45

Klei Mmuñ kơ Klei Bi Kuôl Ung Mô̆ Mtao

Kơ khua phung mmuñ; djŏ kơ đŏk Sôsanim. Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê, čiăng mtô mjuăt. Klei mmuñ kơ klei khăp.
  1Ai tiê kâo bŏ dlai hŏng sa klei jăk siam;
   kâo čih klei duê anei pioh kơ mtao;
   êlah kâo jing msĕ si giê čih sa čô čih hră mâo klei knhâo.
  2Ih jing siam hĭn kơ phung anak êkei mnuih;
   ƀăng kƀông ih blŭ hŏng klei pap;
   kyuanăn Aê Diê hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ ih hlŏng lar.

  3Ơ pô jhŏng ktang, čiêng đao gưm ih
   jing klei guh kơang leh anăn klei kdrăm ih.
  4Hŏng klei kdrăm brei ih đĭ aseh nao kơ klei dưi,
   čiăng mgang klei sĭt nik, klei êdu êun leh anăn klei kpă;
   brei kngan hnuă ih bi êdah bruă krưp ih ngă.
  5Ƀrăm ih knur snăk,
   tlŏ ti tiê boh phung roh mtao;
   phung ƀuôn sang lĕ ti gŭ jơ̆ng ih.

  6 Jhưng mtao ih, Ơ Aê Diê, srăng dôk nanao hlŏng lar.
   Giê mtao ƀuôn ala mtao ih jing giê mtao klei kpă;
   7Ih khăp klei kpă ênô leh anăn bi êmut klei ƀai.
  Kyuanăn Aê Diê, Aê Diê ih, trôč leh ih
   hŏng êa ƀâo mngưi klei hơ̆k mơak hing ang hĭn kơ jih jang phung găp ih.
   8Jih jang čhiăm ao ih bi ƀâo mngưi hŏng êa mir, alôê, leh anăn kas;
  klei arăng pĕ đĭng brô̆ bi mơak kơ ih hlăm sang mtao ngă hŏng mla.
   9Mâo anak mniê phung mtao hlăm phung mniê ih mpŭ
   mtao mniê dôk tĭng hnuă ih, mprăp leh hŏng mah mơ̆ng Ôphir.

  10Hmư̆ bĕ, Ơ anak mniê, ksiêm leh anăn mđing knga;
   wơr bĭt hĕ phung ƀuôn sang ih leh anăn sang ama ih.
   11Mtao srăng khăp kơ klei siam ih.
  Kyuadah ñu jing khua ih, buôn kkuh bĕ kơ ñu.
   12Phung ƀuôn sang ƀuôn Tir srăng djă ba mnơ̆ng myơr;
   wăt phung mdrŏng hĭn srăng kwưh klei ih pap.

  13Siam êdi yơh anak mniê mtao hlăm adŭ ñu,
   ñu hơô čhiăm ao mñam hŏng mah.
  14Arăng atăt ñu ti anăp mtao hơô čhiăm ao siam;
   phung mniê êra hrông găp ñu êbat ti tluôn ñu.
  15Arăng srăng atăt digơ̆ hŏng klei hơ̆k leh anăn klei mơak
   brei digơ̆ mŭt sang mtao.

  16Phung anak êkei ih srăng hrô anôk phung aê ih,
   ih srăng mdưm digơ̆ jing anak mtao dôk tar ƀar čar.
  17Kâo srăng brei anăn ih jing hing ang hlăm jih jang ênuk;
   kyuanăn phung ƀuôn sang srăng mpŭ mni kơ ih nanao hlŏng lar.