79

Thơ A-sáp

1Thưa Thượng Đế,
Các dân ngoại quốc đã chiếm cơ nghiệp Chúa,
Làm Đền thánh hoen ố, thủ đô điêu tàn,
2Bỏ thây đầy tớ Chúa cho chim trời
Và thịt các thánh cho thú rừng cắn nuốt.
3Huyết đổ như nước tưới thủ đô
Không còn ai mai táng xác người.
4Các nước lân bang đã nhạo cười
Các dân tộc mỉa mai, biếm nhẻ.
5Thưa Thượng Đế,
Đến bao giờ Chúa mới nguôi cơn giận?
Đến bao giờ lửa ghen tức mới tàn?
6Xin đổ thịnh nộ trên dân ngoại
Trên các vương quốc không kêu cầu Danh Chúa.
7Vì họ đã cán nuốt nhà Gia-cốp,
Phá tan nhà cửa của nhân dân.
8Xin Chúa đừng quy tội tổ phụ cho chúng con,
Xin mau mau mở lòng thương xót,
Vì chúng con đã tàn mạt tận bùn đen.
9Thưa Thần Cứu rỗi, xin ra tay phù hộ,
Xin vì Danh vinh hiển Chúa,
Vì Danh cao cả của Ngài.
Giải cứu, tẩy sạch tội lỗi chúng con,
10Sao Chúa để các dân kia chế nhạo:
"Nào Thượng Đế chúng nó ở đâu?"
Xin dạy họ biết Chúa báo ứng nhãn tiền
Cho huyết vô tội của các đầy tớ Ngài.
11Nguyện tiếng rên la của tù nhân thấu tai Chúa,
Xin Chúa cứu mạng những người bị án tử hình.
12Xin báo trả gấp bảy cho người thù nghịch
Vì họ dám thách thức Ngài, thưa Chúa.
13Khi ấy, toàn thể nhân dân
- Bầy chiên trong đồng cỏ Ngài -
Sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi.
Chúng con sẽ ca ngợi Ngài đời đời.