6

Vajtswv hu Yaxaya

1Xyoo uas vajntxwv Uxiya tuag lawd, kuv pom tug Tswv nyob saum ib lub zwm txwv uas siab thiab muaj meej, thiab nws lub tsho ntev nthuav puv nkaus lub tuam tsev. 2Muaj Xelafee sawv ntawm Vajtswv lawm saud txhua tus muaj rau txhais kooj tis, siv ob txhais kooj tis npog lub ntsej muag, ob txhais npog kotaw thiab ob txhais ya. 3Lawv ib leeg hu rau ib leeg tias,
  “Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg
   dawb huv, dawb huv, dawb huv.
  Nws lub hwjchim ci ntsa iab
   puv nkaus lub ntiajteb.”
4Tus uas hu ntawd lub suab ua rau tej taw uas tiag qhov rooj tuam tsev ntseeg ua zog kais, thiab muaj pa ncho puv nkaus lub tuam tsev. 5Kuv hais tias, “Kuv raug txom nyem lauj! Kuv puam tsuaj lawm rau qhov kuv yog neeg uas daim tawv ncauj tsis huv thiab kuv nrog cov neeg uas daim tawv ncauj tsis huv nyob ua ke. Kuv lub qhov muag pom tus vajntxwv uas yog Yawmsaub muaj hwjchim loj kawg nkaus.”
6Ces cov Xelafee ntawd ib tug txawm ya los rau ntawm kuv. Hauv nws txhais tes muaj ib lub ncaig taws cig cig uas nws muab ciaj tais hauv lub thaj xyeem los. 7Nws muab twb kuv lub qhov ncauj thiab hais tias, “Saib maj, lub ncaig taws no nphav koj daim tawv ncauj lawm. Koj lub txim raug muab rhuav tshem lawm thiab koj tej kev txhaum raug muab ntxuav lawm.” 8Thiab kuv hnov tug Tswv lub suab hais tias, “Kuv yuav txib leejtwg mus, thiab leejtwg yuav sawv peb chaw mus?” Ces kuv hais tias, “Kuv nyob ntawm no, thov txib kuv mus.” 9Nws hais rau kuv tias,
  “Cia li mus thiab hais rau cov neeg no tias,
   ‘Nej cia li mloog tag mloog thiab
   los tsis nkag siab,
  saib tag saib thiab los tsis pom.’
  10Cia li ua rau haiv neeg no lub siab
   ruam puas ntsoog,
  thiab ntsaws lawv lub qhov ntsej,
   thiab pos lawv lub qhov muag,
  tsam ces lawv lub qhov muag ho pom,
   thiab lawv lub qhov ntsej ho hnov,
   thiab lawv lub siab ho to taub,
  ces lawv yuav tig rov los
   thiab tau kho kom zoo.”
11Mas kuv hais tias, “Au tug Tswv, yuav zoo li ntawd ntev li cas?”
 Mas nws hais tias,
  “Yuav zoo li ntawd mus txog thaum
   tej moos raug nyob do cuas
   tsis muaj neeg nyob lawm,
  thiab tej tsev tsis muaj neeg nyob,
   thiab lub tebchaws nyob do cuas cia,
  12thiab mus txog thaum Yawmsaub
   muab cov neeg kuav mus deb,
  thiab muaj tej chaw uas raug muab tso tseg
   ntau kawg nyob rau hauv lub tebchaws.
  13Txawm yog tshuav ib feem hauv kaum nyob
   los kuj yuav raug muab hlawv pov tseg.
  Yuav zoo li tej ntoo thuv thiab tej ntoo qheb
   uas raug muab ntov lawm
   tshuav lub hauv paus xwb.
  Lub hauv paus yog cov noob uas dawb huv
   rau hauv lub tebchaws.”