79

Quaj ntsuag vem yog Yeluxalee puam tsuaj

Axas zaaj nkauj.
  1Au Vaajtswv, lwm haiv tuabneeg
   tau txeem moog rua huv koj qub txeeg qub teg,
  puab tau ua rua koj lub tuam tsev
   kws dawb huv qas tsw huv,
   puab tau muab Yeluxalee ua pob taag.
  2Puab muab koj cov qhev tej cev tuag
   rua tej laj daav sau nruab ntug noj,
  hab muab koj cov tuabneeg
   kws dawb huv tej nqaj rua tej tsaj qus
   huv nplajteb noj.
  3Puab muab tej tuabneeg nuav
   cov ntshaav nchuav lug
  yaam le dej puag ncig Yeluxalee,
   hab tsw tshuav leejtwg muab puab log.
  4Peb raug tej tuabneeg zej zog thuaj luag,
   hab raug tej tuabneeg kws nyob ib ncig peb
   luag hab saib tsw taug.

  5Au Yawmsaub, yuav ntev le caag?
   Koj yuav chim moog ib txhws le lov?
  Koj txujkev khib yuav hlawv yaam le
   suavtawg kub moog le lov?
  6Thov koj muab koj txujkev chim nchuav
   rua sau cov tuabneeg kws tsw paub koj,
  hab rua sau tej tebchaws
   kws tsw tuav koj lub npe thov.
  7Vem yog puab tau rhuav tshem Yakhauj
   hab muab nwg tej chaw nyob
   tso tseg pam taag.
  8Thov tsw xob muab peb tej laug tej kev txhum
   coj lug rau txem rua peb.
  Thov koj taab ncuab peb sai sai nuav
   vem peb poob qeg kawg le.
  9Au Vaajtswv kws yog peb txujkev cawm dim,
   thov paab peb lauj,
  vem yog saib rua koj lub npe
   kws muaj fwjchim ci ntsaa quas ab.
  Thov cawm peb hab zaam peb lub txem
   vem yog saib rua koj lub npe.
  10Ua caag ib tsoom tebchaws yuav has tas,
   “Puab tug Vaajtswv nyob hovtwg?”
  Thov kuas ib tsoom tebchaws paub
   taab meeg peb lub qhov muag tas
  yog koj pauj taub koj cov qhev tej ntshaav
   kws ndwg lug.
  11Thov kuas cov kws raug nteg
   lub suab quaj nrov
   tuaj txug ntawm koj xubndag.
  Thov koj swv koj tug fwjchim luj
   tuav cov raug txem tuag txujsa.

  12Au tug Tswv, thov pauj tej kws
   cov kws nyob ib ncig peb thuaj luag koj
   xyaa npaug rua ntawm puab lub xubndag.
  13Peb kws yog koj haiv tuabneeg,
   yog koj paab yaaj
   kws nyob huv koj lub tshaav zaub
  yuav ua koj tsaug ib txhws,
   peb yuav qhuas koj
   ib tam dhau ib tam moog le.