103

Vaajtswv txujkev hlub

Tavi sau.
  1Kuv tug ntsuj plig 'e, ca le qhuas Yawmsaub,
   kuv lub sab lub ntsws,
   ca le qhuas nwg lub npe kws dawb huv.
  2Kuv tug ntsuj plig 'e, ca le qhuas Yawmsaub,
   hab tsw xob nov qaab
   nwg tej txaj ntswg huvsw.
  3Nwg yog tug kws zaam
   koj tej kev txhum huvsw,
   hab khu koj tej mob kuas zoo huvsw.
  4Nwg txhwv koj txujsa dim huv qhov tuag,
   hab muab txujkev hlub kws ruaj khov
   hab txujkev khuvleej rua koj ntoo.
  5Nwg pub tej yaam zoo txaus nkaus koj lub sab
   moog taag koj swm neej,
  koj txhad rov muaj lub neej hluas
   zoo le tug daav.

  6Yawmsaub tsaa txhua tug
   kws raug quab yuam txujcai,
   hab tu plaub ncaaj rua puab.
  7Nwg qha nwg tej kev rua Mauxe paub,
   hab qha nwg tej num rua cov Yixayee pum.
  8Yawmsaub muaj sab khuvleej
   hab muaj kev hlub, nwg tsw chim sai,
   nwg muaj txujkev hlub ruaj khov nplua mag,
  9Nwg yuav tsw tshev moog le,
   nwg yuav tsw chim moog ib txhws.
  10Nwg tsw ua rua peb lawv le peb lub txem,
   lossws pauj taub rua peb
   lawv le peb tej kev txhum.
  11Lub ntuj nyob sab sau lub nplajteb
   npaum le caag,
  nwg txujkev hlub ruaj khov
   muaj rua cov kws paub ntshai nwg
   sab npaum le ntawd.
  12Nub tuaj nyob deb nub poob npaum le caag,
   nwg daws peb tej kev faav xeeb pov tseg
   deb npaum le ntawd.
  13Leejtxwv khuvleej nwg tej mivnyuas le caag,
   Yawmsaub khuvleej cov kws fwm
   hab paub ntshai nwg ib yaam le ntawd.
  14Tsua qhov nwg paub tas
   peb raug tswm lug le caag,
   nwg ncu ntsoov tas peb yog moov aav xwb.
  15Tuabneeg lub noob nyoog
   zoo ib yaam le tej nroj tsuag,
  kws tuaj hlub mog nyoos
   zoo le tej paaj nroj huv teb.
  16Cua ntsawj dhau lawm tes txawm pluj taag,
   nwg lub chaw tub tsw paub nwg lawm.
  17Tassws Yawmsaub txujkev hlub ruaj khov
   muaj nyob ib txhws thau u lug tsw txawj kawg
   rua cov kws fwm hab paub ntshai nwg,
  hab nwg txujkev ncaaj nceeg
   muaj rua puab tej xeeb ntxwv moog le,
  18yog cov kws tuav rawv nwg tej lug cog tseg
   hab ncu ntsoov ua lawv le nwg tej lug nkaw.

  19Yawmsaub tsaa nwg lub zwm txwv
   nyob ruaj sau ntuj,
   nwg ua vaajntxwv kaav txhua yaam huvsw.
  20Mej cov kws yog nwg cov tubkhai ntuj 'e,
   mej cov kws sab luj sab tuab
   hab ua lawv le nwg tej lug,
  hab noog nwg lub suab kws nwg has,
   mej ca le qhuas Yawmsaub.
  21Nwg cov tuabneeg suavdawg 'e,
   mej cov kws ua koom rua nwg
  hab ua lawv le nwg lub sab,
   ca le qhuas Yawmsaub.
  22Txhua yaam kws nwg tswm lug lawd
   thoob txhua qhov kws nwg kaav,
   ca le qhuas Yawmsaub.

  Kuv tug ntsuj plig 'e,
   ca le qhuas Yawmsaub.