107

TRĂN TAL ÊMA

Klei Bi Mni kơ Klei Jăk Yêhôwa

  1 Bi mni bĕ kơ Yêhôwa, kyuadah ñu jing jăk;
   kyuadah klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  2Brei phung Yêhôwa bi tui leh lač snăn,
   phung ñu bi mtlaih leh mơ̆ng kngan phung roh,
  3phung ñu bi kƀĭn leh mơ̆ng jih jang čar,
   mơ̆ng ngŏ, mơ̆ng yŭ, mơ̆ng dưr leh anăn mơ̆ng dhŭng, lač snăn mơh.

  4Đa đa diñu hiu rưng hlăm kdrăn tač,
   amâo ƀuh êlan dưi nao dôk ôh hlăm sa boh ƀuôn.
  5Diñu êpa leh anăn mhao,
   mngăt diñu djiê hwăt.
  6Hlăk anăn, hlăm klei knap mñai diñu ur krao kơ Yêhôwa,
   leh anăn gơ̆ bi mtlaih diñu mơ̆ng klei rŭng răng.
  7Gơ̆ atăt diñu ti êlan kpă,
   tơl diñu truh kơ sa boh ƀuôn diñu dưi dôk.
  8Brei phung anăn bi mni kơ Yêhôwa kyua klei khăp ñu,
   kyua bruă yuôm bhăn ñu ngă leh kơ phung anak mnuih!
  9Kyuadah ñu bi hrăp pô mhao,
   ñu bi trei pô êpa hŏng mnơ̆ng jăk.

  10Đa đa dôk gŭ hlăm klei mmăt leh anăn hlăm êyui klei djiê,
   jing mnă knap mñai kă leh hŏng klei săng đai msei,
  11kyuadah diñu bi kdơ̆ng leh hŏng klei Aê Diê blŭ,
   leh anăn bi êmut klei Pô Ti Dlông Hĭn kčĕ.
  12Kyuanăn Aê Diê bi mčah ai tiê diñu hŏng klei mă bruă suăi,
   diñu êbuh leh anăn amâo mâo pô đru diñu ôh.
  13Hlăm klei knap mñai diñu ur krao kơ Yêhôwa,
   leh anăn gơ̆ bi mtlaih diñu mơ̆ng klei rŭng răng.
  14Gơ̆ atăt diñu kbiă mơ̆ng klei mmăt leh anăn êyui klei djiê,
   leh anăn bi tloh klei săng đai diñu.
  15Brei diñu bi mni kơ Yêhôwa kyua klei khăp ñu,
   kyua bruă yuôm bhăn ñu ngă leh kơ phung anak mnuih!
  16Kyuadah ñu bi mčah ƀăng jang kông,
   leh anăn bi joh giê kal msei.

  17Đa đa jing mluk kyua klei soh diñu ngă,
   leh anăn diñu tŭ klei knap mñai kyua klei wê diñu.
  18Diñu bi êmut snăk kơ jih jang mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   leh anăn diñu nao giăm ƀăng jang klei djiê.
  19Hlăk anăn diñu ur krao kơ Yêhôwa kyua klei knap mñai diñu,
   leh anăn Yêhôwa bi mtlaih diñu mơ̆ng klei rŭng răng.
  20Ñu mơĭt klei Ñu blŭ, leh anăn bi hlao diñu,
   leh anăn bi mtlaih diñu mơ̆ng msat.
  21Brei diñu bi mni kơ Yêhôwa kyua klei khăp Ñu,
   kyua bruă yuôm bhăn Ñu ngă leh kơ phung anak mnuih!
  22Brei digơ̆ myơr mnơ̆ng ngă yang klei bi mni,
   leh anăn yăl dliê bruă Ñu hŏng klei mmuñ hơ̆k.

  23Đa đa phung trŭn nao kơ êa ksĭ đĭ kŭmpăn,
   leh anăn duah mnơ̆ng hŏng bruă ti êa ksĭ.
  24Phung anăn ƀuh bruă Yêhôwa,
   leh anăn klei yuôm bhăn Ñu ngă ti krah êa êlam.
  25Ñu mtă leh anăn bi truh angĭn êbŭ,
   brei êa ksĭ poh yă.
  26Kŭmpăn diñu đĭ phă adiê, lŏ trŭn kơ ƀăng êlam;
   diñu êdu ai kyua klei rŭng răng mơ̆ng êa ksĭ.
  27Diñu êbat ting ring rang msĕ si sa čô mnuih kpiê ruă,
   leh anăn amâo lŏ thâo ngă ôh.
  28Hlăk anăn, hlăm klei knap mñai digơ̆ ur krao kơ Yêhôwa,
   leh anăn ñu bi mtlaih diñu mơ̆ng klei rŭng răng.
  29Ñu kơ̆ng angĭn êbŭ brei dôk kriêp,
   leh anăn êa poh yă dôk ngơ ngĭn.
  30Diñu mơak kyuadah mâo klei êđăp ênang leh,
   leh anăn ñu atăt diñu kơ ƀuôn diñu čiăng.
  31Brei diñu bi mni kơ Yêhôwa kyua klei khăp ñu,
   kyua bruă yuôm bhăn Ñu ngă leh kơ phung anak mnuih!
  32Brei diñu Mpŭ mni kơ Ñu hlăm klei phung ƀuôn sang bi kƀĭn,
   leh anăn bi mni kơ Ñu hlăm klei phung khua mduôn bi kƀĭn.

  33Yêhôwa bi mlih êa krông jing kdrăn tač,
   brei akŏ êa jing hĕ lăn thu,
  34mbliư̆ lăn čăt mnơ̆ng jing lăn msĭn,
   kyua klei ƀai phung dôk tinăn.
  35Ñu bi mlih kdrăn tač brei jing êa ênao,
   leh anăn lăn thu jing akŏ êa.
  36Leh anăn Ñu brei phung êpa dôk ti anôk anăn,
   leh anăn digơ̆ mdơ̆ng sa boh ƀuôn dôk.
  37Digơ̆ ngă hma, pla phŭn boh kriăk ƀâo,
   leh anăn mâo boh lu.
  38Hŏng klei Yêhôwa hơêč hmưi klei jăk jĭn, digơ̆ jing lar êngŭm,
   leh anăn Ñu amâo bi hrŏ ôh êmô biăp digơ̆.

  39Tơdah diñu hrŏ leh anăn êdu ai
   kyua klei arăng ktư̆ juă, mâo klei knap mñai leh anăn klei ênguôt;
  40Yêhôwa tuh klei bi êmut kơ phung khua kiă kriê,
   leh anăn brei diñu hiu rưng hlăm kdrăn tač, anôk amâo mâo êlan ôh.
  41Ƀiădah Ñu dŏng phung ƀun ƀin mơ̆ng klei knap mñai,
   leh anăn brei găp djuê diñu jing lu msĕ si phung biăp.
  42Phung kpă ƀuh klei anăn leh anăn mơak,
   ƀiădah jih jang phung wê kđhĭp ƀăng kƀông.
  43Hlei pô jing mnuih thâo mĭn, brei ñu răng kơ klei anăn;
   brei phung mnuih ksiêm mĭn klei khăp Yêhôwa.