26

Tug kws tsw ua txhum lu lug thov

Tavi sau.
  1Au Yawmsaub, thov koj tsaa kuv cai
   tsua qhov kuv ua lub neej sab dawb paug.
   Kuv yeej tso sab rua Yawmsaub tsw ua zug le.
  2Au Yawmsaub, thov koj tshuaj saib kuv
   hab swm kuv,
  thov koj tshuaj saib kuv lub sab
   hab tej kws kuv xaav.
  3Koj txujkev hlub ruaj khov
   nyob ntawm kuv qhov muag,
   hab kuv ua kuv lub neej xwb rua koj.

  4Kuv tsw nrug cov tuabneeg daag
   nyob tsawg ua ke,
  kuv tsw nrug cov tuabneeg
   ncauj lug zoo sab phem koom ib lub sab.
  5Kuv tsw nyam nrug cov tuabneeg kws ua phem
   nyob ua ke,
  hab kuv tsw nrug cov tuabneeg limham
   nyob tsawg ua ke.
  6Au Yawmsaub, kuv tsw txhum,
   kuv ntxuav teg hab moog ncig koj lub thaaj,
  7hab hu nkauj ua koj tsaug
   hab pav txug koj txhua yaam num phemfwj
   kws koj tau ua.
  8Au Yawmsaub, kuv nyam lub tsev kws koj nyob,
   hab lub chaw kws
   koj tug fwjchim ci ntsaa quas ab nyob huv.

  9Thov tsw xob muab kuv rhuav tshem
   nrug cov tuabneeg muaj txem,
  hab tsw xob muab kuv txujsa txuv
   nrug cov tuabneeg noj nyoog,
  10puab yog cov tuabneeg
   kws npaaj txhais teg moog ua phem,
  hab puab txhais teg xws
   puv nkaus tej nyaj xab.
  11Kuv mas kuv ua lub neej sab dawb paug,
   thov txhwv kuv dim hab hlub kuv.
  12Kuv txhais kwtaw tsuj sau lub chaw taj,
   kuv yuav qhuas Yawmsaub
  rua thaus cov tuabneeg coob coob
   tuaj txoos ua ke.