43

  1Ơ Aê Diê, phat bĕ kđi kâo, leh anăn mgang kâo mơ̆ng phung ƀuôn sang amâo mpŭ kơ Aê Diê ôh;
   bi mtlaih kâo mơ̆ng phung mplư leh anăn soh jhat.
  2Kyuadah ih jing Aê Diê, Pô mgang kâo;
   si ngă ih lui hĕ kâo lĕ?
  Si ngă kâo dôk kơŭ kyăm
   kyua pô roh ktư̆ juă?

  3Mơĭt bĕ klei mngač leh anăn klei sĭt nik ih;
   brei diñu atăt kâo,
  brei diñu atăt kâo kơ čư̆ doh jăk ih
   leh anăn kơ anôk ih dôk.
  4Snăn kâo srăng nao kơ knưl Aê Diê,
   truh kơ Aê Diê, hlăm ñu kâo mâo klei hơ̆k mơak;
  leh anăn kâo srăng bi mni kơ ih hŏng đĭng brô̆,
   Ơ Aê Diê, Aê Diê kâo.

  5Si ngă ih êdu ai, Ơ mngăt kâo,
   leh anăn si ngă ih rŭng răng ti lam kâo?
  Čang hmăng bĕ kơ Aê Diê;
   kyuadah kâo ăt srăng lŏ bi mni kơ ñu,
   pô bi mtlaih kâo leh anăn Aê Diê kâo.