61

Xov zoo hais txog cawm Xi‑oo dim

  1Vajtswv Yawmsaub tus Ntsuj Plig
   nyob saum kuv,
  vim Yawmsaub tau tsa kuv
   kom coj xov zoo mus rau
   cov uas raug txom nyem nyuaj siab.
  Nws txib kuv mus nplij cov uas lwj siab,
   thiab tshaj tawm txojkev ywj pheej
   rau cov uas raug ntes,
  thiab txojkev dim rau cov uas raug kaw
   hauv tsev lojfaj,
  2thiab tshaj tawm xyoo uas Yawmsaub hlub,
   thiab hnub uas peb tus Vajtswv ua pauj,
   thiab nplij txhua tus uas quaj ntsuag,
  3thiab pub rau cov uas quaj ntsuag hauv Xi‑oo,
   pub ntshuas paj hloov tshauv chaw rau lawv,
  thiab roj zoo siab xyiv fab
   hloov kev quaj ntsuag chaw,
  thiab pub lub tsho hu nkauj qhuas
   hloov lub siab uas qaug zog,
  xwv luag thiaj hu lawv tias
   cov ntoo qheb ncaj ncees
  uas Yawmsaub cog cia rau nws
   ua nws lub hwjchim ci ntsa iab tshwm los.
  4Lawv yuav tsim tej uas thaum ub
   pob tag lawm dua tshiab,
  lawv yuav kho tej qub uas
   yav nram ntej liamsim tag,
  lawv yuav kho tej moos uas pob tag lawd
   yog tej uas puam tsuaj tag ntau tiam neeg lawm.
  5Lwm haiv neeg yuav yug nej tej yaj tej tshis,
   neeg lwm tebchaws yuav laij nej tej teb
   thiab tu nej tej txiv hmab.
  6Nej yuav raug hu tias
   Yawmsaub cov pov thawj,
  luag yuav hais txog nej tias
   yog cov uas ua koom tu peb tus Vajtswv.
  Nej yuav tau noj ib tsoom tebchaws
   tej nyiaj txiag,
  thiab nej yuav khav txog
   qhov uas lawv nplua nuj.
  7Kuv haiv neeg yuav tau ob npaug
   los hloov qhov uas lawv txaj muag,
  lawv yuav tau kev xyiv fab los hloov
   qhov uas lawv poob ntsej muag.
  Mas hauv lawv lub tebchaws
   lawv yuav tau ob npaug ua lawv teej tug,
   lawv yuav zoo siab xyiv fab mus ib txhis.

  8Kuv yog Yawmsaub nyiam kev txiav txim ncaj,
   kuv ntxub qhov uas ua tub sab
   thiab ua txhaum.
  Kuv yuav ua pauj rau lawv tiag tiag li,
   thiab kuv yuav cog lus tseg rau lawv mus ib txhis.
  9Lawv caj ces yuav muaj suab npe
   rau hauv ib tsoom tebchaws,
  lawv tej tub ki yuav muaj suab npe
   rau hauv ib tsoom neeg.
  Txhua tus uas pom lawv yuav cim tau lawv
   tias lawv yog haiv uas
   Yawmsaub foom koob hmoov.
  10Kuv yuav zoo siab kawg rau hauv Yawmsaub,
   kuv tus ntsuj plig yuav xyiv fab hlo
   rau hauv kuv tus Vajtswv,
  rau qhov nws muab txojkev cawm dim
   ua lub tsho rau kuv hnav,
  thiab muab txojkev ncaj ncees
   ua lub tsho ntev kauv kuv,
  ib yam nkaus li tus nraug vauv coj ntshuas paj,
   thiab yam nkaus li tus nkauj nyab
   coj npauj nyiaj npauj kub.
  11Tej kaus tuaj hauv av li cas
   thiab tej teb ua rau tej noob uas muab tseb
   tuaj hlob li cas,
  Vajtswv Yawmsaub ua rau txojkev ncaj ncees
   thiab kev qhuas tuaj hlob tab meeg
   ib tsoom tebchaws sawvdaws ib yam li ntawd.