107

SŎP HRĂ TAL RƠMA

Tơlơi Adoh Hơđăp 107–150

Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai Yuakơ Tơlơi Hiam Klă Ñu

  1“Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh, yuakơ Ñu jing hiam klă;
   tơlơi khăp hiam klă Ñu ăt dŏ nanao hlŏng lar!”
  2Ơ abih bang ƀing Yahweh hơmâo song mă laih,
   jing ƀing Ñu hơmâo song mă laih mơ̆ng tơngan ƀing rŏh ayăt,
   brơi kơ ƀing gih pơhiăp bĕ hơdôm boh hiăp hơdơr bơni anŭn,
  3Ñu yơh hơmâo pơƀut glaĭ laih ƀing gih mơ̆ng ƀing lŏn čar tuai,
   čơdơ̆ng mơ̆ng akiăng lŏn gah ngŏ̱, gah yŭ̱, laih anŭn mơ̆ng gah dư̱r, gah thu̱ng.

  4Đơđa amăng ƀing pơƀut glaĭ anŭn čơlah hyu amăng tring tơdron ha̱r thu krô biă mă,
   laih anŭn ƀu thâo hơduah ƀuh ôh plei pla jing anih arăng dŏ kiăng kơ djru brơi kơ ƀing gơñu.
  5Ƀing gơñu rơpa laih anŭn mơhao
   tui anŭn pran jua gơñu rơngiă hĭ laih tơlơi čang rơmang.
  6Hlak anŭn, tơdang ƀing gơñu tơnap tap yơh ƀing gơñu iâu đĭ Yahweh,
   laih anŭn Ñu djru pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi tơnap rŭng gơñu anŭn yơh.
  7Ñu ăt dui ba ƀing gơñu rơbat nao tơpă mơ̆n
   truh pơ plei pla jing anih arăng dŏ kiăng kơ djru brơi kơ ƀing gơñu.
  8Brơi kơ ƀing gơñu hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ñu,
   laih anŭn yuakơ hơdôm bruă dưi mơyang Ñu hơmâo ngă laih kơ mơnuih mơnam.
  9Ñu pơhrăp brơi kơ hlơi pô mơhao
   laih anŭn pơtrơi brơi kơ hlơi pô rơpa rơmơ̆n hăng hơdôm gơnam ƀơ̆ng jơma̱n.

  10Đơđa ƀing gơñu dŏ hơdip amăng anih dơlăm kơnăm mơmŏt rơnguă rơnguăn,
   jing ƀing mơnă tơnap tap yuakơ arăng akă ƀing gơñu hăng khul hrĕ čuăk yơh.
  11Ƀing gơñu tŭ mă tơlơi anŭn yuakơ ƀing gơñu hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng khul boh hiăp Ơi Adai,
   laih anŭn hơmâo hơngah hơƀak drak hĭ laih tơlơi djru pơmĭn Pô Glông Hloh anŭn.
  12Tui anŭn, Ñu jao hĭ ƀing gơñu mă bruă tơnap gleh glan;
   tơdang ƀing gơñu tơhneč rơbuh pơ anŭn, ƀu hơmâo hlơi pô dưi djru ƀing gơñu ôh.
  13Hlak anŭn, tơdang ƀing gơñu tơnap tap, ƀing gơñu kwưh rơkâo kơ Yahweh,
   laih anŭn Ñu pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi tơnap rŭng gơñu.
  14Ñu ba tơbiă hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anih dơlăm kơnăm mơmŏt rơnguă rơnguăn,
   laih anŭn pơjŏh hĭ khul hrĕ čuăk ƀing rŏh ayăt akă ƀơi ƀing gơñu yơh.
  15Brơi kơ ƀing gơñu hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ñu,
   laih anŭn yuakơ hơdôm bruă dưi mơyang Ñu hơmâo ngă laih kơ mơnuih mơnam.
  16Ñu pơglưh hĭ khul amăng ja̱ng ko̱ng sang mơnă anŭn
   laih anŭn taih jŏh hĭ laih khul čơnŭh khuă pơsơi kiăng kơ pơrơngai hĭ ƀing ană plei Ñu.

  17Đơđa ƀing gơñu jing hĭ mlŭk yua mơ̆ng hơdôm hơdră jơlan tơgŭ pơkơdơ̆ng gơñu,
   laih anŭn tŭ tơlơi duăm ruă yơh yuakơ tơlơi soh sat gơñu anŭn.
  18Ƀing gơñu hơƀak drak hơngah hĭ kơ djŏp mơta gơnam ƀơ̆ng
   tui anŭn ƀing gơñu nao jĕ truh pơ khul amăng ja̱ng tơlơi djai yơh.
  19Giŏng anŭn, ƀing gơñu kwưh rơkâo kơ Yahweh tơdang ƀing gơñu tơnap tap,
   laih anŭn Ñu pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi tơnap rŭng gơñu.
  20Yahweh pơhiăp laih anŭn ƀing gơñu suaih hĭ mơtam,
   laih anŭn hơñăk đuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anih pơsat yơh.
  21Brơi kơ ƀing gơñu hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ñu,
   laih anŭn yuakơ hơdôm bruă mơsêh mơyang Ñu hơmâo ngă laih kơ mơnuih mơnam.
  22Brơi kơ ƀing gơñu hơdơr bơni bĕ kơ Ñu hăng gơnam pơyơr ngă yang,
   laih anŭn ruai pơhaih bĕ hơdôm bruă mơnuă Ñu hăng khul tơlơi adoh hơ̆k mơak.

  23Đơđa ƀing gơñu tơbiă nao pơ ia rơsĭ hăng sŏng prŏng,
   buih ƀơ̆ng sĭ mơnia ƀơi khul ia rơsĭ prŏng.
  24Ƀing gơñu ƀuh hơdôm bruă mơnuă Yahweh,
   jing hơdôm bruă dưi mơyang Ñu git gai ƀơi hrơi bơyan amăng hlung dơlăm anŭn tui anai:
  25Ñu pơđar, tui anŭn hơmâo angĭn hơkruăh thut mơtam,
   laih anŭn puh yŏng đĭ khul jơlah ia glông.
  26Khul jơlah ia anŭn pơyơ̆ng đĭ khul sŏng prŏng hăng ngŏ hông hang
   laih anŭn thup trŭn pơ yŭ anih dơlăm.
   Yuakơ tơlơi huĭ hyưt kar hăng anŭn yơh, pran jua ƀing pơgăt sŏng rơngiă hĭ tơlơi khĭn yơh.
  27Ƀing gơñu teč tơhơneč sêng brêng kar hăng ƀing mơnuih măt tơpai yơh,
   abih bang tơlơi thâo gơñu jing hĭ đôč đač yơh.
  28Giŏng anŭn, ƀing gơñu iâu đĭ Yahweh tơdang ƀing gơñu tơnap tap,
   tui anŭn Ñu ba tơbiă hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi tơnap rŭng gơñu anŭn.
  29Ñu pơkhư̆ pơhơđơ̆ng hĭ angĭn kơthel anŭn,
   tui anŭn khă hĭ jơlah ia anŭn dŏ hĭ lơlĕh yơh.
  30Ƀing pơgăt sŏng mơak yơh tơdang jing hĭ dŏ rơiăt,
   laih anŭn Yahweh dui ba ƀing gơñu truh pơ ha̱ng jưh ƀing gơñu kiăng nao yơh.
  31Brơi bĕ ƀing gơñu bơni kơ Yahweh yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ñu,
   laih anŭn yuakơ tơlơi bruă mơsêh mơyang Ñu hơmâo ngă laih kơ mơnuih mơnam.
  32Brơi kơ ƀing gơñu pơdun đĭ bĕ Ñu amăng tơlơi pơjơnum ƀing ană plei,
   laih anŭn bơni hơơč kơ Ñu ƀơi anăp tơlơi pơƀut glaĭ ƀing kŏng tha.

  33Yahweh ngă kơ khul krong thu
   laih anŭn pơkơ̆ng hĭ phŭn ia ƀu brơi rô dơ̆ng ôh,
   tui anŭn anih lŏn anŭn jing hĭ tơdron ha̱r.
  34Ñu ăt ngă kơ anih lŏn hiam kơmơ̆k jing hĭ lŏn mơsĭn hra đôč đač,
   yuakơ hơdôm tơlơi soh sat ƀing mơnuih dŏ hơdip amăng anih lŏn anŭn yơh.
  35Kơđai glaĭ, Ñu pơplih hĭ anih tơdron ha̱r jing hĭ anih hơmâo dơnao ia,
   laih anŭn ngă kơ anih lŏn thu krô jing hĭ anih hơmâo phŭn ia rô tơbiă yơh.
  36Pơ anih anŭn yơh Ñu ba rai kơ ƀing mơnuih rơpa mơhao dưi hơdip,
   tui anŭn ƀing gơ̆ dưi pơdơ̆ng đĭ plei pla kiăng kơ hơdip pơ anŭn.
  37Ƀing gơñu jŭ jai amăng đang hơma hăng pla đang boh kơƀâo,
   laih anŭn pơtơbiă rai bơyan pĕ hơpuă rơbeh rơbai yơh.
  38Yahweh bơni hiam kơ ƀing gơ̆, tui anŭn ƀing gơ̆ đĭ kơyar rai lu jai yơh,
   laih anŭn ƀu brơi ôh kơ khul hlô mơnơ̆ng ƀing gơ̆ hrŏ rơngiă hĭ samơ̆ đĭ kơyar yơh.

  39Tơdang ƀing ană plei Yahweh anŭn hrŏ rơngiă hĭ laih anŭn tŭ tơlơi pơluă gŭ,
   yua mơ̆ng tơlơi arăng kơtư̆ juă, tơlơi tơnap rŭng laih anŭn tơlơi rơngot hơning yơh,
  40giŏng anŭn, Ñu djik djak kơ ƀing kơtư̆ juă ƀing gơ̆ anŭn,
   laih anŭn ngă brơi kơ ƀing kơtư̆ juă anŭn čơlah hyu amăng tơdron ha̱r ƀu hơmâo jơlan.
  41Samơ̆ Ñu pơklaih hĭ ƀing kơƀah kơƀap mơ̆ng tơlơi tơnap rŭng ƀing gơ̆,
   laih anŭn brơi kơ sang anŏ ƀing gơ̆ đĭ kơyar rai lu jai kar hăng tơpul hlô mơnơ̆ng yơh.
  42Ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng ƀuh tơlơi anŭn hăng hơ̆k mơak,
   samơ̆ abih bang ƀing sat ƀai či kơđŏt hĭ amăng bah gơñu yơh.

  43Hlơi pô jing rơgơi, brơi kơ ñu pơđi̱ng hơmư̆ bĕ kơ hơdôm tơlơi anai,
   laih anŭn pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ kơ tơlơi khăp hiam klă Yahweh.