68

Klei Phung Israel Mmuñ Kyua Klei Dưi

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit. Klei mmuñ.
  1Akâo kơ Aê Diê kgŭ, leh anăn brei phung roh ñu bra đuĕ;
   brei phung bi êmut kơ ñu đuĕ mơ̆ng ƀô̆ mta ñu.
  2Msĕ si săp pui luč,
   Akâo kơ Ih bi luč diñu msĕ mơh;
  msĕ si hlĭn lik hlăm pui,
   snăn mơh brei phung ƀai rai tuč mơ̆ng ti anăp Aê Diê.
  3Ƀiădah brei phung kpă ênô hơ̆k mơak;
   brei diñu hơ̆k kdơ̆k ti anăp Aê Diê;
   brei diñu bŏ hŏng klei hơ̆k.
  4Mmuñ bĕ kơ Aê Diê, mmuñ bi mni bĕ kơ anăn ñu;
   mkra bĕ êlan kơ pô đĭ knam nao găn kdrăn tač;
   Yêhôwa jing anăn ñu, mơak bĕ ti anăp ñu.

  5Hlăm anôk dôk doh jăk ñu,
   Aê Diê jing ama kơ phung anak êrĭt,
   pô mgang kơ phung mniê djiê ung.
  6Aê Diê brei găp djuê kơ phung dôk hjăn;
   ñu atăt bi kbiă phung mnă leh anăn brei digơ̆ dôk hơ̆k kdơ̆k;
   ƀiădah phung bi kdơ̆ng dôk hlăm anôk lăn thu mlu.

  7Ơ Aê Diê, tơdah ih kbiă nao leh ti anăp phung ƀuôn sang ih,
   tơdah ih êbat leh hlăm kdrăn tač, (Sêla)
  8 lăn ala ktư̆ yơ̆ng jih, phung adiê lik jing êa hjan ti anăp Aê Diê,
   čư̆ Sinai Aê Diê ti anăp Aê Diê, Aê Diê Israel.
  9Ơ Aê Diê, ih brei êa hjan lu snăk;
   ih lŏ bi mơai ngăn dưn ih tơdah gơ̆ êmăn leh.
  10Phung ƀuôn sang ih dôk tinăn;
   Ơ Aê Diê, hlăm klei jăk ih, ih mprăp leh mnơ̆ng kơ mnuih knap mñai.

  11Khua Yang brei klei mtă;
   lu phung mniê hưn klei mrâo mrang jăk anăn:
  12“Phung mtao kơ lu phung kahan đuĕ, diñu đuĕ yơh!”
   Phung mniê dôk kiă sang bi mbha dŏ plah sua.
  13Tơdah diñu dôk ti war biăp,
   diñu jing msĕ si siap mgăm luôm hŏng prăk,
   leh anăn mlâo gơ̆ kñĭ msĕ si mah doh.
  14Tơdah Pô Mâo Jih Klei Myang bi bra đuĕ phung mtao tinăn,
   lăn jing kô̆ msĕ si pliêr ti čư̆ Salmôn.

  15Čư̆ Basan jing čư̆ Aê Diê,
   čư̆ Basan mâo lu čŏng!
  16Ơ, phung čư̆ mâo lu čŏng, si ngă diih dlăng hŏng klei tluh,
   kơ čư̆ Aê Diê čiăng mjing anôk ñu dôk?
   Sĭt nik Yêhôwa srăng dôk tinăn hlŏng lar.
  17Hŏng lu klăk klai êdeh aseh;
   Khua Yang hriê mơ̆ng čư̆ Sinai truh kơ anôk doh jăk ñu.
  18 Ih đĭ leh kơ čư̆ dlông,
   ih atăt ba lu phung mnă tui hlue ih,
  ih mă tŭ mnơ̆ng phung mnuih brei
   wăt mơ̆ng phung roh,
   čiăng kơ Yêhôwa Aê Diê dưi dôk mbĭt tinăn.

  19Bi mni kơ Khua Yang
   pô krơ̆ng drei grăp hruê;
   Aê Diê jing pô bi mtlaih drei. (Sêla)
  20Aê Diê drei jing Aê Diê pô brei klei bi mtlaih;
   leh anăn Aê Diê Khua Yang jing pô bi mtlaih drei mơ̆ng klei djiê.
  21Ƀiădah Aê Diê srăng bi mčah hĕ boh kŏ phung roh ñu,
   boh kŏ phung ƀŭk dlông tui hlue êlan klei soh.
  22Khua Yang lač,
   “Mơ̆ng čư̆ Basan kâo srăng atăt diñu wĭt,
   kâo srăng atăt diñu wĭt mơ̆ng anôk êlam êa ksĭ,
  23čiăng kơ jơ̆ng diih juă hlăm êrah diñu,
   leh anăn êlah asâo diih dưi ƀơ̆ng kđeh phung roh.”

  24Ơ Aê Diê, arăng ƀuh leh klei ih êbat kdrăm,
   klei Aê Diê kâo, Mtao kâo, êbat kdrăm mŭt hlăm adŭ doh jăk.
  25Phung mmuñ êbat ti anăp, phung ayŭ đĭng êbat ti tluôn,
   phung mniê êra tông hgơr êbat ti krah diñu;
  26“Mpŭ mni kơ Aê Diê hlăm klei bi kƀĭn prŏng,
   bi mni bĕ kơ Yêhôwa, Ơ phung anak čô Israel.”
  27Nĕ anei, phung Benjamin, phung ƀiă hĭn, phung kiă kriê diñu,
   phung khua Yuđa leh anăn phung găp djuê diñu,
   phung khua Sabulôn leh anăn phung khua Naptali.

  28Aê Diê ih, brei klei ktang kơ ih;
   bi kjăp bĕ, Ơ Aê Diê, ya klei ih ngă leh kơ hmei.
  29Kyua sang yang ih ti ƀuôn Yêrusalem,
   phung mtao srăng djă ba mnơ̆ng myơr kơ ih.
  30Ƀuah kơ hlô dliê dôk hlăm anôk mbô,
   kơ phung êmô knô hŏng êđai êmô phung ƀuôn sang,
  jing phung čuôn kơŭt myơr klŏ prăk.
   Prŭng hĕ phung khăp kơ klei bi blah.
  31Phung anak mtao srăng kbiă hriê mơ̆ng čar Êjip;
   phung Êthiôpi ruăt yơr kngan phă Aê Diê.

  32Mmuñ bĕ kơ Aê Diê, Ơ jih jang ƀuôn ala mtao ti lăn ala;
   mmuñ bi mni bĕ kơ Khua Yang, (Sêla)
  33kơ pô đĭ hiu hlăm jih adiê, hlăm jih adiê mơ̆ng ênuk đưm;
   nĕ anei, ñu brei arăng hmư̆ asăp ñu, asăp ñu myang.
  34Hưn bĕ klei ktang Aê Diê:
   klei kdrăm ñu dôk ti dlông phung Israel,
   leh anăn klei myang ñu dôk hlăm adiê.
  35Ơ Aê Diê, Ih năng arăng huĭ hlăm adŭ doh jăk Ih,
   Aê Diê phung Israel brei klei ktang leh anăn klei myang kơ phung ƀuôn sang ñu.
   Bi mni bĕ kơ Aê Diê.