103

Klei Yêhôwa Khăp

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ mngăt kâo, hơêč hmưi bĕ kơ Yêhôwa;
   brei jih jang mnơ̆ng hlăm kâo bi mni kơ anăn doh jăk ñu.
  2Ơ mngăt kâo, hơêč hmưi bĕ kơ Yêhôwa,
   leh anăn đăm wơr bĭt ôh jih klei jăk ñu ngă.
  3Ñu pap brei kơ jih jang klei soh ih;
   ñu bi hlao jih jang klei ruă duam ih;
  4Ñu bi mtlaih klei hdĭp ih mơ̆ng Ƀăng Êlam;
   ñu brei kơ ih klei khăp leh anăn klei thâo pap jing đuôn mtao.
  5Ñu bi hrăp ai tiê ih hŏng mnơ̆ng jăk,
   čiăng kơ klei hlăk ai ih lŏ jing ktang msĕ si tlang.

  6Yêhôwa ngă klei kpă,
   leh anăn klei djŏ kơ jih jang phung arăng ktư̆ juă.
  7Ñu bi êdah leh êlan ñu kơ Y-Môis,
   bruă ñu kơ phung ƀuôn sang Israel.
  8 Yêhôwa jing jăk leh anăn thâo pap,
   amâo djăl ăl ôh, mdrŏng hŏng klei khăp.
  9Ñu amâo ƀuah nanao ôh,
   kăn ñu djă pioh klei ñu ăl hlŏng lar rei.
  10Ñu amâo ngă kơ drei tui si klei soh drei ôh,
   kăn bi kmhal rei tui si klei wê drei.
  11Kyuadah msĕ si jih adiê dlông hĭn kơ lăn ala,
   snăn mơh klei khăp ñu jing prŏng kơ phung huĭ mpŭ kơ ñu.
  12Msĕ si ngŏ kbưi mơ̆ng yŭ,
   snăn mơh ñu bi kbưi klei soh drei mơ̆ng drei.
  13Msĕ si sa čô ama pap kơ phung anak ñu,
   snăn mơh Yêhôwa pap kơ phung huĭ mpŭ kơ ñu.
  14Kyuadah ñu thâo hŏng ya mnơ̆ng arăng mjing drei leh;
   ñu hdơr kơ drei jing bruih lăn.

  15Bi kơ mnuih, hruê ñu jing msĕ si rơ̆k;
   ñu hriê kơ prŏng msĕ si mnga hlăm hma,
  16leh anăn angĭn thut ti ñu, amâo lŏ ƀuh ñu ôh;
   leh anăn anôk ñu dôk amâo lŏ thâo kral ñu ôh.
  17Ƀiădah klei khăp Yêhôwa kơ phung huĭ mpŭ kơ ñu dôk mơ̆ng ênuk hlŏng lar truh kơ ênuk hlŏng lar.
   Leh anăn klei kpă ênô ñu truh kơ phung čô čĕ digơ̆,
  18kơ phung djă pioh klei ñu bi mguôp,
   leh anăn hdơr gưt klei ñu čih.

  19Yêhôwa mdơ̆ng leh jhưng mtao ñu hlăm jih adiê;
   leh anăn ƀuôn ala mtao ñu kiă kriê jih jang mnơ̆ng.
  20Mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa, Ơ diih phung dĭng buăl jăk ñu,
   jing phung myang, čiăng bi sĭt klei ñu mtă,
   leh anăn gưt asăp klei ñu blŭ.
  21Mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa, Ơ diih jih jang phung kahan adiê,
   jing phung dĭng buăl ñu ngă klei ñu čiăng.
  22Mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa, Ơ diih jih jang phung ñu hrih
   hlăm jih jang anôk ñu kiă kriê.
   Ơ mngăt kâo, mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa.