143

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, hmư̆ bĕ klei kâo wah lač,
   hlăm klei kpă ênô ih mđing bĕ knga kơ klei kâo kwưh.
   Lŏ wĭt lač kơ kâo hlăm klei sĭt suôr ih.
  2 Đăm phat kđi kơ dĭng buăl ih ôh,
   kyuadah amâo mâo sa čô mnuih hdĭp jing kpă ênô ti anăp ih.
  3Pô roh tiŏ mngăt kâo,
   ñu juă klei hdĭp kâo ti lăn.
  Ñu brei kâo dôk hlăm klei mmăt,
   msĕ si phung djiê leh mơ̆ng sui.
  4Kyuanăn mngăt kâo êdu snăk;
   ai tiê kâo rŭng răng.

  5Kâo hdơr kơ hruê êgao leh;
   kâo dôk mĭn kơ jih jang bruă ih ngă leh,
   kâo ksiêm bruă kngan ih.
  6Kâo yơr kngan kâo phă ih;
   mngăt kâo mhao kơ ih msĕ si lăn thu. (Sêla)

  7Brei ih ruăt lŏ wĭt lač kơ kâo, Ơ Yêhôwa;
   mngăt kâo êdu ai leh.
  Đăm mdăp ƀô̆ ih kơ kâo ôh,
   huĭdah kâo jing msĕ si phung trŭn kơ Ƀăng Êlam.
  8Ti aguah ưm brei kâo hmư̆ klei khăp ih;
   kyuadah kâo knang kơ ih;
  bi hriăm kâo thâo êlan kâo srăng êbat,
   kyuadah kâo mđĭ mngăt kâo phă ih.
  9Ơ Yêhôwa, bi mtlaih kâo mơ̆ng phung roh kâo;
   kâo êran nao kơ ih čiăng đuĕ dăp.

  10Bi hriăm kâo ngă klei ih čiăng,
   kyuadah ih jing Aê Diê kâo.
  Brei mngăt myang ih
   atăt ba kâo hlăm êlan dap.
  11Kyua anăn ih, Ơ Yêhôwa, mgang klei hdĭp kâo;
   hlăm klei kpă ênô ih, bi mtlaih mngăt kâo mơ̆ng klei rŭng răng.
  12Hlăm klei khăp ih, bi luč hĕ phung roh kâo;
   leh anăn bi rai jih jang phung bi kdơ̆ng hŏng kâo,
   kyuadah kâo jing dĭng buăl ih.