79

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Pơklaih Lŏn Čar Ƀing Israel

Tơlơi bơni hơơč Asap adoh.
  1Ơ Ơi Adai ăh, ƀing mơnuih tuai hơmâo wang blah laih lŏn kŏng ngăn Ih.
   Ƀing gơñu hơmâo pơgrĭ hĭ laih Sang Yang rơgoh hiam Ih
   laih anŭn ăt pơrăm hĭ plei prŏng Yerusalaim mơ̆n.
  2Ƀing gơñu jao hĭ drơi jan ƀing ding kơna Ih kơ khul čim brĭm pơ adai ƀơ̆ng,
   jing drơi jan ƀing ană plei tŏng ten Ih kơ hlô mơnơ̆ng ƀơi lŏn tơnah ƀơ̆ng.
  3Ƀing gơñu ngă tui anŭn tơdơi kơ ƀing gơñu ngă tuh drah ƀing gơ̆;
   tui anŭn drah ƀing gơ̆ ƀlĕ amăng plei Yerusalaim kar hăng ia rô,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dŏ so̱t kiăng dơ̱r mơnuih djai.
  4Khul lŏn čar jum dar pơmlâo hĭ ƀing gơmơi;
   ƀing tuai anŭn klao ngui djik djak kơ ƀing gơmơi.

  5Ơ Yahweh ăh, hơbĭn sui ih ăt či dŏ hil kơ ƀing gơmơi lĕ?
   Ih či hil kơ ƀing gơmơi truh kơ hlŏng lar hă?
   Tơlơi Ih ga̱r hil ăt dŏ čuh đĭ nanao kar hăng apui hă?
  6Tuh trŭn bĕ tơlơi hil Ih ƀơi ƀing kơnung djuai ƀu thâo krăn kơ Ih,
   jing ƀơi ƀing lŏn čar ƀu kơkuh pơpŭ kơ anăn Ih,
  7yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing ană tơčô Yakôb, jing ƀing Israel,
   laih anŭn pơrai hĭ laih lŏn čar ƀing gơ̆.
  8Anăm pơkơhma̱l hĭ ƀing gơmơi yuakơ khul tơlơi soh ƀing ơi adon gơmơi ôh.
   Samơ̆ ră anai pap brơi bă blai tañ kơ ƀing gơmơi bĕ,
   yuakơ ƀing gơmơi hơmâo rơngiă hĭ abih laih tơlơi čang rơmang.

  9Djru ƀing gơmơi bĕ, Ơ Ơi Adai hơi, jing Pô pơklaih gơmơi,
   yuakơ tơlơi ang yang anăn Ih
  pơrơngai bĕ ƀing gơmơi laih anŭn pap brơi khul tơlơi soh gơmơi đa
   kiăng kơ ƀing lŏn čar tuai thâo pơpŭ pơdun kơ anăn Ih yơh.
  10Anăm brơi ôh ƀing lŏn čar tuai hơmâo tơhơnal tơlơi tơña kơ ƀing gơmơi tui anai, “Pơpă Ơi Adai gih lĕ?”
   Brơi bĕ kơ ƀing gơmơi ƀuh hăng mơta gơmơi pô tơlơi Ih ngă tuh drah ƀơi ƀing lŏn čar anŭn,
   yuakơ ƀing gơñu hơmâo ngă tuh drah laih ƀing ding kơna Ih.
  11Pơđi̱ng hơmư̆ bĕ hiăp ur pơkrao ƀing mơnă anai, jing ƀing ding kơna Ih,
   laih anŭn hăng tơlơi dưi kơtang prŏng prin Ih yơh,
   rơkâo Ih brơi dŏ rơnŭk rơnua bĕ kơ ƀing anŭn jing ƀing mơnuih arăng klă̱ kơđi kiăng kơ djai anŭn.

  12Ơ Khua Yang hơi, rơkâo kơ Ih rŭ nua tơjuh wơ̆t lu hloh bĕ ƀơi ƀing lŏn čar tuai anŭn,
   yuakơ abih bang ƀing gơñu ƀrưh mơhiăh djik djak laih kơ Ih.
  13Giŏng anŭn, ƀing gơmơi, jing ƀing ană plei Ih, jing khul triu amăng tơpul triu Ih,
   či hơdơr bơni kơ Ih hlŏng lar
   laih anŭn či bơni hơơč kơ Ih amăng abih rơnŭk pơanăp yơh.