45

Tơlơi Adoh Pơkol Pơtao

Kơ pô khua gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh tui hăng dơnai ayŭ “Bơnga Pông Yang.”
  1Khul boh hiăp hiam pơbă blai hĭ tơlơi jua pơmĭn kâo,
   tơdang kâo kơčĕ tơlơi adoh anai kơ pơtao.
  Hrup hăng sa ƀĕ gai čih amăng tơngan pô thâo čih
   jơlah kâo prap pre kơ sa tơlơi jô̆ yơh.

  2Ơ pơtao ăh, ih yơh jing pô hiam rơkơi hloh amăng ƀing đah rơkơi pơkŏn,
   laih anŭn tơƀông ih pơhiăp boh hiăp hiam klă,
   yuakơ Ơi Adai bơni hiam kơ ih nanao.
  3Hrăng bĕ đao ih ƀơi kơiăng, Ơ pô dưi kơtang;
   đao ih yơh jing gru kơnăl kơ tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi dưi mơyang ih.
  4Đĭ ƀơi rơdêh aseh dưi mơyang dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt
   kiăng kơ pơgang brơi tơlơi sĭt laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng!
  Brơi tơlơi kơtang tơngan ih yơh brơi kơ ih ngă tơlơi bruă hli̱ng hla̱ng!
  5Khul ƀrŏm hraŏ ih tơma,
   khul ƀrŏm anŭn klâŏ hluh djơ̆ hơtai boh ƀing rŏh ayăt ih;
   ƀing lŏn čar anŭn lê̆ rơbuh gah yŭ plă̱ tơkai ih yơh.
  6Dêh čar Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ih kiăng kơ git gai či dŏ nanao hlŏng lar yơh.
   Gai hơnuăt pơtao Ih jing gru kơnăl ih git gai wai lăng ƀing ană plei ih hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh.
  7Ih khăp kơ tơlơi djơ̆ tơpă ih ngă laih anŭn pơrơmut kơ tơlơi sat ƀai arăng ngă.
   Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi Ơi Adai, jing Ơi Adai ih, hơmâo ruah mă laih ih
   laih anŭn kiăng kơ pơrơđah ih jing pô yom pơphan hloh kơ ƀing pơtao pơkŏn
   Ñu hơmâo trôč tơbiă laih ia rơmuă tơlơi hơ̆k mơak ƀơi ih.
  8Abih bang ao phyung ih hơmâo mơnâo ƀâo hiam mơ̆ng jrao phĭ̱, kơtăk kơyâo ƀâo hưng laih anŭn hơmok kơyâo ƀâo hiam;
   ƀing pĕ ayŭ pơmơak kơ ih amăng khul anih sang pơtao, jing anih arăng pơhrôp hăng bla.
  9Tŏng krah ƀing đah kơmơi amăng sang anŏ ih
   jing ƀing ană đah kơmơi ƀing pơtao yơh,
  laih anŭn ƀơi anih pơpŭ pơyom gah hơnuă kơ grê pơtao ih hơmâo pô jĕ či jing hơbia yơh dŏ dơ̆ng,
   ñu buh gơnam pơhrôp ngă hăng mah mơ̆ng anih Ôphir.

  10Ơ hơbia hơi, hơmư̆ bĕ hơget tơlơi kâo laĭ anai,
   wơr bĭt hĭ bĕ tơlơi phiăn ƀing ană plei ih laih anŭn ƀing sang anŏ gah ama ih.
  11Yuakơ tơlơi hiam rô̆ ih yơh, pơtao či amoaih kiăng kơ ih;
   ñu yơh jing khua kơ ih, tui anŭn ih khŏm tui gưt kơ ñu bĕ.
  12Ƀing ană plei amăng plei Tir či ba rai kơ ih khul gơnam brơi pơyơr;
   ƀing mơnuih pơdrŏng săh či rai brơi gơnam hiam kơ ih kiăng kơ ih hơ̆k mơak hăng ƀing gơñu.

  13Hơbia mŭt amăng sang pơtao; ñu hiam bơnai biă mă yơh!
   Eng ao ñu le̱ng kơ mơñam hăng mơrai mah.
  14Arăng ba ñu nao pơ pơtao hăng eng ao sĭt jă̱ hiam rô̆,
   đuaĭ tui ñu jing ƀing dra hơči̱h, jing ƀing gơyut gơyâo ñu yơh
   laih anŭn arăng ăt ba ƀing gơ̆ mơ̆n nao pơ pơtao.
  15Hăng tơlơi hơ̆k kơdơ̆k hăng mơak mơai yơh
   arăng ba ƀing gơñu mŭt amăng sang pơtao.

  16Ih yơh, Ơ pơtao kâo hơi, či hơmâo lu ană đah rơkơi
   kiăng kơ tŏ tui ƀing ơi adon ih;
   ih či jao brơi kơ ƀing gơñu jing ƀing khua git gai djŏp djang lŏn tơnah yơh.
  17Tơlơi adoh kâo či pơhing ang anăn ih nanao hlŏng lar,
   laih anŭn rĭm čô či bơni hơơč kơ ih amăng khul rơnŭk pơanăp yơh.