuav raug ntshav cam tag,
   thiab tej roj yuav ua rau lawv tej av zoo tuaj.

  8Yawmsaub muaj ib hnub uas yuav ua pauj,
   muaj ib xyoos uas ua pauj
   thiaj tuav tau Xi‑oo txojcai.
  9Tej dej hauv Edoo yuav ntxeev ua roj ntoos
   thiab tej av yuav ntxeev ua lawj faj,
  nws lub tebchaws yuav ntxeev
   ua roj ntoos uas tabtom kub.
  10Yuav kub nruab hnub hmo ntuj tsis tuag li,
   yuav ncho pa lug mus ib txhis li.
  Lub tebchaws yuav raug muab tso tseg
   nyob do cuas ib tiam dhau ib tiam,
  tsis muaj leejtwg hla hauv mus
   ib txhiab ib txhis.
  11Liaj thiab plas yuav los nyob nraim,
   lib nyug thiab uab lag yuav los nyob rau hauv.
  Yawmsaub yuav muab ib txoj hlua ntsuas
   uas yog ua kom ntxhov quav niab
  thiab tso qe hlau uas ntsuas qhov ntseg
   uas yog ua kom nyob do cuas
   cia rau saum nws.
  12Lawv tej nom tswv yuav tis lub npe tias,
   “Tsis muaj lub tebchaws ntawm no lawm,”
  thiab lawv cov thawj sawvdaws
   yuav tsis muaj nqes kiag li lawm.
  13Tej pos yuav tuaj puv nkaus
   hauv tej chaw ruaj khov
  thiab pos kaus ntsaj thiab zaub kig
   yuav tuaj laum nkaus tej chaw zov khuav.
  Yuav ua chaw rau hma nkaum
   thiab noog ntxhuav los nyob.
  14Tej tsiaj qus yuav ntsib hma ntsuab
   thiab dab tshis yuav quaj hu nws tej phoojywg,
  dab tsos yuav los rau qhov ntawd
   thiab nrhiav chaw so.
  15Plas yuav los ua zes thiab nteg qe
   thiab puag qe daug rau qhov ntawd
  thiab sau nws tej menyuam mos
   rau hauv phab tis.
  Liaj ntsuab yuav sau zog rau qhov ntawd,
   nyias nrog nyias nkawm nyob ua ke.
  16Cia li tshawb nrhiav nyeem
   Yawmsaub phau ntawv.
  Tej tsiaj no puavleej muaj txhij txhua
   tsis poob ib tug li,
   thiab tsis muaj ib tug uas tsis muaj nkawm.
  Yawmsaub lub qhov ncauj
   tau hais cia li no lawm,
  thiab nws tus ntsuj plig
   tau muab sau zog ua ke lawm.
  17Yawmsaub twb rho ntawv
   rau tej tsiaj ntawd nyob lawm,
  nws txhais tes twb muab txoj hlua ntsuas
   faib chaw rau nyias nyob nyias lawm.
  Tej tsiaj yuav tau chaw ua lawv tug
   mus ib txhis,
  thiab yuav nyob hauv lub tebchaws ntawd
   txhua tiam mus li.