24

Yawmsaub teem txim rau lub ntiajteb.

  1Yawmsaub yuav ua rau ntiajteb puam tsuaj
   nyob do cuag cia
  thiab yuav muab lub ntiajteb ntxeev
   ua kom tej neeg khiav ua sab ua sua tag.
  2Yuav ua li ntawd rau cov pov thawj
   ib yam li ua rau cov pejxeem,
  yuav ua rau cov lospav
   ib yam li ua rau cov qhev,
  ua rau tus poj lospav
   ib yam li ua rau tus nkauj qhev,
  ua rau tus uas muag
   ib yam li ua rau tus uas yuav,
  ua rau tus uas qev luag li
   ib yam li ua rau tus uas muab qev,
  thiab ua rau tus uas tshuav luag nqe
   ib yam li ua rau tus uas luag tshuav nws nqe.
  3Lub ntiajteb yuav raug puam tsuaj tag huvsi
   thiab yuav raug muab lws du lug,
   vim Yawmsaub twb hais cia li no lawm.

  4Lub ntiajteb qhuav zuj zus thiab tuag tshav,
   lub qab ntuj qaug zog zuj zus
   thiab tuag tshav qhuav tag.
  Lub ntuj nrog lub ntiajteb
   qaug zog tag.
  5Tej neeg hauv lub ntiajteb no
   ua rau ntiajteb vuab tsuab qias tag,
  rau qhov lawv tsis ua raws li tej kevcai
   thiab tawv nyom tej kab ke
  thiab muab tej lus cog tseg
   uas nyob mus ib txhis rhuav.
  6Vim li no tej lus tsawm foom
   thiaj li nqos lub ntiajteb,
  thiab cov neeg uas nyob hauv
   kuj raug txom nyem
   vim lawv tej kev txhaum txim.
  Vim li ntawd cov uas nyob hauv ntiajteb
   raug muab hlawv tag
   tshuav neeg tsawg tsawg li.
  7Tej cawv txiv hmab qhuav zuj zus,
   tej tsob txiv hmab kuj tuag tshav qhuav tag,
  sawvdaws uas siab xyiv fab
   kuj xyu zom zaws.
  8Lub suab npuaj nruas ua lomzem
   kuj ntsiag to lawm,
  cov uas siab xyiv fab lub suab
   kuj tu nrho lawm,
  lub suab ntaus nkauj nog ncas ua lomzem
   kuj ntsiag to lawm.
  9Lawv tsis haus cawv txiv hmab
   thiab hu nkauj ua ke dua li lawm.
   Cawv ntxwg kuj iab iab li rau cov uas haus.
  10Lub nroog uas ntshu nrooj ntxhov hnyo
   kuj pob tag,
  txhua lub tsev kuj muab kaw tag
   tsis muaj leejtwg nkag tau rau hauv.
  11Muaj suab qw tom tej kev
   vim yog tsis muaj cawv haus,
  tej kev xyiv fab huvsi kuj ntsiag tag lawm,
   lub ntiajteb kev zoo siab kuj ploj tag.
  12Tshuav lub nroog nyob do cuas cia,
   tej rooj loog kuj raug muab tsoo pob tag lawm.
  13Yuav muaj li no rau hauv ntiajteb
   thiab rau hauv ib tsoom tebchaws,
  yuav zoo ib yam li thaum muab
   tsob txiv aulib nplawm
  thiab ib yam li thaum muab
   tej txiv hmab xawb de suaj kaum.

  14Lawv tsa lawv lub suab hu,
   lawv hu nkauj xyiv fab,
  lawv qw sab hnub poob tuaj
   qhuas Yawmsaub lub hwjchim meej mom.
  15Vim li no sab hnub tuaj
   cia li ua rau Yawmsaub tau koob meej,
  ntawm tej tebchaws uas raws ntug hiavtxwv
   cia li qhuas Yawmsaub
   uas yog Yixayee tus Vajtswv lub npe.
  16Thoob plaws hauv qab ntuj kawg
   peb hnov lub suab hu nkauj qhuas hais tias,
   “Tus ncaj ncees tau koob meej kawg.”
  Tiamsis kuv hais tias,
   “Kuv mas kuv qaug zog zuj zus,
  kuv qaug zog zuj zus,
   kuv raug txom nyem lawm lauj!
  Rau qhov cov uas fav xeeb
   kuj tabtom fav xeeb,
   lawv fav xeeb heev kawg li.”

  17Nej cov uas nyob hauv ntiajteb 'e,
   mas tej kev txhawj kev ntshai
  thiab tej qhov taub thiab tej hlua cuab
   twb los raws cuag nej lawm.
  18Tus uas khiav lub suab txhawj ntshai
   yuav poob rau hauv qhov taub,
  tus daum tawm hauv qhov taub
   los yuav mag lub voj hlua cuab.
  Vim yog qhov rais ntuj kuj qheb lawm
   thiab tej taw tiag ntiajteb ua zog kais.
  19Lub ntiajteb tawg ntsoog ntxaws,
   lub ntiajteb tawg ua tej dwb daim,
  lub ntiajteb raug muab co
   ua zog koog heev.
  20Lub ntiajteb yoj yuj yees
   ib yam nkaus tus qaug cawv,
  thiab ua zog kais
   ib yam li lub tsev pheeb suab.
  Ntiajteb tej kev fav xeeb
   hnyav tsuam lub ntiajteb,
  mas nws ntog lawm
   thiab yuav tsis rov sawv dua li.

  21Hnub ntawd Yawmsaub yuav txiav txim
   saum ntuj rau tej timtswv saum nruab ntug,
  thiab yuav txiav txim hauv ntiajteb
   rau tej vajntxwv hauv ntiajteb.
  22Lawv yuav raug muab sau zog ua ke
   yam nkaus li cov uas raug kaw
   hauv lub niag qhov tob tob.
  Lawv yuav raug muab kaw
   rau hauv tsev lojfaj,
  thiab dhau ntau hnub
   lawv yuav raug muab rau txim.
  23Lub hli yuav poob ntsej muag
   thiab lub hnub yuav txaj muag
  rau qhov Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
  yuav ua vajntxwv kav saum lub roob Xi‑oo
   thiab hauv Yeluxalees,
  nws ua nws lub hwjchim ci ntsa iab
   tshwm rau nws cov kev txwj laus.