79

Klei Wah Lač Akâo Klei Bi Mtlaih Phung Ƀuôn Yêrusalem

Klei mmuñ hđăp Y-Asap.
  1 Ơ Aê Diê, phung tue hriê čiăng plah mă ngăn dưn ih;
   diñu bi čhŏ leh sang yang doh jăk ih;
   diñu bi rai ƀuôn Yêrusalem brei jing sa kăm boh tâo.
  2Diñu jao asei mlei djiê phung dĭng buăl ih jing mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ čĭm hlăm adiê,
   kđeh phung doh jăk ih kơ hlô dliê.
  3Diñu tuh êrah digơ̆ msĕ si êa jŭm dar ƀuôn Yêrusalem;
   amâo mâo mnuih dơr digơ̆ ôh.
  4Hmei jing mnơ̆ng phung riêng gah hmei bi êmut,
   mnơ̆ng phung dôk jŭm hmei mưč leh anăn djă djik djak.
  5Dŭm boh sui, Ơ Yêhôwa? Ih srăng dôk ăl nanao mơ̆?
   Klei ih trih srăng ƀơ̆ng msĕ si pui mơ̆?
  6Tuh bĕ klei ih ngêñ ti phung găp djuê amâo thâo kral ih ôh,
   leh anăn ti ƀuôn ala mtao amâo iêu wah lač kơ anăn ih ôh.
  7Kyuadah diñu lun ƀơ̆ng leh phung Yakôp,
   leh anăn bi rai leh anôk digơ̆ dôk.

  8Đăm ngă kơ hmei ôh kyua hdơr kơ klei wê phung aê hmei,
   brei klei ih pap hriê djăl bi tuôm hŏng hmei;
   kyuadah hmei knap mñai êdimi.
  9Dŏng hmei, Ơ Aê Diê kơ klei bi mtlaih hmei,
   kyua klei guh kơang anăn ih;
  bi mtlaih hmei leh anăn pap brei kơ klei soh hmei
   kyua anăn ih.
  10Si ngă phung găp djuê mnuih srăng lač,
   “Ti Aê Diê diñu?”
  Brei hmei ƀuh klei ih bi kmhal phung găp djuê mnuih,
   êjai ih rŭ ênua kơ êrah phung dĭng buăl ih diñu tuh leh.
  11Brei klei phung mnă krao truh kơ ih;
   hŏng klei myang prŏng ih
   brei ih mgang phung arăng jao kơ klei djiê.
  12Bi wĭt kơ đah da phung riêng gah hmei kjuh bliư̆
   klei diñu dlao wač kơ ih leh, Ơ Khua Yang.
  13Snăn hmei, phung ƀuôn sang ih, phung biăp hlăm kdrăn rơ̆k mda ih,
   srăng bi mni kơ ih hlŏng lar;
   hlăm jih jang ênuk hmei srăng hưn yăl dliê klei bi mni kơ ih.