Klei Hưn Mdah

Klei Mmuñ Hđăp jing sa pŏk hdruôm hră čih klei bi mni leh anăn klei wah lač. Dŭm klei mmuñ doh leh anăn klei wah lač anei phung Israel yua hlăm klei kkuh mpŭ leh anăn ƀrư̆ ƀrư̆ hdruôm hră anei mâo klei mkra yua jing Klei Aê Diê Blŭ. Hlăm anăn mâo đa đa mrô klei mmuñ hing ang mơ̆ng Y-Đawit pô čih, ƀiădah kluôm jih hdruôm anei jing bruă mơ̆ng lu pô čih mkra găn hŏng lu hruê mông.
 Hdruôm hră Klei Mmuñ Hđăp čih hŏng lu mta klei: Mâo klei mmuñ pioh kơ klei hơêč hmưi bi mni kơ Aê Diê, jing klei wah lač akâo klei đru dŏng, klei răng mgang, klei akâo klei bi mtlaih; klei akâo klei pap brei klei soh; klei bi mni kyua jih klei jăk Aê Diê brei; leh anăn wăt hŏng klei akâo Aê Diê srăng bi kmhal phung roh. Jih klei wah lač anei jing klei wah lač mơ̆ng sa čô amâodah mơ̆ng sa phung găp djuê; mâo klei mmuñ čih bi êdah klei khăp kơ sa čô mnuih hŏng sa čô pô mkăn leh anăn lŏ mâo klei mmuñ mkăn bi êdah klei čiăng leh anăn klei khăp kơ jih jang phung anak čô Aê Diê.
 Jih klei mmuñ anei Khua Yang Yêsu leh anăn phung čih Klei Aê Diê Blŭ Klei Bi Mguôp Mrâo khăng mă yua, leh anăn jing sa ngăn yuôm hlăm klei kkuh mpŭ kơ phung Sang Aê Diê mơ̆ng ênuk tal êlâo.

Jar

 Hdruôm hră Klei Mmuñ Hđăp mâo jih jang 150 kdrêč leh anăn mbha mâo êma trăn msĕ snei:
Trăn tal sa: Klei Mmuñ Hđăp 1 – 41
Trăn tal dua: Klei Mmuñ Hđăp 42 – 72
Trăn tal tlâo: Klei Mmuñ Hđăp 73 – 89
Trăn tal pă: Klei Mmuñ Hđăp 90 – 106
Trăn tal êma: Klei Mmuñ Hđăp 107 – 150