47

Teem txim rau Npanpiloo

  1“Npanpiloo tus ntxhais uas dawb huv 'e,
   cia li nqes los zaum hauv tej hmoov av.
  Kheedia tus ntxhais 'e,
   cia li zaum ntua hauv pem teb
   tsis muaj lub zwm txwv lawm,
  rau qhov luag yuav tsis hu koj tias
   nkauj mos nkauj dawb lawm.
  2Cia li tuav nkaus lub zeb thiab zom hmoov,
   muab daim ntaub
   kauv koj lub ntsej muag yaws,
  hle koj lub tsho ntev cia,
   qaws koj daim tiab hla dej mus.
  3Koj yuav raug liab qab
   thiab luag yuav pom koj txaj muag ntsuav.
  Kuv yuav ua pauj,
   kuv yuav tsis tseg ib tug cia li.
  4Tus uas txhiv peb nws npe hu ua Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   nws yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee.

  5“Kheedia tus ntxhais 'e,
   cia li nyob twjywm thiab nkag mus r
   au hauv qhov tsaus ntuj,
  rau qhov luag yuav tsis hu tias koj yog
   ib tsoom tebchaws tus poj vaj dua li lawm.
  6Kuv chim rau kuv haiv neeg,
   kuv suav tias kuv qub txeeg qub teg
   qias tsis huv lawm.
  Kuv muab lawv rau hauv koj txhais tes,
   koj tsis khuvleej lawv kiag li,
  koj muab koj tus quab uas hnyav heev
   rau saum cov neeg laus caj qwb.
  7Koj hais tias,
   ‘Kuv yuav ua poj vaj mus ib txhis,’
  koj thiaj tsis muab tej xwm txheej no los
   qhuab qhia koj lub siab
  thiab tsis nco xav hais tias tej xwm txheej no
   thaum kawg yuav zoo li cas.

  8“Vim li no koj uas nyiam kev lomzem,
   cia li mloog tej no.
  Koj yog tus uas zaum tso siab lug,
   yog tus uas xav hauv lub siab tias,
  ‘Tsuas yog kuv tus no xwb,
   tsis muaj dua lwm tus li lawm.
  Kuv yuav tsis nyob ua poj ntsuam
   lossis nyob ua ntsuag niam ntsuag txiv.’
  9Ob yam no yeej yuav los txog koj
   rau ib hnub thiab tib ntsais muag,
  yog qhov uas tej menyuam piam tag
   thiab qhov uas ua poj ntsuam
   yuav los raug koj pov khawv nkaus,
  txawm yog koj ua neeb ua yaig ntau kawg
   thiab ua khawv koob loj kawg los xij.
  10Koj ruaj siab rau koj tej kev limhiam,
   koj hais tias, ‘Tsis muaj leejtwg pom kuv.’
  Koj lub tswvyim thiab koj tej kev txawj ntse
   ua rau koj yuam kev,
  koj thiaj hais rau hauv koj lub siab tias,
   ‘Tsuas yog kuv tus no xwb,
   tsis muaj dua lwm tus li lawm.’
  11Tiamsis tej xwm txheej phem
   yuav los raug koj mas koj tej khawv koob
   yuav thaiv tsis tau.
  Tej vij sub vij sw yuav poob rau saum koj
   mas koj yuav tsis muaj peevxwm
   txhaws tau lub txhoj ntawd,
  mas tib ntsais muag xwb txojkev puam tsuaj
   yuav los raug koj tamsid,
   koj twb tsis faj txog li.

  12“Cia li ruaj siab rau koj tej khawv koob
   thiab rau koj tej kev ua neeb ua yaig
  uas ntau heev uas thaum koj hluas nkauj
   koj siv zog ua kawg li lawm.
   Tej zaum nyaj koj ua tau tiav,
  tej zaum koj yuav ua tau
   rau luag ntshai siab yaj tag.
  13Koj txog siav tag rau tej neeg
   coob coob uas nrog koj sablaj,
   cia lawv sawv tsees los pab koj dim,
  lawv yog cov uas txawj saib lub ntuj
   thiab txawj saib tej hnub qub,
  yog cov uas thaum hli xiab twv rau koj tias
   yuav muaj dabtsi tshwm los rau koj.
  14Saib maj, lawv zoo yam nkaus li
   tej quav nyab, hluavtaws yuav kub lawv.
  Lawv pab tsis tau lawv tus kheej
   dim tej nplaim taws.
  No tsis yog cub thee uas sov rau leejtwg,
   thiab tsis yog cub tawg uas leejtwg nte.
  15Cov uas nrog koj ua haujlwm ntawd
   yuav zoo li no rau koj,
  lawv yog cov uas txij thaum koj tseem
   hluas nkauj es ua neeb ua yaig rau koj.
  Lawv nyias mus nyias ib txojkev,
   tsis muaj ib tug cawm tau koj dim.”