35

Cov Yixayee rov tau nyob hauv Yeluxalees zoo siab kawg

  1Tebchaws moj sab qhua thiab qhov chaw
   uas qhuav nkig nkuav yuav zoo siab,
  tej ntuj nrag teb do
   yuav xyiv fab thiab tawg paj.
   Yam nkaus li tsob qoov tawg paj,
  2mas ntuj teb do yuav tawg paj
   puv nkaus li ntawd thiab yuav xyiv fab
   zoo siab hu nkauj.
  Yuav muab Lenpanoo lub koob meej,
   thiab yuav muab Khamee thiab Saloo
   tej kev zoo nkauj rau lub tebchaws ntawd.
  Lawv yuav pom Yawmsaub lub hwjchim
   ci ntsa iab, uas yog
   peb tus Vajtswv li hwjchim meej mom.
  3Cia li txhawb txhais tes uas tsaug lub zog
   thiab ua rau lub hauv caug uas tsaug leeg
   muaj zog tuaj.
  4Cia li hais rau tus uas siab yau tias,
   “Cia li ua siab tuab tsis txhob ntshai.
  Saib maj, nej tus Vajtswv yuav los ua pauj,
   nws yuav los ua pauj rau lawv,
   nws yuav los cawm nej dim.”

  5Mas tus neeg dig muag yuav pom kev,
   tus neeg lag ntseg yuav hnov lus.
  6Tus neeg ceg tawv
   yuav dhia caws qia yam li muas lwj,
  tus neeg uas hais tsis tau lus tus nplaig
   yuav hu nkauj xyiv fab hlo.
  Dej yuav txhawv hauv tebchaws
   moj sab qhua thiab yuav txhawv dej ntws
   hauv ntuj nrag teb do,
  7tej nras xuab zeb uas kub kub
   yuav ntxeev ua pas dej,
  thiab tej av qhuav nkig nkuav
   yuav ntxeev ua qhov dej txhawv.
  Hauv tej chaw uas hma nkaum pw
   nyom thiab pias iav thiab tauj deg yuav tuaj.

  8Yuav muaj ib txoj niag kev
   hla tebchaws ntawd,
  yuav hu txojkev ntawd tias,
   “Txojkev dawb huv,” rau Vajtswv cov neeg.
  Cov neeg qias tsis huv
   yuav tsis taug txojkev ntawd,
  thiab cov neeg ruam uas taug txojkev ntawd
   los yuav tsis yuam kev.
  9Tsis muaj ib tug tsov ntxhuav
   nyob hauv txojkev ntawd
  thiab tsis muaj ib tug tsiaj nyaum
   taug txojkev ntawd,
   yuav tsis pom muaj kiag li,
  tiamsis cov uas twb txhiv dim lawm
   yuav taug txojkev ntawd.
  10Yawmsaub cov neeg
   uas twb txhiv dim lawm yuav rov qab los,
  thiab yuav hu nkauj laws los
   rau hauv Xi‑oo.
  Txojkev xyiv fab yuav nyob
   rau saum lawv lub taubhau
   mus ib txhis tsis kawg.
  Lawv yuav tau txojkev xyiv fab
   thiab txojkev zoo siab,
  mas txojkev xyu thiab kev lwj siab
   yuav ploj ntais mus.