26

Tơlơi Mơnuih Tơpă Hơnơ̆ng Iâu Laĭ

Tơlơi adoh Dawid čih kơčĕ.
  1Ơ Yahweh ăh, yap bĕ kâo jing sa čô mơnuih ƀu ngă soh ôh,
   yuakơ kâo đuaĭ tui jơlan djơ̆ tơpă Ih
   laih anŭn đaŏ kơnang kơ Ih ƀu tơhrŏh đuaĭ hĭ ôh.
  2Kơsem laih anŭn lông lăng kâo bĕ, Ơ Yahweh hơi;
   phat kơđi hiam bĕ brơi kơ kâo ƀơi hơdôm tơlơi pran jua kâo amoaih laih anŭn ƀơi hơdôm tơlơi pơmĭn kâo kiăng.
  3Tơlơi khăp hiam klă Ih jing tơlơi mơta kâo lăng tui;
   tơlơi sĭt Ih jing tơlơi dui ba kâo nanao.

  4Kâo ƀu dŏ be̱r pơgop hrŏm hăng ƀing mơnuih pleč ƀlŏr ôh;
   kâo kŏn nao hrŏm hăng ƀing mơnuih pơƀlŏr lơi.
  5Kâo pơrơmut kơ tơlơi pơjơnum ƀing mơnuih sat ƀai
   laih anŭn kâo ƀu dŏ be̱r pơgop hrŏm ôh hăng ƀing soh sat.

  6Ơ Yahweh hơi, kâo rao hĭ tơngan kâo kiăng pơhaih tơlơi kâo agaih,
   laih anŭn rơbat jum dar kơnưl ngă yang Ih kiăng kơ kơkuh pơpŭ.
  7Kâo adoh sa tơlơi adoh bơni hơơč kơ Ih
   laih anŭn ră ruai abih bang bruă mơnuă yom pơphan Ih hơmâo ngă laih.

  8Ơ Yahweh hơi, kâo khăp kơ Sang Yang jing anih Ih hơdip,
   jing anih tơlơi ang yang Ih dŏ yơh.
  9Anăm ngă kơ kâo hrup hăng Ih ngă kơ ƀing mơnuih soh ôh;
   kŏn mă hĭ lơi tơlơi hơdip kâo hrŏm hăng ƀing pơdjai mơnuih.
  10Tơngan ƀing gơñu bă blai hăng tơlơi sat ƀai nanao
   laih anŭn nanao yơr tơbiă tơngan gah hơnuă gơñu kiăng kơ mă tŭ khul gơnam plŏm ƀlŏr.

  11Bơ kơ kâo, kâo đuaĭ tui jơlan djơ̆ tơpă Ih;
   tui anŭn, pap kơ kâo đa laih anŭn song mă hĭ kâo bĕ!
  12Kâo dŏ dơ̆ng ƀơi anih rơnŭk rơnua;
   tui anŭn kâo či bơni hiam kơ Yahweh amăng tơlơi pơjơnum prŏng ƀing ană plei Ñu yơh.