107

Da'hmz Buonv

Singx Nzung 107-150

Singx Nzung 107

Ziouv Njoux Mienh Leih Ndutv Ziex Nyungc Kouv Naanc

  1Oix zuqc dor-ziec Ziouv weic zuqc ninh longx haic,
   ninh ziepc zuoqv nyei hnamv mienh taux yietc liuz.
  2Tov bun Ziouv zuoqc nzuonx nyei mienh hnangv naaic nor gorngv,
   se dongh ninh yiem win-wangv nyei buoz-ndiev zuoqc nzuonx nyei mienh,
  3yaac yiem norm-norm deic-bung,
   se yiem dong naamh fai baqv bung
   siou nzuonx daaih nyei mienh.
  4Ninh mbuo yiem deic-bung-huaang, deic-bung haanz, youh jienv mingh,
   lorz maiv duqv jauv mingh horpc ninh mbuo yiem nyei zingh.
  5Ninh mbuo youc hnyouv sie youc jaang nqaatv,
   ninh mbuo nyei hnyouv mau nzengc mi'aqv.
  6Ninh mbuo yiem naanc zingh gu'nyuoz heuc jienv tov Ziouv,
   ninh ziouc njoux ninh mbuo biaux ndutv ninh mbuo nyei kouv naanc.
  7Ninh dorh ninh mbuo yangh diuh jauv-zaqc,
   taux horpc ninh mbuo yiem nyei zingh.
  8Ninh mbuo horpc zuqc dor-ziec Ziouv weic ninh ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
   ninh yaac weic baamh mienh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  9Ninh bun jaang nqaatv nyei mienh jaiv nqaatv,
   bun hnyouv sie nyei mienh duqv longx nyei ga'naaiv nyanc beuv.
  10Maaih deix mienh yiem hmuangx zong, yiem-yiem nyei dorngx,
   se zuqc wuonx loh nyei caux zuqc limc ndoh nyei mienh,
  11weic zuqc ninh mbuo ngaengc Tin-Hungh nyei waac,
   mangc piex Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh njaaux nyei za'eix.
  12Ninh bun ninh mbuo zuqc zoux gong kouv weic zatv ninh mbuo nyei hnyouv njiec.
   Ninh mbuo ndorpc, yaac maiv maaih haaix dauh tengx.
  13Ninh mbuo yiem naanc zingh gu'nyuoz heuc jienv tov Ziouv.
   Ninh ziouc njoux ninh mbuo biaux ndutv ninh mbuo nyei kouv naanc.
  14Ninh dorh ninh mbuo yiem hmuangx caux zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz cuotv daaih,
   yaac cutv ninh mbuo zuqc ndoh nyei limc dangx.
  15Ninh mbuo horpc zuqc dor-ziec Ziouv weic ninh ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
   ninh yaac weic baamh mienh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  16Ninh mborqv huv dongh siqv gaengh,
   yaac hngaqv ndutv hlieqv-gaengh sorn.
  17Maaih deix butv baengc laaix ninh mbuo zoux nyei zuiz,
   yaac laaix ninh mbuo zoux waaic sic zuqc siouc kouv.
  18Ninh mbuo youx haic nyungc-nyungc nyanc nyei ga'naaiv,
   yaac taux fatv zuqc daic nyei gaengh.
  19Ninh mbuo yiem naanc zingh gu'nyuoz heuc jienv tov Ziouv,
   ninh ziouc njoux ninh mbuo biaux ndutv ninh mbuo nyei kouv naanc.
  20Ninh gorngv cuotv waac zorc ninh mbuo longx,
   yaac njoux ninh mbuo biaux ndutv zuqc daic nyei kuotv.
  21Ninh mbuo horpc zuqc dor-ziec Ziouv weic ninh ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
   ninh yaac weic baamh mienh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  22Oix zuqc bun ninh mbuo fongc horc ziec weic dor-ziec,
   yaac njien-youh nyei baaux nzung gorngv ninh zoux nyei sic.
  23Maaih deix bieqc nzangv,
   yiem domh wuom bangc nzangv lorz nyanc.
  24Ninh mbuo buatc Ziouv zoux nyei gong,
   se ninh yiem wuom ndo nyei dorngx zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  25Ninh yietv hatc, domh nziaaux buonc daaih
   bun koiv jiez laangc.
  26Ninh mbuo nyei nzangv faaux taux ndaamv-lungh,
   aengx ndortv njiec wuom-laangc taux ndo nyei dorngx.
  Ninh mbuo hnyouv waaic nzengc,
   laaix ninh mbuo zuqc gamh nziex nyei sic.
  27Ninh mbuo laih mingh laih daaih hnangv diuv nquin nyei mienh nor,
   ninh mbuo jomc za'eix aqv.
  28Ninh mbuo yiem naanc zingh gu'nyuoz heuc jienv tov Ziouv.
   Ninh ziouc tengx ninh mbuo biaux ndutv ninh mbuo nyei kouv naanc.
  29Ninh bun domh nziaaux dingh,
   bun koiv nyei wuom-laangc sekv nzengc.
  30Ninh mbuo ziouc a'hneiv weic zuqc sekv nzieqc nyei.
   Ninh yaac dorh ninh mbuo mingh taux ninh mbuo oix mingh nyei nzangv-bouc.
  31Ninh mbuo horpc zuqc dor-ziec Ziouv weic zuqc ninh ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
   Ninh yaac weic baamh mienh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  32Ninh mbuo oix zuqc yiem baeqc fingx gapv zunv nyei dorngx zunh gorngv ninh zoux hlo,
   yaac yiem zuangx mienh gox mbu'ndongx ceng ninh.
  33Ninh bun ndaaih tiuv benx deic-bung-huaang,
   bun wuom-zingv tiuv benx mborngx nqaai nyei ndau,
  34bun ndau-junc tiuv benx ndau-nzaaih ndau-huaang,
   laaix yiem wuov nyei mienh waaic haic.
  35Ninh bun deic-bung-huaang benx wuom-domh,
   bun ndau-nqaai benx wuom-zingv.
  36Ninh bun ngorc nyei mienh yiem wuov,
   ninh mbuo yaac ceix norm zingh yiem.
  37Ninh mbuo zoux ndeic zuangx ga'naaiv, zuangx a'ngunc biouv,
   yaac duqv bungx-zuoqc nyei siou.
  38Ninh ceix fuqv bun ninh nyei baeqc fingx hiaangx camv,
   yaac maiv bun ninh mbuo nyei saeng-kuv zoqc njiec.
  39Baeqc fingx zuqc zeix, zuqc kouv, zuqc nzauh,
   ninh mbuo ziouc zoqc yaac ndortv njiec aiv nyei ziangh hoc,
  40ninh bun zeix ninh nyei baeqc fingx wuov deix zoux hlo nyei mienh zuqc mangc piex,
   yaac bun ninh mbuo youh jienv mingh maiv maaih jauv nyei deic-bung-huaang.
  41Mv baac ninh bouh mienh jomc mienh faaux hlaang,
   bun ninh mbuo leih ndutv kouv naanc,
  bun ninh mbuo nyei hmuangv doic hiaangx,
   hnangv yungh guanh nor camv.
  42Hnyouv zingx nyei mienh buatc ninh mbuo ziouc a'hneiv.
   Zoux orqv nyei mienh nqapc jienv nzuih, maiv maaih waac gorngv aqv.
  43Haaix dauh maaih cong-mengh oix zuqc longc hnyouv muangx naaiv deix sic,
   yaac oix zuqc samx mangc Ziouv ziepc zuoqv hnamv mienh nyei jauv.