143

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh hơi, hơmư̆ tơlơi kâo iâu laĭ bĕ,
   pơđi̱ng hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo kwưh kơ tơlơi djru;
  yuakơ Ih jing tŏng ten tơpă hơnơ̆ng yơh,
   rơkâo kơ Ih laĭ glaĭ djru brơi kơ kâo bĕ.
  2Anăm ba hĭ ôh kâo, jing ding kơna Ih, nao pơ anih Ih phat kơđi,
   yuakơ ƀơi anăp Ih ƀu hơmâo ôh hlơi pô hơdip tơpă hơnơ̆ng.

  3Rŏh ayăt kiaŏ mă kâo,
   ñu jăm juă hĭ kâo ƀơi lŏn yơh;
  ñu mă pioh hĭ kâo dŏ amăng anih kơnăm mơmŏt
   kar hăng ƀing mơnuih djai sui laih dŏ amăng anih Seôl.
  4Tui anŭn, jua pơmĭn kâo jĕ či tơdu hĭ yơh ƀu thâo hơget ngă ôh;
   pran jua kâo rŭng răng biă mă yơh.

  5Kâo hơdơr glaĭ khul hrơi đưm đă ră hlâo adih;
   kâo hơđơ̆ng pơmĭn kơ abih bang tơlơi bruă Ih hơmâo ngă laih,
   laih anŭn kơsem pơmĭn hơdôm bruă mơnuă tơngan Ih hơmâo ngă laih.
  6Kâo yơr đĭ tơngan kâo iâu laĭ kơ Ih;
   jua bơngăt kâo mơhao kơ Ih kar hăng lŏn krô mơhao kơ ia yơh.

  7Laĭ glaĭ kơ kâo tañ bĕ, Ơ Yahweh ăh,
   yuakơ jua bơngăt kâo tơdu rơmơ̆n hlo̱m ƀo̱m laih.
  Anăm pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Ih ôh mơ̆ng kâo,
   huĭdah kâo či jing hĭ kar hăng ƀing mơnuih trŭn nao laih pơ anih ƀing djai yơh.
  8Pơhơdơr glaĭ bĕ kâo rĭm mơguah kơ tơlơi khăp hiam klă Ih,
   yuakơ kâo hơmâo đaŏ kơnang laih amăng Ih.
  Kơčrâo brơi bĕ kơ kâo jơlan kâo khŏm nao,
   yuakơ kâo pơyơr đĭ jua bơngăt kâo iâu laĭ pơ Ih yơh.

  9Pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo, Ơ Yahweh hơi,
   yuakơ kâo dŏ kơdŏp amăng Ih yơh.
  10Pơtô bĕ kâo kiăng kơ ngă tui tơlơi Ih kiăng,
   yuakơ Ih yơh jing Ơi Adai kâo;
  kwưh kiăng kơ bơngăt Ih
   dui ba kâo ƀơi jơlan tơhnă̱ rơnŭk rơnua.

  11Yuakơ Ih djă̱ pioh tơlơi ƀuăn Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, rơkâo kơ Ih răng pơgang brơi bĕ tơlơi hơdip kâo;
   yuakơ Ih tŏng ten yơh, pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơlơi rŭng răng.
  12Yuakơ Ih khăp hiam klă kơ kâo yơh, pơrơiăt hĭ bĕ ƀing rŏh kâo;
   laih anŭn pơrai hĭ bĕ abih bang ƀing ayăt kâo,
   yuakơ kâo jing ding kơna Ih yơh.