26

Klei Sa Čô Mnuih Jăk Wah Lač

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Phat kđi kâo, Ơ Yêhôwa, kyuadah kâo êbat leh hlăm klei ênuah ênô,
   leh anăn kâo knang leh kơ Yêhôwa, amâo lŏ đing ôh.
  2Ksiêm kâo, Ơ Yêhôwa, leh anăn lông dlăng kâo;
   lông dlăng ai tiê kâo leh anăn klei mĭn kâo.
  3Kyuadah klei ih khăp dôk ti anăp ală kâo,
   leh anăn kâo êbat ti anăp ih hŏng klei sĭt suôr.
  4Kâo amâo dôk gŭ ôh mbĭt hŏng phung luar;
   kăn kâo hiu rei mbĭt hŏng phung ai ngăm.
  5Kâo bi êmut klei phung ngă jhat bi kƀĭn,
   kâo amâo srăng dôk gŭ mbĭt hŏng phung ƀai ôh.
  6Kâo rao leh kngan kâo hlăm klei êngeh,
   leh anăn kâo êbat jŭm dar knưl ngă yang ih, Ơ Yêhôwa,
  7êjai mmuñ bi mni kơ ih,
   leh anăn yăl dliê jih bruă yuôm bhăn ih ngă.

  8Ơ Yêhôwa, kâo khăp kơ sang anôk ih dôk,
   jing anôk mâo klei guh kơang ih.
  9Đăm mă mđuĕ mngăt kâo ôh mbĭt hŏng phung soh,
   kăn bi mdjiê kâo rei mbĭt hŏng phung tuh êrah.
  10Kngan diñu ngă klei ƀai nanao,
   leh anăn kngan hnuă diñu bŏ hŏng ngăn sun.
  11Bi kâo, kâo êbat hlăm klei ênuah;
   bi tui kâo, leh anăn pap brei kơ kâo.
  12Jơ̆ng kâo dôk hlăm anôk dap;
   kâo srăng bi mni kơ Yêhôwa hlăm klei bi kƀĭn prŏng.