17

Klei Sa Čô Mnuih Ênuah Ênô Wah Lač

Klei Y-Đawit wah lač.
  1Ơ Yêhôwa, dôk hmư̆ klei djŏ, dôk hmư̆ bi nik kơ klei kâo ur!
   Mđing knga ih kơ klei kâo wah lač hŏng ƀăng kƀông amâo mâo klei mplư ôh!
  2Brei ih yơh phat kđi kâo!
   kyuadah knŏng ală ih ƀuh klei sĭt nik!
  3Ih čhưn leh hŏng kâo êjai mlam, ih ksiêm leh ai tiê kâo,
   ih lông dlăng kâo leh, ƀiădah ih amâo ƀuh klei jhat ôh;
   kâo čuăn leh ƀăng kƀông kâo amâo srăng blŭ soh ôh.
  4Kâo ƀuh leh bruă phung mnuih ngă,
   hŏng klei kâo knang kơ klei blŭ mơ̆ng ƀăng kƀông ih
   kâo mgang kâo pô kơ êlan phung jhŏng ƀai.
  5Knhuang kâo kjăp leh hlăm êlan ih,
   jơ̆ng kâo amâo ksak ôh.

  6Kâo wah lač kơ ih, Ơ Aê Diê, kyuadah ih srăng lŏ wĭt lač kơ kâo;
   mđing knga ih kơ kâo, dôk hmư̆ bĕ klei kâo wah lač.
  7Bi êdah klei khăp sĭt suôr yuôm bhăn ih;
   hŏng kngan hnuă ih, ih bi mtlaih phung đuĕ dăp hlăm ih
   mơ̆ng phung roh diñu.
  8Mgang kâo msĕ si asăr ală ih pô;
   mdăp kâo ti gŭ êyui siap ih,
  9mơ̆ng phung jhat ƀai ktư̆ juă kâo,
   mơ̆ng phung roh ngêñ snăk dôk wang kâo.
  10Diñu kđăl ai tiê diñu kơ klei pap;
   ƀăng kƀông diñu blŭ mgao.
  11Diñu tiŏ hmao kâo leh anăn wang jŭm kâo leh;
   diñu kăp čiăng bi êbuh kâo ti lăn.
  12Diñu jing msĕ si êmông gu êpa čiăng hiêk ƀơ̆ng,
   msĕ si êđai êmông gu dôk kăp lua hlăm anôk hgăm.

  13Ơ Yêhôwa, kgŭ bĕ ih,
   nao ngă kơ diñu, bi êbuh diñu!
  Hŏng đao gưm ih, brei ih bi mtlaih
   kâo mơ̆ng phung ƀai.
  14Ơ Yêhôwa, hŏng kngan ih bi mtlaih kâo mơ̆ng phung mnuih,
   mơ̆ng phung mnuih ti lăn ala anei,
  Phung ih bi bŏ tian hŏng ngăn yuôm ih;
   diñu mơak kyua phung anak diñu leh anăn lui mnơ̆ng êbeh dlai diñu kơ phung anak čô diñu.
  15Bi kâo dê, kâo srăng ƀuh ƀô̆ mta ih kyua klei kpă ênô kâo;
   tơdah kâo mdih pĭt, kâo srăng mơak hŏng klei kâo ƀuh ih.