143

Thov Yawmsaub cawm kuas dim

Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thov koj noog kuv tej lug thov,
   thov koj tig ntsej noog
   tej lug kws kuv taij thov koj.
  Thov koj teb kuv
   lawv le koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   hab lawv le koj txujkev ncaaj nceeg.
  2Thov tsw xob txav txem rua koj tug tub qhe,
   vem tsw muaj ib tug tuabneeg caj
   kws ncaaj nceeg ntawm koj lub xubndag.
  3Kuv tug yeeb ncuab lawv cuag kuv,
   nwg muab kuv mos ntho rua huv aav,
  nwg muab kuv nyob rua huv
   qhov chaw tsaus ntuj nti,
   zoo ib yaam le tug kws tub tuag ntev lawm.
  4Vem le ntawd kuv tug ntsuj plig qaug zug taag,
   kuv poob sab ntshai kawg le.

  5Kuv ncu txug yaav thau u, kuv tshawb nrhav
   txhua yaam kws koj tau ua lawm,
   kuv xaav txug tej kws koj txhais teg tau ua.
  6Kuv cev teg ncuv rua koj,
   kuv tug ntsuj plig nqhes nrhav koj
   ib yaam le thaaj aav kws qhuav nkig nkuav.

  7Au Yawmsaub, thov maaj nroog teb kuv,
   kuv tug ntsuj plig yaaj taag.
  Thov tsw xob fee plhu ntawm kuv,
   tsaam tes kuv zoo le cov tuabneeg
   kws moog rua huv tub tuag teb.
  8Thaus kaaj ntug thov ca kuv nov txug
   koj txujkev hlub kws ruaj khov,
   vem yog kuv muab hlo kuv lub sab rua koj.
  Thov qha txujkev kws yuav tsum moog rua kuv,
   tsua qhov kuv yeej muab kuv lub sab
   taag nrho rua koj.
  9Au Yawmsaub, thov cawm kuv dim
   ntawm kuv cov yeeb ncuab,
   kuv tau tswv nraim rua huv koj.
  10Thov qha kuv paub
   ua lawv le koj lub sab nyam,
   tsua qhov koj yog kuv tug Vaajtswv.
  Thov koj tug Ntsuj Plig kws zoo
   coj kuv taug txujkev taj kev tug.

  11Au Yawmsaub, vem yog saib rua koj lub npe,
   thov koj tuav kuv txujsa ca.
  Koj yog tug ncaaj nceeg,
   thov koj coj kuv tawm huv tej kev ceblaaj lug.
  12Vem koj txujkev hlub kws ruaj khov,
   thov koj muab kuv cov yeeb ncuab
   rhuav pov tseg,
  hab thov muab txhua tug kws tawm tsaam kuv
   ua kuas puam tsuaj taag,
   tsua qhov kuv yog koj tug tub qhe.