131

Klei Wah Lač Hŏng Klei Knang

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, kâo amâo mâo ai tiê mgao ôh,
   kăn ală kâo dlăng hŏng klei krưh rei;
  kăn mĭn kơ mnơ̆ng prŏng đei,
   amâodah bruă êgao năng kơ kâo rei.
  2Ƀiădah kâo dôk ñăt leh anăn êđăp ênang;
   msĕ si sa čô hđeh lui mam dôk êđăp ênang êjai amĭ ñu pŭ,
   snăn mơh mngăt kâo dôk êđăp ênang; msĕ si sa čô hđeh lui mam.
  3Ơ phung Israel, čang hmăng bĕ hlăm Yêhôwa
   mơ̆ng ară anei hlŏng lar.