Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Dawid, Asap, ƀing ană đah rơkơi Kôrah, Solomôn, Herman, Êthan, Môseh, laih anŭn ƀing pô čih ƀu thâo krăn dơ̆ng mơ̆n
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai
Hrơi čih: Kơplăh wăh rơnŭk Môseh (năng ai thŭn 1440 Hlâo Kơ Krist) laih anŭn amăng rơnŭk tŏ tui tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar Babilon (tơdơi kơ thŭn 538 Hlâo Kơ Krist)
Atŭt akŏ: Sŏp hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč hơmâo hơdôm tơlơi adoh hăng tơlơi iâu laĭ ƀing Israel đưm adih khăp, jing tơlơi ƀing gơñu juăt yua amăng tơlơi kơkuh pơpŭ gơñu kơ Khua Yang, jing Pơtao Prŏng Prin.

Sŏp hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč jing hră tơlơi adoh laih anŭn hră tơlơi iâu laĭ amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam. Hơmâo lu pô čih hră phara phara čih rai khul tơlơi adoh anŭn amăng lu rơnŭk phara mơ̆n. Ƀing Israel pioh pơƀut glaĭ hơdôm tơlơi adoh anŭn laih anŭn mă yua amăng tơlơi kơkuh pơpŭ gơñu, laih anŭn tơdơi kơ anŭn, hơdôm tơlơi adoh anŭn ƀing gơñu mă pioh amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam gơñu yơh.
 Hơdôm tơlơi pơdôi gah tơlơi đaŏ anai jing hơmâo amăng lu djuai phara kar hăng: 1) Hơdôm tơlơi adoh bơni hơơč laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai; 2) tơlơi iâu laĭ kơ tơlơi djru, kơ tơlơi pơgang brơi laih anŭn kơ tơlơi pơklaih; 3) tơlơi kwưh rơkâo kơ tơlơi pap brơi; 4) tơlơi adoh hơdơr bơni yuakơ Ơi Adai bơni hiam; 5) laih anŭn tơlơi rơkâo kơ Ơi Adai pơkơhma̱l hĭ ƀing rŏh ayăt. Hơdôm tơlơi iâu laĭ anŭn jing tơbiă rai mơ̆ng pô čih laih anŭn mơ̆ng ană plei yơh; anŭn jing đơđa tơlơi iâu laĭ anŭn pơrơđah tơlơi pơpư̆ pơgơi amăng jua pơmĭn mơ̆ng sa čô mơnuih laih anŭn đơđa pơrơđah kơ hơdôm tơlơi kơƀah kiăng hăng tơlơi pơmưn pran jua mơ̆ng abih bang ƀing ană plei Ơi Adai yơh.
 Yang Yêsu ăt yua sŏp hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč mơ̆n tơdang Ñu pơtô ƀing arăng; ƀing čih sŏp hră Tơlơi Pơgop Phrâo ăt čih tuar mơ̆ng sŏp hră anŭn mơ̆n; laih anŭn ƀing djru đaŏ blung hlâo adih ăt yap sŏp hră anŭn jing hĭ sa sŏp hră yom pơphan biă mă yơh hăng pioh sŏp hră anŭn kơ tơlơi ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai.

Jar Atŭt Kơsem

Sŏp hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč hơmâo 150 črăn laih anŭn arăng pơkăh pơpha jing hĭ rơma sŏp hră tui hăng anai:
  Tơlơi Adoh Bơni Hơơč (1–41)
  Tơlơi Adoh Bơni Hơơč (42–72)
  Tơlơi Adoh Bơni Hơơč (73–89)
  Tơlơi Adoh Bơni Hơơč (90–106)
  Tơlơi Adoh Bơni Hơơč (107–150)