68

Vaajtswv kov yeej

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj. Yog zaaj nkauj hu.
  1Thov Vaajtswv sawv tseeg,
   thov ca nwg cov yeeb ncuab
   tswv tawg ua saab ua sua,
  thov ca cov kws ntxub nwg
   tswv ntawm nwg hauv ntej moog.
  2Tej paa nchu raug lawv
   yaa taag moog le caag,
  thov koj muab puab lawv tswv taag
   ib yaam le ntawd.
  Cab ntaab yaaj pes ntsuav
   rua ntawm suavtawg le caag,
  kuj thov ca cov tuabneeg limham puam tsuaj
   ntawm Vaajtswv lub xubndag le ntawd.
  3Thov ca cov tuabneeg ncaaj nceeg xyiv faab,
   ca puab zoo sab xyiv faab
  rua ntawm Vaajtswv xubndag,
   ca puab qw zoo sab hlo.

  4Ca le hu nkauj rua Vaajtswv,
   ca le hu nkauj qhuas nwg lub npe,
  ca le tsaa suab hu nkauj
   rua tug kws caij fuab.
  Nwg lub npe yog Yawmsaub,
   ca le qw zoo sab hlo
   rua ntawm nwg xubndag.
  5Vaajtswv kws nyob huv
   nwg lub chaw dawb huv
  nwg ua cov mivnyuas kws
   tsw muaj txwv leej txwv,
   hab tuav cov puj ntsuag txujcai.
  6Vaajtswv pub cov kws tsw muaj vaag muaj tse
   tau vaaj tau tsev nyob,
  nwg tso cov kws raug kaw
   tawm lug nyob kaaj sab hlo,
  tassws cov kws faav xeeb nyob
   huv lub tebchaws kws qhuav nkig nkuav.

  7Au Vaajtswv,
   thaus koj coj koj haiv tuabneeg moog,
   thaus koj moog huv tebchaws moj saab qhua,
  8lub nplajteb tseeg quas nkawg,
   lub ntuj tso naag lug
   taab meeg Vaajtswv xubndag,
  yog Vaajtswv ntawm lub roob Xinai,
   kws yog Yixayee tug Vaajtswv.
  9Au Vaajtswv, koj tso naag lug
   heev thoob plawg.
  Thaus koj qub txeeg qub teg qaug zug,
   koj txhawb kuas rov muaj zug.
  10Koj paab yaaj lug nyob rua huv.
   Au Vaajtswv, vem koj ua zoo
   koj txhad pub rua cov kws txom nyem.

  11Tug Tswv has nwg tej lug,
   mas cov kws coj xuv zoo coob kawg le,
  12has tas, “Tej vaajntxwv hab puab tej tub rog
   tswv lawm, puab tswv taag lawm.”
  Cov quaspuj kws nyob huv tsev
   kuj muab tej hov txhua chaw
   kws txeeb tau lug faib.
  13Txawm yog mej cov kws
   pw huv plawv tej nkuaj yaaj,
   los mej tau moj zeeg nquab taug
  kws kauj tis luam nyaj,
   plaub tis luam tseem kub.
  14Thaus tug kws muaj fwjchim lujv kawg nkaus
   ua rua tej vaajntxwv tswv ua saab ua sua,
  mas daus xwb daus npu tau lug
   rua sau lub roob Xamoo.

  15Lub roob kws muaj fwjchim luj huv Npasaa 'e,
   lub roob kws muaj ntau lub ncov
   huv Npasaa tebchaws 'e,
  16lub roob kws muaj ntau lub ncov 'e,
   ua le caag koj yuav saib
   ua khib sab quas tsawv rua lub roob
  kws Vaajtswv xaiv ca ua nwg lub chaw nyob,
   kws yog lub chaw kws Yawmsaub
   yuav nyob moog ib txhws?
  17Tug Tswv tuaj ntawm Xinai tuaj
   rua huv lub chaw dawb huv
  muaj tsheb ua rog khov kho
   quas txheeb quas vaam lub nrug nwg ua ke.
  18Koj nce rua sau lub roob sab,
   coj cov kws nteg tau nrug koj moog
   hab txais tej tshaav ntuj ntawm tej tuabneeg,
  txawm yog cov kws faav xeeb los kuj pub hab,
   sub koj kws yog Vaajtswv Yawmsaub
   txhad lug nyob hov ntawd.
  19Ca le qhuas tug Tswv kws naj nub
   rws peb lub nraa.
   Vaajtswv yog peb txujkev cawm dim.
  20Peb tug Vaajtswv
   yog tug Vaajtswv kws cawm dim.
  Qhov kws dim kev tuag
   nyob ntawm Vaajtswv Yawmsaub.

  21Vaajtswv yuav tsoo nwg cov yeeb ncuab
   lub taubhau kuas tawg,
  yog cov kws taug txujkev txhum
   lub taj taubhau kws muaj plaubhau ntev.
  22Yawmsaub has tas, “Kuv yuav coj puab
   rov ntawm Npasaa lug,
   kuv yuav coj puab tawm
   huv qaab havtxwv lug,
  23sub mej txhais kwtaw
   txhad tau kwm puab cov ntshaav
  hab mej cov dev tug nplaig
   txhad tau yaim tej tshawj chim cov ntshaav.”

  24Au Vaajtswv, koj cov tuabneeg
   ua tsheej ib paab tshwm plawg tuaj lawm,
  yog kuv tug Vaajtswv
   kws yog kuv tug vaajntxwv paab tuabneeg,
   nkaag rua huv lub chaw kws pe hawm koj.
  25Cov kws hu nkauj moog ua ntej,
   cov kws ntaus nkauj nog ncaas
   ua tom qaab kawg,
  cov hluas nkauj npuaj nruag ntxhas
   tuaj nruab nraab.
  26Mej kws yog Yixayee cov noob 'e,
   ca le qhuas Vaajtswv,
  ca le qhuas Yawmsaub rua thaus
   cov tuabneeg coob coob tuaj txoos ua ke.
  27Xeem Npeeyamee kws yog paab
   tsawg dua tej moog ua ntej,
  Yuta cov thawj kws nyob
   ua tej paab coob coob
  hab Xenpuloo cov thawj
   hab Nathali cov thawj moog lawv qaab.
  28Au Vaajtswv, thov koj npaaj
   koj tug fwjchim lug.
  Au Vaajtswv, thov koj ua koj tug zug tshwm lug
   ib yaam le koj tub ua paab peb lug lawm.
  29Vem yog muaj koj lub tuam tsev
   huv Yeluxalee
  mas tej vaajntxwv txhad coj tshaav ntuj
   tuaj pub rua koj.
  30Thov koj txwv tej tsaj qus
   kws nyob huv tej haav lojkov,
  yog paab txwv nyuj hab cov mivnyuas nyuj
   kws yog ib tsoom tuabneeg,
  moog txug thaus puab txu fwjchim
   es coj nyaj daim tuaj pub rua koj.
  Thov koj ua rua cov tuabneeg
   kws nyam ua rog tswv ua saab ua sua taag.
  31Thov ca puab coj tej tooj lab
   huv Iyi tebchaws lug,
   ca Khuj tebchaws maaj tsaa teg rua Vaajtswv.

  32Ib tsoom tebchaws huv nplajteb 'e,
   ca le hu nkauj rua Vaajtswv,
   ca le hu nkauj qhuas tug Tswv,
  33yog tug kws caij cov fuab sau ntuj
   kws yeej nyob ib txhab ib txhws lug.
  Noog maj, nwg xaa nwg lub suab tawm moog,
   yog lub suab kws muaj fwjchim luj.
  34Ca le qhuas tas Vaajtswv muaj fwjchim,
   nwg fwjchim meej mom nyob sau cov Yixayee,
   nwg tug fwjchim nyob sau nruab ntug.
  35Vaajtswv nyob huv lub chaw kws pe nwg
   mas txaus ntshai kawg,
   nwg yog cov Yixayee tug Vaajtswv,
  nwg pub nwg tug zug hab nwg tug fwjchim
   rua nwg haiv tuabneeg.

  Ca le qhuas Vaajtswv.