103

Tơlơi Ơi Adai Khăp Ană Plei Ñu

Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid čih kơčĕ.
  1Kâo pơtrŭt jua bơngăt kâo pô, “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!”
   Hăng abih bang drơi bơngăt kâo yơh, kâo či bơni hơơč kơ anăn rơgoh hiam Ñu!
  2Kâo pơtrŭt jua bơngăt kâo pô, “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh,
   laih anŭn anăm wơr bĭt hĭ ôh abih bang tơlơi bruă hiam klă Ñu.
  3Ñu yơh pap brơi abih bang tơlơi soh ih
   laih anŭn pơhla̱o hĭ khul tơlơi ruă tơnap ih.
  4Ñu song mă tơlơi hơdip ih mơ̆ng anih hlung dơlăm jing anih ƀing djai,
   laih anŭn bơni hiam kơ ih hăng tơlơi khăp hiam klă laih anŭn tơlơi glưh pran jua Ñu.
  5Ñu pơhrăp hĭ ih hăng khul gơnam hiam amăng abih tơlơi hơdip ih,
   tui anŭn ih ăt dŏ hlak ai laih anŭn kơtang hrup hăng čim si̱ng.”

  6Yahweh ngă bruă tơpă hơnơ̆ng kơ abih bang ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă,
   laih anŭn phat kơđi brơi djơ̆ găl kơ ƀing gơ̆.
  7Ñu pơrơđah brơi hơdră jơlan Ñu kơ Môseh
   laih anŭn tơlơi bruă Ñu brơi kơ ƀing Israel.
  8Yahweh thâo pap laih anŭn thâo glưh pran jua,
   akaih hil laih anŭn bă hăng tơlơi khăp hiam klă kơ ƀing ta.
  9Ñu ƀu ƀuăh pơkra ƀing ta nanao ôh,
   laih anŭn kŏn djă̱ pioh tơlơi Ñu hil nač hlŏng lar lơi.
  10Ñu pơkơhma̱l hĭ ƀing ta yuakơ tơlơi soh ta samơ̆ ƀu tui hăng tơlơi soh ƀing ta năng tŭ ôh,
   laih anŭn kŏn pơglaĭ kơ ƀing ta tui hăng tơlơi jŭ̱ sat ta ngă lơi.
  11Prŏng glông kar hăng adai rơngit gah ngŏ hăng lŏn tơnah yơh,
   ăt prŏng dơ̆ anŭn mơ̆n tơlơi khăp hiam klă Ñu kơ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ñu.
  12Laih anŭn ataih kar hăng akiăng gah yang hrơi ƀlĕ mơ̆ng akiăng gah yang hrơi lê̆ yơh,
   ăt ataih dơ̆ anŭn mơ̆n Ñu mă pơđuaĭ hĭ tơlơi wĕ wŏ ta ataih hĭ mơ̆ng ƀing ta.
  13Kar hăng sa čô ama glưh pran jua kơ ƀing ană bă ñu yơh
   Yahweh ăt glưh pran jua mơ̆n kơ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ñu.
  14Yuakơ Ñu thâo krăn yơh mơ̆ng pă hrih pơjing rai ƀing ta;
   Ñu ƀu wơr ôh ƀing ta kơnơ̆ng jing ƀruih lŏn đôč.

  15Bơ kơ mơnuih mơnam, khul hrơi hơdip gơñu kơnơ̆ng jing kar hăng rơ̆k đôč;
   gơñu čăt bluh đĭ kar hăng bơnga glai anet yơh;
  16giŏng anŭn angĭn pưh nao ƀơi gơñu laih anŭn gơñu rơngiă hĭ thĕng yơh,
   laih anŭn anih gơñu čăt đĭ anŭn jing hĭ kar hăng anih hlâo kơ gơñu čăt đĭ pơ anŭn yơh.
  17Samơ̆ bơ kơ Yahweh, Ñu khăp hiam klă kơ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ñu
   truh kơ hlŏng lar yơh,
   laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu či dŏ nanao hăng ƀing ană tơčô ƀing anŭn yơh,
  18jing dŏ hăng ƀing hlơi pô djă̱ pioh tơlơi pơgop Ñu
   laih anŭn gưt tui tŏng ten khul tơlơi Ñu pơđar yơh.

  19Yahweh hơmâo pơkơjăp laih grê pơtao Ñu git gai hăng adai adih,
   laih anŭn Ñu yơh jing Pơtao git gai wai lăng abih bang.
  20Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ ƀing ling jang hiam Ñu,
   Ơ ƀing dưi kơtang anŭn jing ƀing hơmư̆ tơlơi Ñu pơđar,
   jing ƀing ngă tui hiăp Ñu pơtă.
  21Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang tơpul ƀing ling jang hiam amăng adai adih,
   Ơ abih bang ƀing ding kơna Ñu anŭn, jing ƀing ngă tui tơlơi Ñu kiăng ăh!
  22Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang djuai mơnơ̆ng Ñu hrih pơjing
   amăng djŏp djang anih Ñu git gai wai lăng.

  Kâo pơtrŭt jua bơngăt kâo pô, “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!”