131

Tơlơi Pô Luă Gŭ Iâu Laĭ Đaŏ Kơnang

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid čih kơčĕ.
  1Pran jua kâo ƀu pơgao pơang ôh, Ơ Yahweh ăh,
   mơta kâo ƀu lăng ngă ang ôh;
  kâo ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng ôh kơ kâo pô dưi ngă khul tơlơi yom prŏng đơi
   laih anŭn kŏn pơmĭn lơi dưi ngă khul tơlơi tơnap tap đơi kơ kâo.
  2Pơala kơ tơlơi anŭn, jua bơngăt kâo dŏ hơđơ̆ng laih anŭn rơnŭk rơno̱m.
   Kar hăng sa čô čơđai đih rơiăt kre̱p ƀơi tơda amĭ ñu,
   ăt tui anŭn mơ̆n jua bơngăt kâo dŏ rơiăt amăng kâo.

  3Ơ ƀing Israel, čang rơmang bĕ amăng Yahweh
   čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai hlŏng truh kơ hlŏng lar!