56

Lwm tsav neeg tau kev cawm dim

  1Yawmsaub hais li no tias,
   “Cia li tuav rawv txojkev tu plaub ncaj
   thiab ua raws li txojkev ncaj ncees,
  rau qhov tshuav tsis ntev
   kuv txojkev dim yuav los
  thiab kuv txojkev cawm dim
   yuav nthuav rau sawvdaws paub.
  2Tus uas ua li no thiab neeg tej tub
   uas coj nruj li no yuav tau nyob kaj siab lug,
  yog tus uas hwm hnub Xanpatau
   tsis txhob ua qias puas tsuas hnub ntawd
  thiab tswj nws txhais tes
   tsis txhob ua ib yam phem li.”

  3Tsis txhob kheev lwm haiv neeg
   uas los ntseeg Yawmsaub hais tias,
  “Yawmsaub yuav muab kuv cais tawm
   ntawm nws haiv neeg tiag tiag,”
  thiab tsis txhob kheev tus txivneej
   uas chaw xis puag lawm hais tias,
   “Saib maj kuv yog tus ntoo qhuav,”
  4rau qhov Yawmsaub hais li no tias,
   “Cov txivneej uas ua tsis taus txivneej
  mas yog lawv hwm kuv hnub Xanpatau
   thiab xaiv txhua yam uas hum kuv lub siab
   thiab tuav rawv kuv tej lus cog tseg nruj,
  5mas kuv yuav ua lub chaw nco txog
   lawv cov ntawd thiab pub koob meej
  rau lawv rau hauv kuv lub tuam tsev
   thiab hauv kuv lub ntsa loog,
   mas zoo dua li uas lawv muaj tub muaj ntxhais,
  kuv yuav pub lub koob meej
   uas nyob mus ib txhis rau lawv,
   yuav tsis muab txiav pov tseg.
  6Thiab lwm haiv neeg uas los ntseeg
   Yawmsaub ua koom tu nws thiab nyiam
   Yawmsaub lub npe thiab ua nws li tub qhe,
  yog txhua tus uas hwm hnub Xanpatau
   thiab tsis txhob ua qias puas tsuas hnub ntawd
   thiab tuav rawv kuv tej lus cog tseg,
  7mas kuv yuav coj cov neeg no
   los txog kuv lub roob uas dawb huv,
  thiab ua rau lawv zoo siab xyiv fab
   rau hauv lub tuam tsev uas thov kuv.
  Tej uas lawv muab hlawv xyeem
   thiab tej uas lawv muab xyeem
  kuv yuav zoo siab txais yuav
   rau saum kuv lub thaj,
  rau qhov kuv lub tuam tsev yuav hu tias
   lub tsev uas txhua haiv neeg thov kuv.”
  8Vajtswv Yawmsaub uas qaws cov Yixayee
   uas poob tebchaws ua sab ua sua lawm
   hais li no tias,
  “Kuv yuav qaws luag lwm tus los
   nrog cov uas kuv twb qaws cia lawm.”

Yawmsaub nkaug Yixayee cov thawj

  9Txhua tus tsiaj nruab nrag
   thiab txhua tus tsiaj qus hauv hav zoov,
   cia li los noj lauj!
  10Yixayee cov uas faj xwm dig muag,
   lawv sawvdaws tsis txawj tsis ntse,
  lawv sawvdaws yog dev tsis muaj suab,
   lawv tsis txawj tsem,
  lawv tsuas yog ua npau suav
   thiab pw thiab nyiam tsaug zog.
  11Cov dev no tshaib heev noj tsis txawj tsau li.
   Cov uas yug yaj kuj tsis nkag siab dabtsi li,
  lawv sawvdaws tig rov taug lawv txojkev lawm,
   txhua tus nyias mus nrhiav tej
   uas muaj qabhau rau nyias xwb.
  12Lawv hais tias, “Cia li los nawj.
   Cia peb muab cawv txiv hmab los
   thiab haus cawv ntxwg
   kom puv nkaus peb lub cev.
  Mas tagkis yuav zoo yam li hnub no,
   tseem yuav loj tshaj dua no.”