131

Nyob tuabywv huv Yawmsaub

Zaaj nkauj hu nce moog. Yog Tavi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv lub sab tsw tau muab hlub
   hab kuv lub qhov muag
   tsw tau saib ua khaav theeb quas ntsuav.
  Kuv tsw ntswg txug
   tej kws luj dhau kuv tug peevxwm
  hab tsw ntswg txug tej yaam luj hab phemfwj
   kws kuv tsw to taub.
  2Kuv tswj kuv lub sab kuas nyob tuabywv,
   yaam nkaus le tug mivnyuas kws tseg mig
   nyob tuabywv huv leej nam lub xubndag.
  Kuv lub sab nyob tuabywv
   yaam nkaus le tug mivnyuas tseg mig lawm.
  3Yixayee 'e, ca le vaam ntsoov Yawmsaub
   txwj nwgnuav moog ib txhws.