68

Tơlơi Dưi Hĭ Lŏn Čar Israel Adoh

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid adoh.
  1Rơkâo kơ Ơi Adai tơgŭ đĭ laih anŭn pơčơlah hĭ bĕ ƀing rŏh ayăt Ñu.
   Brơi kơ ƀing hlơi pô pơrơmut kơ Ñu kơdŭn đuaĭ hĭ čơlah čơlap bĕ ƀơi anăp Ñu.
  2Hrup hăng asăp apui hơyŭh hĭ yơh,
   tui anŭn mơ̆n brơi kơ Ơi Adai puh pơđuaĭ hĭ bĕ ƀing gơñu;
  kar hăng hlĭn lê̱k hĭ ƀơi anăp apui,
   tui anŭn mơ̆n brơi kơ ƀing sat ƀai răm rai hĭ bĕ ƀơi anăp Ơi Adai.
  3Samơ̆ brơi kơ mơnuih tơpă hiam mơak mơai laih anŭn hơ̆k kơdơ̆k bĕ ƀơi anăp Ơi Adai;
   brơi kơ ƀing gơñu hơ̆k mơak laih anŭn ur dreo mơak mơai bĕ.

  4Adoh bơni bĕ kơ Ơi Adai, adoh bơni bĕ kơ anăn Ñu;
   prap pre bĕ jơlan kơ Ñu jing Pô đĭ ƀơi hiăng kơthul kar hăng đĭ ƀơi rơdêh.
  Anăn Ñu jing Yahweh,
   tui anŭn hơ̆k mơak bĕ ƀơi anăp Ñu!

  5Ơi Adai yơh jing Pô dŏ amăng sang yang rơgoh hiam Ñu,
   Ñu pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ ƀing ană tơhrit kar hăng sa čô ama laih anŭn wai pơgang brơi kơ ƀing đah kơmơi kơmai.
  6Ñu pha brơi kơ mơnuih hiăl măl hơmâo tơlơi pơgop pơlir amăng sang anŏ,
   laih anŭn ba tơbiă ƀing mơnă amăng tơlơi rơngai mơak mơai,
   samơ̆ ƀing mơnuih tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu amăng jua pơmĭn gơñu či dŏ amăng anih lŏn krô krăñ hơjăn păn yơh.

  7Ơ Ơi Adai hơi, hlak Ih dui ba laih ƀing ơi adon gơmơi jing ƀing ană plei Ih anŭn,
   hlak Ih kơsung nao laih gah anăp gơñu kiăng găn anih tơdron ha̱r,
  8lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi laih anŭn adai lê̆ trŭn ia hơjan kơtang mơtam,
   ƀơi anăp Ơi Adai, jing Pô čư̆ Sinai,
   ƀơi anăp Ơi Adai, jing Ơi Adai ƀing Israel yơh.
  9Ơ Ơi Adai ăh, Ih brơi laih ia hơjan lê̆ rơbeh rơbai
   laih anŭn pơhiam glaĭ lŏn krô krăñ Ih ƀuăn laih kơ ƀing Israel.
  10Ƀing ană plei Ih pơkra sang gơñu hơdip amăng anih lŏn anŭn;
   yuakơ tơlơi hiam klă Ih yơh, Ih pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing gơñu jing ƀing ƀun rin.

  11Khua Yang pơhaih tơlơi dưi hĭ Ñu,
   laih anŭn hơmâo lu ƀing đah kơmơi pơhing hyu tơlơi pơthâo phrâo anai:
  12“Ƀing pơtao rŏh ayăt hăng ƀing ling tơhan gơñu đuaĭ kơdŏp laih!”
   Ƀing đah kơmơi dŏ pơ sang pơkăh pơpha dram gơnam arăng hơmâo blah mă laih.
  13Yua hơget đơđa amăng ƀing gih pĭt pơdŏp hĭ amăng war triu,
   tơdang ƀing đah kơmơi anŭn mă khul rup trah čim pơrơgŏm hơmâo čăng go̱m hăng amrăk,
   laih anŭn hơmâo blâo go̱m hăng mah phŭn.
  14Tơdang Ơi Adai Dưi Kơtang pơčơlah hĭ laih ƀing pơtao ƀơi čư̆ Zalmôn,
   Ñu ngă brơi ple̱r tơpŭng lê̆ trŭn ƀơi anih anŭn yơh.

  15Khul čư̆ čan anih lŏn Basan jing prŏng prin biă mă,
   jing čư̆ čan hơmâo lu kơčŏng čư̆ biă mă.
  16Ơ ƀing kiăng kơkuh pơpŭ ƀơi khul kơčŏng čư̆ prŏng prin anŭn,
   yua hơget ƀing gih lăng hăng tơlơi djik
   ƀơi Čư̆ Ziôn jing anih Ơi Adai ruah laih kiăng kơ dŏ lĕ?
   Ƀơi čư̆ anŭn yơh Yahweh či dŏ hlŏng lar!
  17Hrŏm hăng lu rơbâo rơbăn rơdêh aseh dưi kơtang Ñu yơh,
   Khua Yang trŭn rai mơ̆ng čư̆ Sinai mŭt nao amăng sang yang rơgoh hiam.

  18Tơdang Ih đĭ nao pơ anih glông, Ơ Ơi Adai ăh,
   Ih djă̱ ba hrŏm hăng Ih lu ƀing hlŭn mơnă,
  laih anŭn Ih mă tŭ khul gơnam brơi pơyơr mơ̆ng ƀing mơnuih tơgŭ pơkơdơ̆ng anŭn,
   tui anŭn kiăng kơ Ih, Ơ Yahweh ăh, dưi dŏ amăng tŏng krah ƀing gơmơi.

  19Bơni hơơč bĕ kơ Khua Yang,
   jing Pô glăm brơi tơlơi kơtraŏ ta rĭm hrơi;
   Ñu yơh jing Ơi Adai, jing Pô pơklaih ta.
  20Ơi Adai ta jing Ơi Adai Pô pơklaih;
   Ñu jing Yahweh, Khua Yang ta yơh,
   jing Pô pơklaih ƀing ta mơ̆ng tơlơi ƀing rŏh ayăt pơdjai.

  21Samơ̆ sĭt yơh Ơi Adai či taih pơčah hĭ akŏ ƀing rŏh ayăt Ñu yơh,
   jing akŏ ƀing mơnuih ăt ngă tui nanao jơlan soh sat gơñu pô.
  22Khua Yang hơmâo laĭ laih, “Kâo či ba trŭn ƀing ayăt gih mơ̆ng anih lŏn Basan;
   Kâo či ba đĭ ƀing gơñu mơ̆ng atur akha ia rơsĭ dơlăm yơh.
  23Tui anŭn, ƀing gih či găn juă nao amăng drah ƀing rŏh ayăt gih anŭn,
   laih anŭn jơlah khul asâo gih či liah mă dơ̆ pă gơñu kiăng yơh.”

  24Ơ Ơi Adai ăh, tơlơi kơsung rơbat dưi hĭ Ih abih bang mơnuih dưi ƀuh,
   anŭn jing tơlơi kơsung nao prŏng Ơi Adai, Pơtao kâo, tơdang Ñu mŭt amăng Sang Yang Ñu yơh.
  25Ƀing adoh nao gah anăp, ƀing pĕ ayŭ tui gah rŏng gơñu,
   laih anŭn ƀing dra taih khul hơgơ̆r bŏ rơbat kơplăh wăh ƀing gơñu.
  26Ƀing adoh anŭn pơhiăp kraih tui anai, “Bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai amăng tơlơi pơjơnum ană plei Ñu;
   bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang kơnung djuai Yakôb hơi!”
  27Blung hlâo ƀing Benyamin, jing kơnung djuai anet hloh kơ abih bang, ba akŏ kơ abih kơnung djuai,
   tŏ tui ƀing gơñu jing grup prŏng ƀing khua djă̱ akŏ kơnung djuai Yudah,
   laih anŭn tŏ tui ƀing gơñu anŭn jing ƀing khua djă̱ akŏ kơnung djuai Zebulun laih anŭn kơnung djuai Naptali yơh.

  28Ơ Ơi Adai hơi, rơkâo Ih pơrơđah bĕ tơlơi dưi kơtang Ih,
   jing tơlơi dưi kơtang Ih hơmâo pioh laih hlâo adih kiăng kơ djru ƀing gơmơi.
  29Mơ̆ng Sang Yang Ih amăng plei prŏng Yerusalaim,
   jing anih ƀing pơtao ba rai gơnam brơi pơyơr kơ Ih,
  30ƀuăh bĕ ƀing Êjip, jing ƀing kar hăng hlô glai dŏ amăng pum rơ̆k trang bo;
   ƀuăh bĕ kơ ƀing lŏn čar, jing ƀing kar hăng khul rơmô tơno hrŏm hăng ană gơñu,
   tơl abih bang ƀing gơñu pơluă gŭ gơñu pô laih anŭn pơyơr đĭ kơ Ih amrăk gơñu.
   Pơčơlah đuaĭ hĭ bĕ ƀing mơnuih khăp kiăng kơ pơblah!
  31Ƀing khua pơala čar či rai mơ̆ng lŏn čar Êjip;
   ƀing lŏn čar Ethiopia či yơr tơngan pơyơr đĭ gơnam pơyơr gơñu kơ Ơi Adai yơh.

  32Ơ abih bang dêh čar amăng lŏn tơnah hơi, adoh bơni kơ Ơi Adai bĕ,
   adoh bơni hơơč bĕ kơ Khua Yang,
  33kơ Pô đĭ ƀơi glông rơngit adai adih,
   jing rơngit adai Ñu hrih pơjing amăng rơnŭk đưm đă adih.
   Hơmư̆ bĕ Ñu pơhiăp kraih hăng dơnai grŏm.
  34Pơhiăp pơhaih bĕ tơlơi dưi kơtang Ơi Adai,
   yuakơ tơlơi Ñu git gai wai lăng ƀing Israel pơrơđah tơlơi kơdrưh kơang Ñu,
   laih anŭn khul adai rơngit yơh pơrơđah tơlơi dưi kơtang Ñu.

  35Ơ Ơi Adai hơi, jing Ơi Adai ƀing Israel!
   Ih ngă brơi kơ pran jua ƀing ană plei Ih anŭn pơpư̆ pơgơi yơh tơdang Ih rai mơ̆ng Sang Yang Ih,
   Ih brơi tơlơi kơtang laih anŭn tơlơi dưi mơyang kơ ƀing gơñu yơh.

  Bơni hơơč kơ Ơi Adai!