40

Yawmsaub nplij Yeluxalees

  1Nej tus Vajtswv hais tias,
   Cia li nplij, cia li nplij kuv haiv neeg lub siab.
  2Cia li hais lus mos lus muag rau Yeluxalees,
   cia li tshaj tawm rau nws paub tias
  qhov uas nws raug txom nyem
   twb txaus lawm,
  thiab twb zam nws tej kev txhaum lawm,
  nws tau txais kev rau txim ntawm
   Yawmsaub txhais tes ob npaug lawm.

  3Muaj ib lub suab qw hais tias,
   “Cia li npaj kev hauv tebchaws
   moj sab qhua rau Yawmsaub
  cia li ua txoj niag kev ncaj rau hauv
   ntuj nrag teb do rau peb tus Vajtswv.
  4Txhua lub hav yuav raug
   muab txhub kom puv,
  txhua lub roob thiab tej pov roob
   yuav muab txo kom qes,
  tej kev uas ib qho siab ib qho qes yuav tiaj,
   tej qhov zawj yuav sib txig.
  5Mas Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab
   yuav tshwm los,
  thiab ib tsoom neeg sawvdaws yuav pom,
   vim Yawmsaub lub qhov ncauj
   tau hais cia lawm.”

  6Muaj ib lub suab hu tias, “Cia li qw.”
   Mas kuv hais tias, “Kuv yuav qw li cas?”
  Qw tias, “Ib tsoom neeg yog nroj tsuag,
   thiab qhov uas zoo nkauj
   tsuas zoo li tej paj hauv daim teb xwb.
  7Tej nroj tsuag tuag tshav qhuav,
   tej paj kuj zeeg,
  rau thaum Yawmsaub tshuab pa tuaj raug.
   Ib tsoom neeg yeej yog tej nroj tsuag xwb.
  8Tej nroj tsuag tuag tshav qhuav,
   tej paj kuj zeeg,
  tiamsis peb tus Vajtswv tej lus
   yuav nyob ruaj mus ib txhis.”
  9Au Xi‑oo uas tshaj tawm xov zoo 'e,
   koj cia li nce mus rau saum lub roob siab.
  Au Yeluxalees uas tshaj tawm xov zoo 'e,c
   koj cia li tsa koj lub suab kawg zog nkaus,
   cia li tsa suab los maj, tsis txhob ntshai li.
  Cia li hais rau Yuda tej moos hais tias,
   “No yog nej tus Vajtswv.”
  10Saib maj, Vajtswv Yawmsaub
   nrog nws lub hwjchim los,
   thiab siv nws txhais npab kav.
  Saib maj, nws tej tshav ntuj
   kuj nrog nraim nws,
  thiab nws tej nqe zog
   kuj nyob ntawm nws xubntiag.
  11Nws yuav yug nws pab yaj
   ib yam li tus tswv yug yaj,
  nws yuav qaws cov menyuam yaj los
   rau ntawm nws txhais npab,
  nws yuav muab puag
   rau hauv nws lub xubntiag,
  thiab yuav coj cov yaj
   uas muaj menyuam mos maj mam mus.

Tsis muaj ib tug zoo cuag li Vajtswv

  12Leejtwg ua phoov tes luj tau
   tej dej tag nrho huvsi,
  thiab ua ib dos ntsuas tau lub ntuj,
   thiab ntim tej hmoov av hauv ntiajteb
   rau hauv ib thoob,
  thiab muab tej roob luj tau hauv rab teev,
   thiab muab tej pov roob luj hauv rab tsi?
  13Leejtwg txawj qhia Yawmsaub tus ntsuj plig,
   lossis ua nws lub chaw sablaj taw qhia nws?
  14Nws tau sablaj rau leejtwg
   es nws thiaj li nkag siab?
  Thiab leejtwg qhia txojkev ua ncaj
   thiab kev txawj ntse rau nws,
   thiab qhia rau nws to taub?
  15Saib maj, ib tsoom tebchaws
   zoo li ib teev dej hauv lub thoob xwb,
  thiab suav zoo li
   cov pluas plav saum rab teev.
  Nws khaws nkaus tej koog povtxwv los
   yam li tej hmoov av xwb.
  16Lenpanoo tsis txaus ua taws rauv,
   thiab tej tsiaj qus qhov ntawd
   tsis txaus muab ua kevcai hlawv xyeem.
  17Ib tsoom tebchaws huvsi zoo li
   twb tsis muaj dabtsi
   rau ntawm nws xubntiag,
  nws suav tias lawv tsawg dhau
   thiab tsis muaj nqes kiag li.

  18Nej yuav muab Vajtswv piv rau leejtwg,
   thiab muab nws tus yam ntxwv
   piv rau yam twg?
  19Dab mlom mas yog tus Kws nchuav los,
   tus Kws kub muab kub luam,
   thiab nchuav saw nyiaj rau.
  20Tus uas pluag mas xaiv tej ntoo
   uas tsis txawj lwj los xyeem,
  nws nrhiav tus Kws txawj ua tuaj
   ua ib tug dab mlom uas tsis txawj ua zog.

  21Nej tsis paub lov? Nej tsis tau hnov lov?
   Thaum chiv thawj los tsis muaj leejtwg
   qhia rau nej lov?
  Txij thaum tsim lub ntiajteb
   nej tsis tau nkag siab lov?
  22Vajtswv yog tus uas nyob thoob plaws
   siab saum lub ntiajteb,
  tej neeg ntiajteb
   tsuas zoo yam li tej kooj xwb.
  Nws nthuav lub ntuj
   ib yam li nthuav daim ntaub,
  thiab muab nthuav
   yam li lub tsev ntaub los nyob.
  23Nws muab cov thawj uas ua hlob
   hle nyob do cuas,
  thiab ua rau cov uas kav lub ntiajteb
   nyob qhuav qhawv.
  24Thaum muab lawv cog tsis ntev,
   thiab muab lawv tseb tsis ntev lawm,
  thiab lawv nrhau cag
   rau hauv av tsis ntev lawm,
  nws tshuab pa rau saum lawv,
   lawv kuj tuag tshav qhuav tag,
  thiab cua daj cua dub muab ntsawj ya mus
   yam li tej quav nyab.

  25Tus uas Dawb Huv hais tias,
   “Nej yuav muab kuv piv rau leejtwg,
   uas zoo thooj li kuv?”
  26Cia li tsa muag ntsia saum ntuj,
   leejtwg tsim tej no?
  Yog tus uas coj tej hnub qub huvsi los suav
   thiab hu txhua lub los raws li tej npe.
  Vim nws muaj hwjchim loj kawg nkaus
   thiab muaj zog heev,
   thiaj tsis tu ncua ib lub li.

  27Yakhauj 'e, ua cas koj hais,
   Yixayee 'e, ua cas koj hais tias,
  “Yawmsaub tsis pom kuv txojkev lawm,
   kuv tus Vajtswv tsis tuav kuv txojcai lawm.”?
  28Koj tsis paub lov? Koj tsis tau hnov lov?
   Yawmsaub yog tus Vajtswv
   uas nyob mus ib txhis,
  yog tus uas tsim
   thoob plaws qab ntuj kawg.
  Nws tsis tsaug leeg, nws tsis txog siav,
   nws txojkev txawj ntse
   tsis muaj leejtwg paub tag.
  29Nws pub zog rau tus uas tsaug leeg,
   thiab txhab zog rau tus uas tsis muaj zog.
  30Txawm yog cov hluas
   los yuav tsaug leeg thiab txog siav,
  thiab cov txivneej hluas
   kuj yuav dawm ntog tag.
  31Tiamsis cov uas tos rawv Yawmsaub
   yuav tau zog tshiab tuaj,
  lawv yuav muaj tis ya siab yam li tej dav,
   lawv yuav dhia tsis txawj txog siav,
   lawv yuav mus kev tsis txawj tsaug leeg.