26

Tus Neeg Zoo tej Lus Thov

  1Tus TSWV, thov qhia rau sawvdaws hais tias
   kuv tsis tau ua txhaum,
  rau qhov kuv ibtxwm ua lub neej ncaj ncees
   thiab cia siab rau koj xwb.
  2Tus TSWV, thov koj sim thiab ntsuas kuv;
   thov tshuaj kuv lub siab thiab kuv tej kev xav.
  3Kuv niaj hnub pom koj txojkev hlub
  thiab koj txojkev ncaj ncees yeej coj kuv txoj haukev.

  4Kuv tsis nrog cov neeg uas tsis tsim
   txiaj koom ua ib lub siab,
  kuv tsis tau nrog cov neeg ntsejmuag
   ncaj siab nkhaus ua ib yam dabtsi.
  5Kuv ntxub cov neeg uas sib sau ua kev phem kev qias,
  thiab kuv tsis koom nrog cov neeg siab phem.

  6Tus TSWV, kuv ntxuav kuv ob txhais tes
   qhia hais tias kuv tsis tau ua txhaum,
  thiab kuv mus pehawm koj ibncig ntawm koj lub thaj.
  7Kuv hu ib zaj nkauj ua koj tsaug thiab yuav piav
  koj tej txujci tseemceeb huv tibsi
   rau sawvdaws mloog.

  8Tus TSWV, kuv nyiam lub tsev uas
   yog koj qhov chaw nyob,
  thiab qhov chaw uas koj lub hwjchim nyob kawg li.
  9Thov tsis txhob ua rau kuv raug kev
   puastsuaj nrog cov neeg muaj txim,
  thov tshem kuv tawm ntawm cov neeg tua neeg,
  10cov neeg uas ua kev phem kev qias txhua lub sijhawm,
   thiab pheej yuav luag tej nyiaj xiab.

  11Tiamsis kuv yuav ua ncaj ua ncees xwb,
   thov hlub kuv thiab cawm kom kuv dim!

  12Kuv dim ntawm txhua yam kev puastsuaj,
  kuv yuav ua tus TSWV tsaug tabmeeg cov
   neeg coob coob uas tuaj txoos ua ke no.