62

  1Vim saib rau Xi‑oo
   kuv thiaj tsis tswj kuv lub suab,
  thiab yog saib rau Yeluxalees
   kuv thiaj tsis nyob twjywm
  mus txog thaum uas Yeluxalees
   kev ncaj ncees ci yam li kaj ntug
  thiab nws txojkev cawm dim
   ci yam nkaus li teg tsau.
  2Mas ib tsoom tebchaws yuav pom
   qhov uas koj ncaj ncees,
  thiab ib tsoom vajntxwv yuav pom
   koj lub meej mom.
  Koj yuav raug hu lub npe tshiab
   uas Yawmsaub lub qhov ncauj yuav tis rau koj.
  3Koj yuav ua lub mom kub uas zoo nkauj kawg
   nyob hauv Yawmsaub txhais tes,
  thiab ua lub mom vajntxwv
   nyob hauv koj tus Vajtswv txhais tes.
  4Luag yuav tsis hu koj lub npe hais tias,
   “Raug muab pov tseg,” dua li lawm
  thiab yuav tsis hu koj lub tebchaws tias,
   “Nyob do cuas cia,” dua li lawm,
  tiamsis koj yuav raug hu tias, “Hexinpa,”
   thiab hu koj lub tebchaws tias, “Npe‑ula,”
  rau qhov Yawmsaub
   zoo siab txaus siab rau koj,
   thiab koj lub tebchaws yuav muaj txij nkawm.
  5Tus tub hluas yuav tus ntxhais hluas
   uas dawb huv li cas,
  tus uas tsim koj yuav yuav koj
   ib yam li ntawd.
  Tus nraug vauv zoo siab xyiv fab
   rau tus nkauj nyab li cas,
  koj tus Vajtswv yuav zoo siab xyiv fab
   ib yam li ntawd rau koj.

  6Yeluxalees 'e, kuv tso cov uas faj xwm
   nyob saum koj tej ntsa loog,
  nruab hnub hmo ntuj
   lawv tej suab tsis ntsiag li.
  Nej cov uas ua kom
   Yawmsaub nco ntsoov tsis txhob so li,
  7thiab tsis txhob cia Yawmsaub so mus txog
   thaum nws tsim tsa Yeluxalees kom ruaj,
  thiab ua kom yog lub chaw
   rau ib tsoom hauv ntiajteb qhuas.
  8Yawmsaub tau cog lus khov kho
   rau nws txhais tes xis
   thiab nws txhais npab uas muaj zog hais tias,
  “Kuv yuav tsis muab koj tej qoob loo
   rau nej cov yeeb ncuab noj dua li lawm,
  thiab lwm haiv neeg yuav tsis haus
   nej tej cawv txiv hmab uas nej khwv tau.
  9Mas cov uas hlais yuav tau noj
   thiab qhuas Yawmsaub,
  thiab cov uas muab tej txiv hmab
   sau los cia yuav tau haus
   rau hauv kuv lub tuam tsev tej tshav puam.”

  10Cia li tawm mus,
   cia li tawm plaws ntawm rooj loog mus,
  cia li npaj kev rau haiv neeg no,
   cia li tsub kev, cia li tsub txoj niag kev,
  thiab khaws tej pob zeb pov tseg kom du lug,
   cia li tsa chij rau saum ib tsoom neeg.
  11Yawmsaub tau tshaj tawm mus
   thoob plaws ntiajteb hais tias,
  “Cia li hais rau Xi‑oo tus ntxhais tias,
   ‘Saib maj, koj txojkev dim tabtom los.
  Nws coj yeeb koob nrog nws los,
   tej nqe zog kuj nyob ntawm nws lub xubntiag.’ ”
  12Thiab luag yuav hu lawv tias,
   “Cov neeg uas dawb huv,” thiab
   “Cov uas Yawmsaub twb txhiv los lawm,”
  thiab yuav hu koj hais tias, “Nrhiav tau los,
   yog lub nroog uas tsis muab tso tseg lawm.”