143

Singx Nzung 143

Daux Gaux Tov Ziouv Njoux Yaac Dorh Jauv

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, tov muangx yie daux gaux,
   tov baeng m'normh muangx yie jouh nyei waac.
   Weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei, baengh fim nyei, tov dau yie.
  2Tov maiv dungx siemv yie, meih nyei bou,
   weic zuqc ziux meih mangc,
   maiv maaih yietc dauh ziangh jienv nyei mienh zoux duqv horpc nzengc.
  3Yie nyei win-wangv zunc yie,
   caaiv yie njiec taux ndau.
  Ninh bun yie yiem hmuangx nyei dorngx,
   hnangv daic mingh lauh haic nyei mienh nor.
  4Weic naaiv yie nyei hnyouv mau jienv njiec,
   yie nyei hnyouv gengh kouv taux ndiev.
  5Yie jangx taux loz-hnoi,
   yie fei-fangv meih zoux nyei yietc zungv sic,
   yaac hnamv taux meih nyei buoz zoux nyei gong.
  6Yie hungx jienv meih sung buoz.
   Yie ngorc meih ndongc ndau-nqaai ngorc mbiungc. Selaa
  7O Ziouv aac, tov siepv-siepv nyei dau yie.
   Yie nyei hnyouv maiv lamh hnamv dorngx.
  Tov meih maiv dungx bingx meih nyei hmien, maiv mangc yie,
   nziex yie haih hnangv mingh yiem yiemh gen wuov deix mienh.
  8Tov bun yie lungh ndorm nziouv duqv haiz meih ziepc zuoqv hnamv yie
   weic zuqc yie kaux meih.
  Tov meih bun yie hiuv duqv horpc yangh nyei jauv,
   weic zuqc yie daux gaux nyei waac faaux taux meih.
  9O Ziouv aac, tov meih njoux yie biaux ndutv yie nyei win-wangv.
   Yie bingx jienv meih weic zoux yie ndaauh kaux nyei dorngx.
  10Tov meih njaaux yie ei meih nyei eix,
   weic zuqc meih se yie nyei Tin-Hungh.
  Tov bun meih longx haic nyei Singx Lingh
   dorh yie yangh baengh nyei jauv.
  11O Ziouv aac, tov weic meih nyei mengh beu yie nyei maengc.
  Tov longc meih baengh fim nyei za'eix
   dorh yie yiem kuonx naanh cuotv daaih.
  12Weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie,
   tov meih jamv guangc yie nyei win-wangv,
  yaac mietc nzengc yie nyei yietc zungv win-jaa,
   weic zuqc yie zoux meih nyei bou.