64

  1Au kheev yog koj dua rhe lub ntuj nqes los,
   thiab tej roob ntseeg ua zog kais
   rau ntawm koj xubntiag.
  2Yam li nplaim taws cig kub tej pawg khaub
   thiab hluavtaws ua rau dej npau,
  thov koj qhia koj lub npe
   rau cov uas tawm tsam koj paub,
  thiab ua rau ib tsoom tebchaws
   ntseeg ua zog kais rau ntawm koj xubntiag.
  3Thaum koj ua tej uas txaus ntshai kawg
   uas peb xav tsis txog,
  koj nqes los mas tej roob ua zog kais
   rau ntawm koj xubntiag.
  4Txij thaum ub los tsis muaj leejtwg tau hnov
   lossis lub qhov ntsej tau mloog,
  tsis muaj ib lub qhov muag tau pom dua
   ib tug vajtswv uas tsis yog koj
   uas ua haujlwm pab cov uas tos rawv nws.
  5Koj ntsib tus uas ua qhov ncaj ncees xyiv fab hlo,
   yog cov uas nco ntsoov koj txojkev.
  Saib maj, koj chim los peb tseem ua txhaum.
   Peb nyob hauv txojkev txhaum txim ntev heev,
   peb yuav dim thiab lov?
  6Peb txhua tus zoo li cov uas qias tsis huv,
   thiab peb tej kev ncaj ncees huvsi
   zoo li tej khaubncaws uas qias puas tsuas.
  Peb txhua tus tuag tshav yam li tej nplooj ntoo,
   peb tej kev txhaum muab peb
   kuav kiag mus yam li cua ntsawj.
  7Tsis muaj leejtwg thov hu koj lub npe
   thiab yooj xeeb tuav rawv koj.
  Koj tau fee plhu ntawm peb lawm,
   koj muab peb cob rau hauv
   peb tej kev txhaum txhais tes.

  8Au Yawmsaub, koj yeej yog peb leej txiv,
   peb yog cov av nplaum,
  koj yog tus Kws puab peb,
   peb txhua tus yog koj txhais tes ua.
  9Au Yawmsaub, thov tsis txhob chim heev,
   thiab tsis txhob cim ntsoov tej kev txhaum
   mus ib txhis.
  Thov tshuaj saib, peb sawvdaws
   yeej yog koj haiv neeg.
  10Koj tej nroog uas dawb huv
   hloov ua tebchaws moj sab qhua lawm,
  Xi‑oo twb ua tebchaws moj sab qhua,
   Yeluxalees raug nyob do cuas lawm.
  11Peb lub tuam tsev dawb huv uas zoo nkauj
   uas peb tej poj koob yawm txwv qhuas koj,
   raug hluavtaws kub lawm,
  thiab peb tej chaw uas muaj nqes
   pob tag ua tej niag pawg lawm.
  12Au Yawmsaub, twb zoo li no lawm,
   koj tseem yuav tswj koj cia thiab lov?
  Koj yuav nyob twjywm thiab ua rau peb
   raug txom nyem pov khawv nkaus lov?