17

Tơlơi Iâu Laĭ Mơnuih Ƀu Soh

Tơlơi Dawid Iâu Laĭ
  1Ơ Yahweh, hơmư̆ bĕ tơlơi kâo kwưh rơkâo kơ tơlơi djơ̆ lăp;
   pơđi̱ng tơngia bĕ ƀơi tơlơi kâo iâu kơ tơlơi djru!
   Hơmư̆ bĕ kơ tơlơi iâu laĭ kâo yuakơ amăng bah kâo ƀu iâu laĭ pleč ƀlŏr.
  2Rơkâo kơ Ih phat kơđi hiam brơi kơ kâo,
   laih anŭn ngă bĕ hơget tơlơi jing djơ̆ lăp.

  3Ih thâo krăn jua pơmĭn kâo.
   Ih hơmâo rai laih kiăng lông lăng kâo tơdang mlam;
  Ih hơmâo ep kơsem laih kâo abih bang
   laih anŭn ƀu ƀuh ôh tơlơi amoaih kluh sat amăng kâo.
  Amăng bah kâo ƀu pơhiăp sat ƀai hơget ôh,
  4kar hăng ƀing arăng pơhiăp sat ƀai;
   kâo hơmâo gưt tui laih tơlơi pơđar mơ̆ng amăng bah Ih
   laih anŭn ƀu đuaĭ tui ôh jơlan mơnuih ƀrưh mơhiăh.
  5Yak kâo rơbat nanao amăng jơlan Ih
   laih anŭn tơkai kâo ƀu či lui wir hĭ ôh mơ̆ng hơdôm jơlan anŭn.

  6Ơ Ơi Adai ăh, kâo iâu laĭ Ih yuakơ kâo thâo Ih či laĭ glaĭ kơ kâo;
   tui anŭn pơđi̱ng tơngia bĕ kơ kâo laih anŭn hơmư̆ brơi bĕ hiăp kâo đa.
  7Pơrơđah bĕ tơlơi khăp hiam klă Ih kơ kâo;
   Ih yơh jing Pô pơklaih hĭ kâo
   laih anŭn ƀơi djeo Ih yơh kâo dŏ kơđap rơnŭk rơnua mơ̆ng ƀing ayăt kâo.

  8Pơgang bĕ kâo kar hăng Ih răk wai alăk mơta Ih;
   brơi bĕ kâo dŏ rơnŭk hơđơ̆ng gah yŭ tơu čăng Ih
  9mơ̆ng khul tơlơi ƀing sat ƀai kơsung blah,
   jing ƀing rŏh ayăt mơnuih mơnam wang dar kâo;

  10Pran jua khăng tiu gơñu ƀu hơmâo tơlơi pap ôh,
   laih anŭn amăng bah gơñu ăt pơhiăp pơgao ang mơ̆n.
  11Ră anai ƀing gơñu dŏ wang dar kâo pơpă anih kâo wir wĕh nao,
   dŏ krăp mông mơyŭn kiăng kơ glŏm hĭ kâo pơ lŏn.
  12Ƀing gơñu hrup hăng hơdôm rơmung dŭl rơpa dŏ krăp tơguan kâo,
   kiăng hek pơrai hĭ kâo jing lu črăn.

  13Rai bĕ, Ơ Yahweh! Klă̱ anăp pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng ƀing rŏh ayăt kâo laih anŭn dưi hĭ bĕ hăng ƀing gơñu!
   Pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng mơnuih sat hăng đao Ih.
  14Pơklaih bĕ kâo hăng tơngan Ih mơ̆ng ƀing mơnuih amăng lŏn tơnah anai jing ƀing hơmâo abih bang gơnam gơñu kiăng.
   Pơkơhma̱l hĭ bĕ ƀing gơñu hăng khul tơlơi tơnap tap Ih hơmâo răk pioh laih kơ ƀing gơñu;
  brơi hơmâo djŏp tơlơi tơnap kơ ƀing ană bă ñu
   laih anŭn ăt djă̱ pioh tơlơi tơnap kơ ƀing tơčô tơčĕ gơñu mơ̆n!

  15Samơ̆ bơ kơ kâo, kâo či ƀuh Ih yơh yuakơ kâo ƀu hơmâo ngă tơlơi soh ôh;
   laih anŭn tơdang kâo mơdưh, kâo či mơak mơai biă mă yơh ƀơi anăp mơta Ih.